previous arrow
next arrow
Slider

Vmbo-scholen willen examens schrappen

Vmbo-ers dreigen examens te moeten doen waar ze door corona niet op zijn toegerust. Leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-opleidingen (basis en kader) hebben voor de zomervakantie zo’n dertien weken praktijklessen gemist. Hoewel ze soms een praktische opdracht kregen voor thuis, is het gros van de lesstof niet behandeld. Lees meer

Extern verslag van de VSHO bestuursvergadering van 23 januari 2020

Aanwezig: Arjan Houwaart, Sjaak Waasdorp, Sweder Bosch en Robert van der Roest, Leo van Gerven.
Verslag: Johan Lapidaire
Afwezig met kennisgeving: niemand
Gasten bij agendapunt 3

1. Welkom en opening

 • N.a.v. goed gesprek van voorzitter en secretaris nu gesprek met CvTE en C¿to (zie agendapunt 3 en separaat intern verslag)

2. Vaststelling agenda

 • Begonnen wordt met agendapunt 3, waarvan een separaat verslag gemaakt is.
 • Signaal: cursusaanbod burgerschap op bijscholingvmbo.nl. Gesubsidieerd
  cursusaanbod!? Een informeren bij SPV hoe dit in elkaar steekt (1)

3. Gast aan tafel over CvTE: veldraadpleging i.v.m. examens

 • Zie separaat verslag

4. Ingekomen stukken en mededelingen

 • Op aangeven van VSHO-vertegenwoordiger bij SPV: VSHO wordt gezien als een té smalle elitaire club: contact zoeken met de voorzitter van SPV.
  Overleg inplannen met SPV (SW) (2)

5. Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering

 • Volgend verslag van bestuursvergadering komt sneller dan deze keer; met excuses van uitvoerend secretaris.
 • Secretaris vraagt n.a.v. gesprek C¿to om kopij voor nieuwsbrief en site met name over Wolf-cijfers (3)
 • Vrijwilligersovereenkomsten: voorzitter en uitvoerend secretaris stellen in overleg met secretaris nieuwe vrijwilligersovereenkomst plus bijbehorende ‘gedragsregels’ op en leggen e.e.a. voor aan overige bestuursleden (4)
  Vrijwilligersovereenkomsten Agendapunt volgende vergadering (5)
 • Bestuurslid PR & Communicatie verzorgt ook nieuwsvoorziening op Instagram en Facebook
 • Voortaan namen zo veel mogelijk weglaten in bestuursverslagen: zeker in de versie, die openbaar gemaakt wordt. Uitvoerende secretaris zorgt hiervoor (6)
 • Na aantal correcties en aanvullingen mag verslag online gezet worden (7)

6. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur

 • Jaarplanning VSHO: 2x NK en andere opmerkingen. Volgende vergadering op agenda (8)
 • Statuten: uitvoerend secretaris stuurt Word-versie met voorstel-aanpassingen aan voorzitter met eventuele door bestuursleden aangegeven aanpassingsvoorstellen daarin zichtbaar aangegeven (9)

7. Keuzevakken

 • Via Rob Abbehuis van SLO:
  o Siervakken: de deur uit: 2020 klaar; 21/22 invoering
  o Broodspecialiteiten: begonnen
  o Banketspecialiteiten: idem
  ➢ Rudi ?, Hans ? en Hugo Staelens werken hier aan.
  o Voor gastheerschap mogelijk nieuw keuzevakken: Barista en/of Alcoholvrije dranken niet aan de orde omdat ze al impliciet in de exameneisen staan.

