previous arrow
next arrow
Slider

Categorie op Notulen

Verslag van VSHO bestuursvergadering 31 oktober 2019

Aanwezig: Arjan Houwaart, Sjaak Waasdorp, Sweder Bosch en Robert van der Roest.
Verslag: Johan Lapidaire
Afwezig met kennisgeving: Leo van Gerven.

1. Welkom en opening

 • Voorzitter heet Robert van der Roest hartelijk welkom bij zijn eerste bestuursvergadering
  VSHO.

2. Vaststelling agenda

 • Vertegenwoordiger van VSHO in SPV komt later: vraagt om voeding/aandachtspunten, die hij in moet brengen bij Stg. Platform VMBO
 • Agenda onveranderd goedgekeurd.
 • Veel correspondentie met Koos Schadée.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

 • CvTE en Cito willen gebruik maken van expertise VSHO. Hun afgevaardigden zijn bezig met onderwerpen als hieronder vermeld en willen daarover advies van VSHO.
  • wijze van examineren
  • positie platforms
  • recreatie en gastheerschap
  • enquête-resultaten SPB over examens HBR
  • Wolf-cijfers: gegevens ontvangen na eind mei worden niet meer meegenomen; opmerkelijk: 1.200 examens basisberoepsgericht aangevraagd (aantallen uit DUO) en slechts 80 in Wolf-cijfers.
   Tip: aandacht besteden aan het insturen Wolf-cijfers in nieuwsbrief VSHO (1): scholen aanzetten tot invullen Wolf-cijfers i.v.m. H-norm (moeilijkheidsgraad); idee om twee werkgroepen te starten o.l.v. CvTE en/of Cito; streven naar representatieve input vanuit zowel brede als smalle scholen; idem voor gastheerschap. Aan de hand van aanmeldingen dan goede selectie brede en smalle scholen maken.
   Aandachtpunten:
   • flexibiliseren in afname-moment
   • beschikbare inventaris (AH beschikt over inventarislijst HBR en stuurt deze aan JL; JL verspreidt over bestuursleden; ook op site plaatsen)
   • nut en noodzaak driegangenmenu
   • variatie in duurzaamheid en houdbaarheid

4. Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering

 • Verslag van 21 mei 2019 kan gepubliceerd (2) worden.
 • Verslag en actiepuntenlijst onveranderd vastgesteld met dank aan notulist.

5. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur

 • Bestuurs-afscheidsdiner heeft om bij het bestuur bekende redenen geen doorgang gevonden. Bestuur regelt voor bestuursleden, die afscheid genomen hebben een mooie bos bloemen en een dinerbon.(3)
 • VSHO Beleidsplan 2020-2023: punt van bespreking in aansluiting op volgende vergadering 23-01-2020. Dan een “leidraad” opstellen.
 • Vergaderplanning: Niet tijdens wedstrijddag 19-03-2020 in Eindhoven, maar 2 weken later in Laren: 2 april 2020; aanvangstijd 14:30 uur).
  Daaropvolgende vergadering op 4 juni 2020 in Voorhout (aanvangstijd eveneens 14:30 uur).

6. Verslagen

 • N.a.v. financiën:
  • Vragen aan penningmeester:
   • Is er een overzicht beschikbaar van welke scholen nu wel of niet lidmaatschap betaald hebben?
   • Is er een overzicht beschikbaar van de vrijwilligers en de hiermee samenhangende kosten?
   • Is er een overzicht van de financiële verplichtingen voor het resterende boekjaar?
   • Hoe zit de definitieve begroting 2019/2020 er uit?
    a. Contributie VMBO € 125
    b. Contributie MBO € 270
    c. Nodig voor organisatie wedstrijd
    d. Tevens nodig voor budget voor professionele foto’s voor de site en andere communicatie-doeleinden
   • Zijn er betalingsachterstanden op het gebied van betaling lidmaatschap en/of scholingsdagen?
   • Welke onderdelen van lijst met adviespunten van vorige penningmeester kunnen/willen nieuwe penningmeester wel of niet meenemen in de toekomst?
  • Met alle vrijwilligers nieuwe overeenkomst sluiten en met schone lei beginnen.(4)

7. Communicatie en PR

 • Vraag is: “Op de site wel of niet alleen leden van VSHO vermelden?” Conclusie hieromtrent is: álle scholen vermelden; en wanneer bekend is wie wel of geen lid (meer) is van VSHO dit op de een of ander wijze op de site zichtbaar maken.
 • Mailadres info@vsho.nl verdwijnt op korte termijn. Secretariaat@vsho.nl blijft. Elk bestuurslid krijgt eigen VSHO-mailadres waarin essentie van zijn functie is openomen.
  Doorlink naar regulier adres (privé en/of zakelijk) is mogelijk.
 • Bestuurslid PR/Communicatie neemt zaken op dit gebied op zich. Gaat zaken op de site fine-tunen en i.s.m. websitebouwer en uitvoerend secretaris nieuwsbrief versturen. ER is al al een format ontworpen.
  Suggesties voor onderwerpen:
  • Ontwikkelingen VSHO
  • Samenstelling bestuur
  • Jaarafdracht
  • CvTE
  • Scholingsdagen
  • Enquête over examens en scholingsdagen
  • Wedstrijd
  • Keuzevakken
  • Deelnemers
  • Mailadressen
 • Nieuwsbrief gaat in Mailchimp verzorgd worden.

