previous arrow
next arrow
Slider

Alle berichten door op VSHO

Eindexamen 2020: Geen afnames van het cspe

Op 24 maart heeft minister Slob bekendgemaakt dat de centrale examens vo dit jaar niet doorgaan. Dit geldt ook voor de cspe’s.   Examendocumenten uit de zendingen A, B en C cspe’s 2020 mogen daarom niet ingezet worden. Ook mogen er geen minitoetsen worden afgenomen in Facet. Voor de profielvakken BWI, PIE en Groen werden voor één onderdeel van elk cspe meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Ook die opdrachten mogen niet worden afgenomen. lees meer

Stay Home Hospitality Academy

Afgelopen zondag was een grote klap voor de horeca. Van de 466.000 medewerkers zit een groot gedeelte nu thuis. Op deze manier dragen de horecamedewerkers en de bedrijven haar steentje bij aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. De impact van deze maatregel is groot. Tegelijkertijd biedt het een klein voordeel: medewerkers kunnen nu aan de slag met hun kennis en vaardigheden. Lees meer

Eindexamen 2020: Geen speelruimte meer bij de N-termen van de profielvak-cspe’s

Geachte heer, mevrouw,  

Vanaf het examenjaar 2020 hebben scholen niet langer de mogelijkheid speelruimte te hanteren bij de N-termen voor de profielvak-cspe’s. In de examenjaren tot en met 2019 behelsde de speelruimte dat de school, mits deze voldeed aan een aantal randvoorwaarden, bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s binnen een beperkte bandbreedte mocht afwijken van de door het CvTE bekendgemaakte N-termen.   Lees meer

Toespraak Eric van ’t Zelfde 30 januari

Beste collega´s,

De tijd van ons binnen de schoolmuren bekommeren over het onderwijs is definitief voorbij, vanaf nu zoeken we de straten op!

Ik richt mij tot de ouders van Nederland.

Ik kom hier niet met een verhaal over hoe mooi mijn vak of ons beroep is. Ik kom ook niet met een bord dat het onderwijs wordt verwaarloosd waarop word cursief geschreven staat zonder T. Laat die tijden van ludieke aandacht voor de problemen in het onderwijs voorbij zijn!

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving waarin iedereen kind een volwaardig bestaan krijgt!

Wij staken niet voor die betekenisloze drie procent salarisverhoging of voor die 50 uur professionalisering die je niet kunt opnemen. Wij staken vandaag voor de kwaliteit, menselijkheid en fatsoenlijkheid van onze maatschappij.

Beste ouders, na al uw ijver op uw werk; na al uw uren in de file, na al uw uren die u liefdevol in uw gezin stopte, na al uw braaf-betaalde-belastingen en uw keurige gedrag, staat dit uw zoon of dochter te wachten:

Uw kind ontvangt onderwijs van incomplete en vermoeide onderwijsteams. Zo hebben 55.000 basisschoolleerlingen in Nederland dit jaar geen leerkracht en genieten daarmee geen onderwijs. In 2027 ontbreekt er 10.000 FTE voor de klas en in 2028 ontvangen 240.000 kinderen geen les.

240.000 kinderen in 2028; bijna een kwart miljoen kinderen wordt daarmee in dit land de toekomst ontnomen.

Beste politiek,

Nu jullie de laatste twintig jaar de teloorgang van het onderwijs vakkundig hebben vormgegeven, moeten jullie je laatste verantwoordelijkheid in dit proces op je nemen: wijs die 240.000 kinderen die geen fatsoenlijk bestaan mogen hebben in dit land, maar aan! Vertel het deze kids!

Beste ouders van Nederland, jullie hopen vurig op een fatsoenlijke toekomst van jullie kinderen. Waarin zij met vertrouwen en zelfstandigheid kunnen staan.

Laat deze hoop varen. Jullie kinderen zullen met achterstanden bij begrijpend lezen en technisch lezen en rekenen de school verlaten. Zij ontvangen niet het onderwijsadvies dat in hen zit. Door de incomplete onderwijsteams volgt op de basisschool de eerste afstroom in niveau! Dit totaal buiten uw zichtveld om.
Vraag dus niet voor wie wij staken, wij staken voor uw kinderen.

In ons VO is het niet anders!