8. Verslagen

 • Financieel verslag:
  • Eindelijk toegang tot bankzaken van ING weer op orde.
  • Leden 2018/2019: € 3.240 openstaand in MBO-veld en € 900 in VMBO-veld. Bij penningmeester is bekend welke scholen dat zijn
  • Leden 2019/2020: totaal nog € 5.810 openstaand vanaf rekeningen, die eind oktober 2019 zijn verstuurd. Ruim 30% is inmiddels betaald: € 11.430
  • Er zijn voor 2019/2020 rekeningen van € 110 per VMBO verstuurd
  • Scholingsdagen 2019: aan 31 scholen € 5.665 rekeningen verstuurd; daarvan is via 14 scholen € 2.540 betaald; er staat dus nog 55% open
  • Overdracht financiële zaken nu geheel overgedragen aan de nieuwe penningmeester. Financiële positie VSHO is goed: ruim € 100.000 spaargeld en ruim € 14.000 op de rekening courant
  • Voor scholingsdagen wordt aan VMBO-scholen ‘maar’ € 120 gevraagd
  • Er staat nog een kasvoorschot aan een vrijwilliger open, waar nog verantwoording en/of bij- of terugbetaling geregeld moet worden. Penningmeester regelt dat met betreffende vrijwilliger
  • Begroting van vorige penningmeester voor 2019/2020 gaan we in grote lijnen volgen:
   Inkomsten: € 7.830 via MBO; € 9.570 via VMBO. Scholingsdagen: € 20.000
   Uitgaven: vrijwilligers € 12.000; Secretariaat € 1.000; Website € 1.500; bestuurskosten € 1.500; Kantoor € 700; Scholingsdagen € 17.500; vakwedstrijden € 3.500; Onvoorzien € 500;
   Financiële administratie € 200; totaal dus € 38.650
  • Penningmeester stuurt begroting aan uitvoerend secretaris toe (10)
  • Penningmeester rondt financiën 2018/2019 geheel af en stuurt gegevens aan alle bestuursleden (11)
  • Verzoek van vorige penningmeester om goedkeuring laatste kwartaalbetaling aan bouwer van financieel maatwerkprogramma VSHO wordt ter plekke goed gekeurd
  • Er lijken nog een paar rekeningen van de vakwedstrijden op te staan. Uitgangspunt is, dat wanneer er geen signaal vanuit de organisatiecommissie komt, er niets meer open zal staan
  • Procedures rond betalingen aan vrijwilligers meenemen in bijstellingen vrijwilligersovereenkomsten: zie agendapunt 5

9. Communicatie en PR

 • Eerste nieuwsbrief nieuwe stijl is verzonden: er is veel op geklikt. 1.858 verzonden gevolgd door 355 uitschrijvingen.
 • Cijfers achter de site komen later via websitebeheerder; b.v. over extra kliks na verschijnen nieuwsbrief en dergelijke
 • 2e Nieuwsbrief nieuwe stijl gaat kort na deze vergadering de deur uit.

10. Wedstrijd

 • Positieve ervaringen over vakwedstrijden met de Rooi Pannen Eindhoven en ZinspiratieLab van de Sligro in Veghel.
 • ZinspiratieLab biedt mogelijkheden om ooit wedstrijdlocatie te zijn. Interesse vanuit hun kant voor NK en scholingsdagen is zeker aanwezig
 • Nieuwe keuken de Rooi Pannen biedt vele mogelijkheden met bijzonder restaurant en werkruimtes. Huidige beoogde keuken biedt ruimte aan 10 keukenteams.
 • Per 1-2-2020 kunnen teams zich via de site aanmelden: 10 teams lijkt wat weinig, maar uitgangspunt is nieuwe keuken van de Rooi Pannen. Op de dag van NK zijn daar geen lessen; hele school is beschikbaar.
 • Verder 200 vierkante meter beschikbaar voor tafels in centrale hal, presentatietafels sponsoren, recreatielokaal beschikbaar voor office bediening, afwas in bakkerij-lokalen. Keuken met eigen units.
 • Wedstrijdmenu onder constructie bij externe relatie. Uitvoerend secretaris regelt geheime proef-kooksessie met samensteller wedstrijdmenu
 • Gevraagd wordt om een goede fotograaf (zoon van een docent) te mogen inhuren op de wedstrijddag om ‘goede’ foto’s van hoge kwaliteit, die ook op de site, Facebook, Instagram en voor andere doeleinden ingezet kunnen worden. Kosten € 400 exclusief BTW en reiskosten. Hiervoor wordt unaniem toestemming verleend.
 • Alle bestuursleden (en vrijwilligers) stellen een eigen lijst op van gewenste VSHO-foto’s en sturen die ruim voor 19-3-2020 toe aan uitvoerend secretaris (12)
 • Cees van der Ende uitnodigen voor de prijsuitreiking.
 • Nader onderzoeken: subsidiemogelijkheden vakwedstrijden: taak voor bestuurslid met portefeuille vakwedstrijden i.s.m. uitvoerend secretaris (13)
 • Overnachtingen later aangeven: deal via vrijwilliger vakwedstrijden
 • Wedstrijdcommissie gaat dag voor NK al naar Eindhoven en overnacht bij de Rooi Pannen
 • Sponsoren werven op initiatief van penningmeester annex faciliterende school (leading) en nauwe samenwerking met vrijwilliger vakwedstrijden
 • Extra aandacht voor financiën en de verantwoording daarvan; toezeggingen aan leveranciers:
  • Vermelding op de site van VSHO
  • Uitnodiging wedstrijdrestaurant 2 personen
  • Vermelding in wedstrijdboekje
 • Uitnodigingen voor restaurantgasten tijdens vakwedstrijden is verantwoording van wedstrijdorganisatie; verzoeken of adviezen van andere bestuursleden zijn vanzelfsprekend te allen tijde welkom (14)
 • Op termijn ook bakkers betrekken bij wedstrijden; écht een andere doelgroep dan horeca