8. Wedstrijd

 • Binnenkort bezoek aan de Rooi Pannen om mogelijkheden te zien/bekijken. Checken of we inderdaad van 12 naar 10 teams moeten.
 • ZINinspiratielab gaan we ook bezoeken. Bezien of het in de toekomst een goedewedstrijdplek is en of zij wat kunnen betekenen binnen het kader van scholingsdagen.
 • Vanaf 1 februari aanmelden/inschrijven met inachtneming van ‘doorschuifprincipe’ in geval van meer inschrijvingen dan wedstrijdplekken.
 • Uitvoerend secretaris neemt contact op met bij bestuur bekende auteur voor de wedstrijdopdrachten (5)
 • In principe is er weer eenzelfde budget voor wedstrijd als 2019 mét eventuele reiskostenvergoedingen. Net als vorig jaar. Geen vergoedingen voor hotelovernachtingen; buiten de sponsoring € 75 eigen bijdrage per team.
 • Voor volgend jaar bezien of subsidie mogelijk is.
 • Ambitie voor 2020/2021 is ook wedstrijd(en) voor bakker en recreatie/toerismeleerlingen te organiseren vanuit VSHO.
 • Voorzitter wedstrijdcommissie doet verzoek voor budget

9. Scholingsdagen

 • Tips of suggesties voor scholingsdagen doorspelen aan vrijwilliger vakwedstrijden.
 • Deze doet voorstel voor scholingsdagen aan bestuur VSHO.
 • Graag ook scholingsdagen voor AVO-docenten toevoegen.
 • Voorzitter stemt met hem af en laat bestuur weten waar de keuzes voor het scholingsdagen-aanbod op vallen.
 • Extra aandacht voor eventuele betalingsachterstanden.

10. VSHO-site(s) en mail

 • Vraag over opzet mogelijk tabblad vakinformatie. Wat kan daaronder vallen?
  • Keuzevakken
  • Examenresultaten
  • OC&W-dingen
  • Inventarislijst HBR
  • Gastronomix
  • Vakblad Bouillon
  • Huis ter Duin Academie
  • Artikelen van (toekomstige) sponsoren/partners die van commercieel nut/belang zijn voor VSHO.
   • Naam van tabblad wordt “à la minute”
   • Secretaris gaat zorgen voor continuïteit qua invulling voor het tabblad“à la minute” op de VSHO-site (6)
 • Wat kan er vallen onder mogelijk tabblad sponsoren/partners (met links)
 • Inleidende deel statuten op de site s.v.p. verwijderen omdat daar voormalige uitvoerende secretaris met naam, geboortedatum, adres en alles met naam en toenaam wordt genoemd.

11. VSHO-evenement (30 jaar)

 • Dit onderwerp houden we ‘even’ “on hold”.

12. Terugkoppeling diverse instanties

 • Eerder in vergadering besproken: Afgevaardigde van VSHO bij SPV: eerste overleg gebruikt om goed te luisteren. Afspraken maken over hoe VSHO Marco gaat voeden. Momenteel spelen twee grote onderwerpen
  • Visie op leren in bovenbouw. In curriculum sectorvakken zo veel mogelijk naar profielvakken doorsluizen en doortrekken naar leergebieden. Als hierover stukken beschikbaar komen, stuur Marco ze aan VSHO door.
  • Route GL: vijf varianten getoond. Twijfel of de ideale route politiek haalbaar zal blijken.

Voorzitter geeft aan blij te zijn met inzet van afgevaardigde van VSHO. Als er onderwerpen voor hem zijn, dan deze graag via secretaris of uitvoerend secretaris doormailen aan afgevaardigde. Formeel gezien mogelijk nog wat zaken regelen. Wie mag/kan wie vertegenwoordigen
binnen SPV? Welke rechtsbasis is daarvoor? Moet afgevaardigde onderdeel uitmaken van bestuur VSHO?

 • Als er nog plannen zijn binnen HBR dan graag melden bij SPV; er lijkt daar nog geld beschikbaar te zijn voor projecten op het gebied van doorstroom, doorlopende leerlijnen en dat soort zaken.
 • Advies: enquête uitzetten over examens vanuit VSHO. Deed vorige afgevaardigde altijd. Uitvoerend secretaris kan deze versturen. Bij Jacqueline Kerkhoff navragen hoe dit in z’n werk gaan.

13. Gast aan tafel

 • Lijst met daarop Stg. Platform VMBO, CvTE, SLO kan aangevuld worden met S-BB, Cito en mogelijk nuttige commerciële potentiële partners/sponsoren.
 • Per overleg/vergadering één thema en dan 1 persoon uitnodigen. Hem/haar de vragen stellen “Wat kom je bij VSHO halen?” én “Wat kom je VSHO brengen?”.
 • Eventueel eerste uitnodiging voor aanvang van eerstvolgende vergadering 23-01-2020 in Amsterdam. B.v. vanaf 13:00 uur een uurtje overlegtijd. Suggestie voor deze datum: CvTE en/of Cito

14. Lopende zaken

 • Geen belangwekkende zaken aan de orde.

15. W.v.t.t.k.

 • Statuten: laten voor wat ze momenteel zijn. Voorzitter en uitvoerend secretaris nemen statuten nog eens kritisch door en doen -indien nodig- een voorstel tot aanpassing (7)
 • Uitvoerend secretaris regelt visitekaartjes voor ieder. Daarop de volgende zaken vermelden:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Functie/portefeuille/taak
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
 • Volgende vergadering: nawe-lijst bestuur kritisch doornemen.
 • Volgende vergadering: mooie foto’s maken van alle bestuursleden; bij voorkeur m.b.v. banieren van VSHO.

16. Rondvraag en sluiting

 • Omdat er geen vragen meer voor de rondvraag zijn, sluit de voorzitter de vergadering om 16:30 uur.