Ook hier staan incomplete en vermoeide onderwijsteams. In het VO geven wij onvoldoende kwalitatieve onderwijstijd en ook hier vallen onze mensen om.  

Er zijn geen docenten meer te vinden voor Duits, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Engels, informatica, Nederlands en Frans. Die 1600 fte aan tekorten gaan we niet opvangen; de docentenopleidingen gaan dit gat niet vullen en de vergrijzing van ons corps is een feit.

Ondertussen is het onderwijs voor uw kind een mijnenveld gemaakt door bijvoorbeeld de kernvakken-regeling; de vakken waar de tekorten schrikbarend groot zijn.

Laat de hoop op een waardige toekomst voor uw kinderen dus maar varen.

Beste politiek, maakt u zich niet druk over onze internationale ranking, in het VO hebben wij namelijk geleerd hoe we jullie schade aan het onderwijs onzichtbaar kunnen maken voor jullie electoraat:

Door afstroom en uitstroom en ophokuren en hopeloze teaching-to-the-test, met aan het einde de examentrainingen in de meivakanties, waarna de grote cosmetische fraude van de N-term ons allemaal redt, hebben de leerlingen nog enig zicht op het diploma.

Wij staken vandaag voor alle kinderen van Nederland en staan stil bij die 604.000 kinderen die in dit land onder de armoedegrens opgroeien en op de hardst getroffen scholen zitten.

Wij staken voor die gezinnen en hun kinderen die zijn aangesloten bij de grootste bank van Nederland; de voedselbank.

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving!

De scholen met een hoog leerlingengewicht, dus gebieden met laag opgeleide ouders,… die dezelfde fundamentele rechten hebben op een fatsoenlijke toekomst voor hun kinderen worden weer kansloos gemaakt!

In de achterstandswijken is het PO lerarentekort zo’n 40%! De taalachterstanden en de rekenachterstanden zijn er gemiddeld tweeënhalf jaar. Jullie kinderen verlaten het primair onderwijs in groep acht met een didactische leeftijd van groep 6 of 7. Jullie kinderen zijn niet dom; ze hebben alleen achterstanden cadeau gekregen vanuit het waardeloze beleid van de overheid.

Het VO zal in die gebieden die achterstanden niet inlopen. Onderwijs als emancipatiemachine, die tijd is voorbij, accepteer jullie plek in de voor jullie bewust gecreëerde onderklasse!

Inwoners van Nederland, besef dat de leerkrachten, docenten en OOP-ers van Nederland niet staken om de eigen portemonnee, maar om de teloorgang van de maatschappij, om de teloorgang van Nederland.

Jullie docententeams zijn kapotgemaakt, zeg vaarwel tegen jullie volwaardige participatie in de maatschappij;

Jullie bibliotheken worden gesloten, zeg vaarwel tegen jullie leesvaardigheid;

Jullie buurthuizen worden gesloten, zeg vaarwel tegen een gevoel van gemeenschap;

Jullie wijkagenten worden wegbezuinigd, zeg vaarwel tegen vriendelijke orde op straat;

Jullie Jeugdzorg is kapot gedecentraliseerd; reken niet op ondersteuning als het even tegenzit;

Jullie verplegers en verpleegsters zijn kapot gedraaid en onderbetaald, hoop dat je gezond blijft, zeker nu gezond voedsel duurder wordt gemaakt door je overheid.

Hoop niet op de politiek, zij zien jullie niet, het merendeel zit lachend verscholen achter hun mobieltjes in onze Tweede Kamer hun wachtgeld en reiskostenvergoeding te verdedigen, terwijl zij in de overtuiging leven te weten wat het beste is voor jullie.

Beste ouders van Nederland,

De zure appel is nog niet doorbeten. Mochten jullie kinderen zich door dat docentenloze en visieloze afreken-landschap van het onderwijs hebben heen geworsteld; dan wacht hen lage lonen, het liefst in neoliberale ZZP-constructies, zonder bescherming van ontslagrecht, pensioenopbouw of verzekeringen. Waarna zij zullen hopen op woningen die er niet zijn of die onbetaalbaar zijn.

Een fatsoenlijke en rechtvaardige maatschappij wordt niet gevormd in de Tweede Kamer, maar in de klaslokalen van Nederland en in jullie stemhokjes!