11. Scholingsdagen

 • Zie opmerking agendapunt 2
 • Op de site onder scholingsdagen specifiek vermelden: niet betaald; niet deelnemen!! (15)
 • Beleid t.a.v. weigeren cursisten op scholingsdagen is een verantwoordelijkheid van de penningmeester. Momenteel kan deze niet zien hoe een factuur wordt verzonden. Wordt aan gewerkt.
 • Aanmeldingen voor scholingsdagen 2020 loopt gestaag: 99 inschrijvingen.
 • Cursussen zijn al vol. Japanse keuken is erbij gekomen. Graag vermelden in nieuwsbrief. Mogelijk extra cursusaanbod via ZinspiratieLab. Penningmeester gaat facturering verzorgen.
 • Vermelding op de site krijgt goedkeuring van voltallige bestuur
 • Aanpak en opzet scholingsdagen voor AVO-, R/T- en Economie-docenten wordt door bestuurslid scholingsdagen opgepakt in nauwe samenwerking en goed overleg met vrijwilliger scholingsdagen. Graag suggesties in deze doorgeven aan betrokkenen (16)
 • Attentie t.a.v. vermelding juiste prijzen scholingsdagen: € 195 per dag voor leden; € 250 per dag voor niet-leden; € 160 per dagdeel.

12. VSHO-site(s) en mail

 • Geen bijzonderheden besproken; foto’s laten maken: eerder goedgekeurd

13. VSHO-evenement (30 jaar)

 • “On hold” houden

14. Terugkoppeling diverse instanties

 •  

15. Gast aan tafel

 • Secretaris maakt voorstel voor volgende “gast aan tafel” (17)
  Denk aan KHN, bakkers, recreatie
 • Volgende vergadering meer over ‘Huis ter Duin Academy’

16. Lopende zaken

 • Geen belangwekkende zaken aan de orde.

17. W.v.t.t.k.

 • Op termijn: presentatie VSHO maken voor presenteren aan toekomstige partners én gasten aan tafel (18)
 • Volgende week spreken voorzitter en secretaris met voorzitter SPV
 • Gedragscode richting adviseurs van bestuur: toesturen goedgekeurde notulen; verder geen formele verplichtingen

18. Rondvraag en sluiting

 • Deelname Examenfestival doorgeven aan uitvoerend secretaris (19)
 • Voorzitter, secretaris en uitvoerend secretaris hebben ongeveer drie weken voor bestuursvergadering steeds agendaoverleg
 • Verzoek aan uitvoerend secretaris om zoektocht te starten naar VSHO-speldje… mogelijk op langere termijn medaille o.i.d. Idem over schrijfmappen (20)

Eindexamen 2020: Geen afnames van het cspe

Op 24 maart heeft minister Slob bekendgemaakt dat de centrale examens vo dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor de cspe’s.   Examendocumenten uit de zendingen A, B en C cspe’s 2020 mogen daarom niet ingezet worden. Ook mogen er geen minitoetsen worden afgenomen in Facet. Voor de profielvakken BWI, PIE en Groen werden voor één onderdeel van elk cspe meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Ook die opdrachten mogen niet worden afgenomen. lees meer

Stay Home Hospitality Academy

Afgelopen zondag was een grote klap voor de horeca. Van de 466.000 medewerkers zit een groot gedeelte nu thuis. Op deze manier dragen de horecamedewerkers en de bedrijven haar steentje bij aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. De impact van deze maatregel is groot. Tegelijkertijd biedt het een klein voordeel: medewerkers kunnen nu aan de slag met hun kennis en vaardigheden. Lees meer

Eindexamen 2020: Geen speelruimte meer bij de N-termen van de profielvak-cspe’s

Geachte heer, mevrouw,  

Vanaf het examenjaar 2020 hebben scholen niet langer de mogelijkheid speelruimte te hanteren bij de N-termen voor de profielvak-cspe’s. In de examenjaren tot en met 2019 behelsde de speelruimte dat de school, mits deze voldeed aan een aantal randvoorwaarden, bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s binnen een beperkte bandbreedte mocht afwijken van de door het CvTE bekendgemaakte N-termen.   Lees meer

Toespraak Eric van ’t Zelfde 30 januari

Beste collega´s,

De tijd van ons binnen de schoolmuren bekommeren over het onderwijs is definitief voorbij, vanaf nu zoeken we de straten op!

Ik richt mij tot de ouders van Nederland.

Ik kom hier niet met een verhaal over hoe mooi mijn vak of ons beroep is. Ik kom ook niet met een bord dat het onderwijs wordt verwaarloosd waarop word cursief geschreven staat zonder T. Laat die tijden van ludieke aandacht voor de problemen in het onderwijs voorbij zijn!

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving waarin iedereen kind een volwaardig bestaan krijgt!

Wij staken niet voor die betekenisloze drie procent salarisverhoging of voor die 50 uur professionalisering die je niet kunt opnemen. Wij staken vandaag voor de kwaliteit, menselijkheid en fatsoenlijkheid van onze maatschappij.

Beste ouders, na al uw ijver op uw werk; na al uw uren in de file, na al uw uren die u liefdevol in uw gezin stopte, na al uw braaf-betaalde-belastingen en uw keurige gedrag, staat dit uw zoon of dochter te wachten:

Uw kind ontvangt onderwijs van incomplete en vermoeide onderwijsteams. Zo hebben 55.000 basisschoolleerlingen in Nederland dit jaar geen leerkracht en genieten daarmee geen onderwijs. In 2027 ontbreekt er 10.000 FTE voor de klas en in 2028 ontvangen 240.000 kinderen geen les.

240.000 kinderen in 2028; bijna een kwart miljoen kinderen wordt daarmee in dit land de toekomst ontnomen.

Beste politiek,

Nu jullie de laatste twintig jaar de teloorgang van het onderwijs vakkundig hebben vormgegeven, moeten jullie je laatste verantwoordelijkheid in dit proces op je nemen: wijs die 240.000 kinderen die geen fatsoenlijk bestaan mogen hebben in dit land, maar aan! Vertel het deze kids!

Beste ouders van Nederland, jullie hopen vurig op een fatsoenlijke toekomst van jullie kinderen. Waarin zij met vertrouwen en zelfstandigheid kunnen staan.

Laat deze hoop varen. Jullie kinderen zullen met achterstanden bij begrijpend lezen en technisch lezen en rekenen de school verlaten. Zij ontvangen niet het onderwijsadvies dat in hen zit. Door de incomplete onderwijsteams volgt op de basisschool de eerste afstroom in niveau! Dit totaal buiten uw zichtveld om.
Vraag dus niet voor wie wij staken, wij staken voor uw kinderen.

In ons VO is het niet anders!

Ook hier staan incomplete en vermoeide onderwijsteams. In het VO geven wij onvoldoende kwalitatieve onderwijstijd en ook hier vallen onze mensen om.  

Er zijn geen docenten meer te vinden voor Duits, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Engels, informatica, Nederlands en Frans. Die 1600 fte aan tekorten gaan we niet opvangen; de docentenopleidingen gaan dit gat niet vullen en de vergrijzing van ons corps is een feit.

Ondertussen is het onderwijs voor uw kind een mijnenveld gemaakt door bijvoorbeeld de kernvakken-regeling; de vakken waar de tekorten schrikbarend groot zijn.

Laat de hoop op een waardige toekomst voor uw kinderen dus maar varen.

Beste politiek, maakt u zich niet druk over onze internationale ranking, in het VO hebben wij namelijk geleerd hoe we jullie schade aan het onderwijs onzichtbaar kunnen maken voor jullie electoraat:

Door afstroom en uitstroom en ophokuren en hopeloze teaching-to-the-test, met aan het einde de examentrainingen in de meivakanties, waarna de grote cosmetische fraude van de N-term ons allemaal redt, hebben de leerlingen nog enig zicht op het diploma.