Het fatsoen van een land bestaat uit de wijze waarop men haar burgers onderwijs aanbiedt en gunt.

Sluit u daarom aan bij de onderwijzers die er in Nederland nog zijn!

Ik zie mij vandaag gesteund door 4000 scholen en door een groot aantal onderwijsbestuurders.

Dan wil ik nu met jullie het Onze Arie bidden voor onze Minister die hier vandaag afwezig is:

Onze Arie,

Onze Arie die afwezig zijt,
Uw naam wordt gemist,
Uw tekorten komen,
De teloorgang zal geschiede,
Gelijk in alle scholen.
Geef ons heden fatsoenlijk onderwijs,
En vergeef ons de vermoeidheid in onze teams,
Gelijk wij u uw afwezigheid vergeven,
Leid ons niet in constante verzoeking,
Maar verlos ons van de tekorten,
Want van u is het onderwijs
en de schade tot in de Eeuwigheid.

In naam van de lesloze leerlingen; in naam van de 604.000 kinderen onder de armoedegrens, en in naam van de verdere vervreemding,

Amen.

Voor wat betreft deze gitzwarte boodschap, wij staan hier, wij kunnen niet anders.

Eric van ‘t Zelfde

Huis ter Duin als inspiratie nieuwe generatie

Nog voor de jaarwisseling is de handtekening gezet voor de nieuwe samenwerking tussen Grand Hotel Huis ter Duin en KTS Voorhout. Arjan Houwaart, Teamleider leerjaar 3/4 HBR en Stephan Stokkermans, Managing Director Grand Hotel Huis ter Duin, deden dit onder toeziend oog van leerlingen, ouders, pers en genodigden in het vijf sterren hotel. Lees verder

Verslag van VSHO bestuursvergadering 31 oktober 2019

Aanwezig: Arjan Houwaart, Sjaak Waasdorp, Sweder Bosch en Robert van der Roest.
Verslag: Johan Lapidaire
Afwezig met kennisgeving: Leo van Gerven.

1. Welkom en opening

 • Voorzitter heet Robert van der Roest hartelijk welkom bij zijn eerste bestuursvergadering
  VSHO.

2. Vaststelling agenda

 • Vertegenwoordiger van VSHO in SPV komt later: vraagt om voeding/aandachtspunten, die hij in moet brengen bij Stg. Platform VMBO
 • Agenda onveranderd goedgekeurd.
 • Veel correspondentie met Koos Schadée.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

 • CvTE en Cito willen gebruik maken van expertise VSHO. Hun afgevaardigden zijn bezig met onderwerpen als hieronder vermeld en willen daarover advies van VSHO.
  • wijze van examineren
  • positie platforms
  • recreatie en gastheerschap
  • enquête-resultaten SPB over examens HBR
  • Wolf-cijfers: gegevens ontvangen na eind mei worden niet meer meegenomen; opmerkelijk: 1.200 examens basisberoepsgericht aangevraagd (aantallen uit DUO) en slechts 80 in Wolf-cijfers.
   Tip: aandacht besteden aan het insturen Wolf-cijfers in nieuwsbrief VSHO (1): scholen aanzetten tot invullen Wolf-cijfers i.v.m. H-norm (moeilijkheidsgraad); idee om twee werkgroepen te starten o.l.v. CvTE en/of Cito; streven naar representatieve input vanuit zowel brede als smalle scholen; idem voor gastheerschap. Aan de hand van aanmeldingen dan goede selectie brede en smalle scholen maken.
   Aandachtpunten:
   • flexibiliseren in afname-moment
   • beschikbare inventaris (AH beschikt over inventarislijst HBR en stuurt deze aan JL; JL verspreidt over bestuursleden; ook op site plaatsen)
   • nut en noodzaak driegangenmenu
   • variatie in duurzaamheid en houdbaarheid

4. Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering

 • Verslag van 21 mei 2019 kan gepubliceerd (2) worden.
 • Verslag en actiepuntenlijst onveranderd vastgesteld met dank aan notulist.

5. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur

 • Bestuurs-afscheidsdiner heeft om bij het bestuur bekende redenen geen doorgang gevonden. Bestuur regelt voor bestuursleden, die afscheid genomen hebben een mooie bos bloemen en een dinerbon.(3)
 • VSHO Beleidsplan 2020-2023: punt van bespreking in aansluiting op volgende vergadering 23-01-2020. Dan een “leidraad” opstellen.
 • Vergaderplanning: Niet tijdens wedstrijddag 19-03-2020 in Eindhoven, maar 2 weken later in Laren: 2 april 2020; aanvangstijd 14:30 uur).
  Daaropvolgende vergadering op 4 juni 2020 in Voorhout (aanvangstijd eveneens 14:30 uur).

6. Verslagen

 • N.a.v. financiën:
  • Vragen aan penningmeester:
   • Is er een overzicht beschikbaar van welke scholen nu wel of niet lidmaatschap betaald hebben?
   • Is er een overzicht beschikbaar van de vrijwilligers en de hiermee samenhangende kosten?
   • Is er een overzicht van de financiële verplichtingen voor het resterende boekjaar?
   • Hoe zit de definitieve begroting 2019/2020 er uit?
    a. Contributie VMBO € 125
    b. Contributie MBO € 270
    c. Nodig voor organisatie wedstrijd
    d. Tevens nodig voor budget voor professionele foto’s voor de site en andere communicatie-doeleinden
   • Zijn er betalingsachterstanden op het gebied van betaling lidmaatschap en/of scholingsdagen?
   • Welke onderdelen van lijst met adviespunten van vorige penningmeester kunnen/willen nieuwe penningmeester wel of niet meenemen in de toekomst?
  • Met alle vrijwilligers nieuwe overeenkomst sluiten en met schone lei beginnen.(4)

7. Communicatie en PR

 • Vraag is: “Op de site wel of niet alleen leden van VSHO vermelden?” Conclusie hieromtrent is: álle scholen vermelden; en wanneer bekend is wie wel of geen lid (meer) is van VSHO dit op de een of ander wijze op de site zichtbaar maken.
 • Mailadres info@vsho.nl verdwijnt op korte termijn. Secretariaat@vsho.nl blijft. Elk bestuurslid krijgt eigen VSHO-mailadres waarin essentie van zijn functie is openomen.
  Doorlink naar regulier adres (privé en/of zakelijk) is mogelijk.
 • Bestuurslid PR/Communicatie neemt zaken op dit gebied op zich. Gaat zaken op de site fine-tunen en i.s.m. websitebouwer en uitvoerend secretaris nieuwsbrief versturen. ER is al al een format ontworpen.
  Suggesties voor onderwerpen:
  • Ontwikkelingen VSHO
  • Samenstelling bestuur
  • Jaarafdracht
  • CvTE
  • Scholingsdagen
  • Enquête over examens en scholingsdagen
  • Wedstrijd
  • Keuzevakken
  • Deelnemers
  • Mailadressen
 • Nieuwsbrief gaat in Mailchimp verzorgd worden.

8. Wedstrijd

 • Binnenkort bezoek aan de Rooi Pannen om mogelijkheden te zien/bekijken. Checken of we inderdaad van 12 naar 10 teams moeten.
 • ZINinspiratielab gaan we ook bezoeken. Bezien of het in de toekomst een goedewedstrijdplek is en of zij wat kunnen betekenen binnen het kader van scholingsdagen.
 • Vanaf 1 februari aanmelden/inschrijven met inachtneming van ‘doorschuifprincipe’ in geval van meer inschrijvingen dan wedstrijdplekken.
 • Uitvoerend secretaris neemt contact op met bij bestuur bekende auteur voor de wedstrijdopdrachten (5)
 • In principe is er weer eenzelfde budget voor wedstrijd als 2019 mét eventuele reiskostenvergoedingen. Net als vorig jaar. Geen vergoedingen voor hotelovernachtingen; buiten de sponsoring € 75 eigen bijdrage per team.
 • Voor volgend jaar bezien of subsidie mogelijk is.
 • Ambitie voor 2020/2021 is ook wedstrijd(en) voor bakker en recreatie/toerismeleerlingen te organiseren vanuit VSHO.
 • Voorzitter wedstrijdcommissie doet verzoek voor budget

9. Scholingsdagen

 • Tips of suggesties voor scholingsdagen doorspelen aan vrijwilliger vakwedstrijden.
 • Deze doet voorstel voor scholingsdagen aan bestuur VSHO.
 • Graag ook scholingsdagen voor AVO-docenten toevoegen.
 • Voorzitter stemt met hem af en laat bestuur weten waar de keuzes voor het scholingsdagen-aanbod op vallen.
 • Extra aandacht voor eventuele betalingsachterstanden.