Wij staken vandaag voor alle kinderen van Nederland en staan stil bij die 604.000 kinderen die in dit land onder de armoedegrens opgroeien en op de hardst getroffen scholen zitten.

Wij staken voor die gezinnen en hun kinderen die zijn aangesloten bij de grootste bank van Nederland; de voedselbank.

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving!

De scholen met een hoog leerlingengewicht, dus gebieden met laag opgeleide ouders,… die dezelfde fundamentele rechten hebben op een fatsoenlijke toekomst voor hun kinderen worden weer kansloos gemaakt!

In de achterstandswijken is het PO lerarentekort zo’n 40%! De taalachterstanden en de rekenachterstanden zijn er gemiddeld tweeënhalf jaar. Jullie kinderen verlaten het primair onderwijs in groep acht met een didactische leeftijd van groep 6 of 7. Jullie kinderen zijn niet dom; ze hebben alleen achterstanden cadeau gekregen vanuit het waardeloze beleid van de overheid.

Het VO zal in die gebieden die achterstanden niet inlopen. Onderwijs als emancipatiemachine, die tijd is voorbij, accepteer jullie plek in de voor jullie bewust gecreëerde onderklasse!

Inwoners van Nederland, besef dat de leerkrachten, docenten en OOP-ers van Nederland niet staken om de eigen portemonnee, maar om de teloorgang van de maatschappij, om de teloorgang van Nederland.

Jullie docententeams zijn kapotgemaakt, zeg vaarwel tegen jullie volwaardige participatie in de maatschappij;

Jullie bibliotheken worden gesloten, zeg vaarwel tegen jullie leesvaardigheid;

Jullie buurthuizen worden gesloten, zeg vaarwel tegen een gevoel van gemeenschap;

Jullie wijkagenten worden wegbezuinigd, zeg vaarwel tegen vriendelijke orde op straat;

Jullie Jeugdzorg is kapot gedecentraliseerd; reken niet op ondersteuning als het even tegenzit;

Jullie verplegers en verpleegsters zijn kapot gedraaid en onderbetaald, hoop dat je gezond blijft, zeker nu gezond voedsel duurder wordt gemaakt door je overheid.

Hoop niet op de politiek, zij zien jullie niet, het merendeel zit lachend verscholen achter hun mobieltjes in onze Tweede Kamer hun wachtgeld en reiskostenvergoeding te verdedigen, terwijl zij in de overtuiging leven te weten wat het beste is voor jullie.

Beste ouders van Nederland,

De zure appel is nog niet doorbeten. Mochten jullie kinderen zich door dat docentenloze en visieloze afreken-landschap van het onderwijs hebben heen geworsteld; dan wacht hen lage lonen, het liefst in neoliberale ZZP-constructies, zonder bescherming van ontslagrecht, pensioenopbouw of verzekeringen. Waarna zij zullen hopen op woningen die er niet zijn of die onbetaalbaar zijn.

Een fatsoenlijke en rechtvaardige maatschappij wordt niet gevormd in de Tweede Kamer, maar in de klaslokalen van Nederland en in jullie stemhokjes!

Het fatsoen van een land bestaat uit de wijze waarop men haar burgers onderwijs aanbiedt en gunt.

Sluit u daarom aan bij de onderwijzers die er in Nederland nog zijn!

Ik zie mij vandaag gesteund door 4000 scholen en door een groot aantal onderwijsbestuurders.

Dan wil ik nu met jullie het Onze Arie bidden voor onze Minister die hier vandaag afwezig is:

Onze Arie,

Onze Arie die afwezig zijt,
Uw naam wordt gemist,
Uw tekorten komen,
De teloorgang zal geschiede,
Gelijk in alle scholen.
Geef ons heden fatsoenlijk onderwijs,
En vergeef ons de vermoeidheid in onze teams,
Gelijk wij u uw afwezigheid vergeven,
Leid ons niet in constante verzoeking,
Maar verlos ons van de tekorten,
Want van u is het onderwijs
en de schade tot in de Eeuwigheid.

In naam van de lesloze leerlingen; in naam van de 604.000 kinderen onder de armoedegrens, en in naam van de verdere vervreemding,

Amen.

Voor wat betreft deze gitzwarte boodschap, wij staan hier, wij kunnen niet anders.

Eric van ‘t Zelfde