10. VSHO-site(s) en mail

 • Vraag over opzet mogelijk tabblad vakinformatie. Wat kan daaronder vallen?
  • Keuzevakken
  • Examenresultaten
  • OC&W-dingen
  • Inventarislijst HBR
  • Gastronomix
  • Vakblad Bouillon
  • Huis ter Duin Academie
  • Artikelen van (toekomstige) sponsoren/partners die van commercieel nut/belang zijn voor VSHO.
   • Naam van tabblad wordt “à la minute”
   • Secretaris gaat zorgen voor continuïteit qua invulling voor het tabblad“à la minute” op de VSHO-site (6)
 • Wat kan er vallen onder mogelijk tabblad sponsoren/partners (met links)
 • Inleidende deel statuten op de site s.v.p. verwijderen omdat daar voormalige uitvoerende secretaris met naam, geboortedatum, adres en alles met naam en toenaam wordt genoemd.

11. VSHO-evenement (30 jaar)

 • Dit onderwerp houden we ‘even’ “on hold”.

12. Terugkoppeling diverse instanties

 • Eerder in vergadering besproken: Afgevaardigde van VSHO bij SPV: eerste overleg gebruikt om goed te luisteren. Afspraken maken over hoe VSHO Marco gaat voeden. Momenteel spelen twee grote onderwerpen
  • Visie op leren in bovenbouw. In curriculum sectorvakken zo veel mogelijk naar profielvakken doorsluizen en doortrekken naar leergebieden. Als hierover stukken beschikbaar komen, stuur Marco ze aan VSHO door.
  • Route GL: vijf varianten getoond. Twijfel of de ideale route politiek haalbaar zal blijken.

Voorzitter geeft aan blij te zijn met inzet van afgevaardigde van VSHO. Als er onderwerpen voor hem zijn, dan deze graag via secretaris of uitvoerend secretaris doormailen aan afgevaardigde. Formeel gezien mogelijk nog wat zaken regelen. Wie mag/kan wie vertegenwoordigen
binnen SPV? Welke rechtsbasis is daarvoor? Moet afgevaardigde onderdeel uitmaken van bestuur VSHO?

 • Als er nog plannen zijn binnen HBR dan graag melden bij SPV; er lijkt daar nog geld beschikbaar te zijn voor projecten op het gebied van doorstroom, doorlopende leerlijnen en dat soort zaken.
 • Advies: enquête uitzetten over examens vanuit VSHO. Deed vorige afgevaardigde altijd. Uitvoerend secretaris kan deze versturen. Bij Jacqueline Kerkhoff navragen hoe dit in z’n werk gaan.

13. Gast aan tafel

 • Lijst met daarop Stg. Platform VMBO, CvTE, SLO kan aangevuld worden met S-BB, Cito en mogelijk nuttige commerciële potentiële partners/sponsoren.
 • Per overleg/vergadering één thema en dan 1 persoon uitnodigen. Hem/haar de vragen stellen “Wat kom je bij VSHO halen?” én “Wat kom je VSHO brengen?”.
 • Eventueel eerste uitnodiging voor aanvang van eerstvolgende vergadering 23-01-2020 in Amsterdam. B.v. vanaf 13:00 uur een uurtje overlegtijd. Suggestie voor deze datum: CvTE en/of Cito

14. Lopende zaken

 • Geen belangwekkende zaken aan de orde.

15. W.v.t.t.k.

 • Statuten: laten voor wat ze momenteel zijn. Voorzitter en uitvoerend secretaris nemen statuten nog eens kritisch door en doen -indien nodig- een voorstel tot aanpassing (7)
 • Uitvoerend secretaris regelt visitekaartjes voor ieder. Daarop de volgende zaken vermelden:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Functie/portefeuille/taak
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
 • Volgende vergadering: nawe-lijst bestuur kritisch doornemen.
 • Volgende vergadering: mooie foto’s maken van alle bestuursleden; bij voorkeur m.b.v. banieren van VSHO.

16. Rondvraag en sluiting

 • Omdat er geen vragen meer voor de rondvraag zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 16:30 uur.