previous arrow
next arrow
Slider

Archief op 18 juni 2020

Extern verslag van de VSHO bestuursvergadering van 23 januari 2020

Aanwezig: Arjan Houwaart, Sjaak Waasdorp, Sweder Bosch en Robert van der Roest, Leo van Gerven.
Verslag: Johan Lapidaire
Afwezig met kennisgeving: niemand
Gasten bij agendapunt 3

1. Welkom en opening

 • N.a.v. goed gesprek van voorzitter en secretaris nu gesprek met CvTE en C¿to (zie agendapunt 3 en separaat intern verslag)

2. Vaststelling agenda

 • Begonnen wordt met agendapunt 3, waarvan een separaat verslag gemaakt is.
 • Signaal: cursusaanbod burgerschap op bijscholingvmbo.nl. Gesubsidieerd
  cursusaanbod!? Een informeren bij SPV hoe dit in elkaar steekt (1)

3. Gast aan tafel over CvTE: veldraadpleging i.v.m. examens

 • Zie separaat verslag

4. Ingekomen stukken en mededelingen

 • Op aangeven van VSHO-vertegenwoordiger bij SPV: VSHO wordt gezien als een té smalle elitaire club: contact zoeken met de voorzitter van SPV.
  Overleg inplannen met SPV (SW) (2)

5. Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering

 • Volgend verslag van bestuursvergadering komt sneller dan deze keer; met excuses van uitvoerend secretaris.
 • Secretaris vraagt n.a.v. gesprek C¿to om kopij voor nieuwsbrief en site met name over Wolf-cijfers (3)
 • Vrijwilligersovereenkomsten: voorzitter en uitvoerend secretaris stellen in overleg met secretaris nieuwe vrijwilligersovereenkomst plus bijbehorende ‘gedragsregels’ op en leggen e.e.a. voor aan overige bestuursleden (4)
  Vrijwilligersovereenkomsten Agendapunt volgende vergadering (5)
 • Bestuurslid PR & Communicatie verzorgt ook nieuwsvoorziening op Instagram en Facebook
 • Voortaan namen zo veel mogelijk weglaten in bestuursverslagen: zeker in de versie, die openbaar gemaakt wordt. Uitvoerende secretaris zorgt hiervoor (6)
 • Na aantal correcties en aanvullingen mag verslag online gezet worden (7)

6. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur

 • Jaarplanning VSHO: 2x NK en andere opmerkingen. Volgende vergadering op agenda (8)
 • Statuten: uitvoerend secretaris stuurt Word-versie met voorstel-aanpassingen aan voorzitter met eventuele door bestuursleden aangegeven aanpassingsvoorstellen daarin zichtbaar aangegeven (9)

7. Keuzevakken

 • Via Rob Abbehuis van SLO:
  o Siervakken: de deur uit: 2020 klaar; 21/22 invoering
  o Broodspecialiteiten: begonnen
  o Banketspecialiteiten: idem
  ➢ Rudi ?, Hans ? en Hugo Staelens werken hier aan.
  o Voor gastheerschap mogelijk nieuw keuzevakken: Barista en/of Alcoholvrije dranken niet aan de orde omdat ze al impliciet in de exameneisen staan.

8. Verslagen

 • Financieel verslag:
  • Eindelijk toegang tot bankzaken van ING weer op orde.
  • Leden 2018/2019: € 3.240 openstaand in MBO-veld en € 900 in VMBO-veld. Bij penningmeester is bekend welke scholen dat zijn
  • Leden 2019/2020: totaal nog € 5.810 openstaand vanaf rekeningen, die eind oktober 2019 zijn verstuurd. Ruim 30% is inmiddels betaald: € 11.430
  • Er zijn voor 2019/2020 rekeningen van € 110 per VMBO verstuurd
  • Scholingsdagen 2019: aan 31 scholen € 5.665 rekeningen verstuurd; daarvan is via 14 scholen € 2.540 betaald; er staat dus nog 55% open
  • Overdracht financiële zaken nu geheel overgedragen aan de nieuwe penningmeester. Financiële positie VSHO is goed: ruim € 100.000 spaargeld en ruim € 14.000 op de rekening courant
  • Voor scholingsdagen wordt aan VMBO-scholen ‘maar’ € 120 gevraagd
  • Er staat nog een kasvoorschot aan een vrijwilliger open, waar nog verantwoording en/of bij- of terugbetaling geregeld moet worden. Penningmeester regelt dat met betreffende vrijwilliger
  • Begroting van vorige penningmeester voor 2019/2020 gaan we in grote lijnen volgen:
   Inkomsten: € 7.830 via MBO; € 9.570 via VMBO. Scholingsdagen: € 20.000
   Uitgaven: vrijwilligers € 12.000; Secretariaat € 1.000; Website € 1.500; bestuurskosten € 1.500; Kantoor € 700; Scholingsdagen € 17.500; vakwedstrijden € 3.500; Onvoorzien € 500;
   Financiële administratie € 200; totaal dus € 38.650
  • Penningmeester stuurt begroting aan uitvoerend secretaris toe (10)
  • Penningmeester rondt financiën 2018/2019 geheel af en stuurt gegevens aan alle bestuursleden (11)
  • Verzoek van vorige penningmeester om goedkeuring laatste kwartaalbetaling aan bouwer van financieel maatwerkprogramma VSHO wordt ter plekke goed gekeurd
  • Er lijken nog een paar rekeningen van de vakwedstrijden op te staan. Uitgangspunt is, dat wanneer er geen signaal vanuit de organisatiecommissie komt, er niets meer open zal staan
  • Procedures rond betalingen aan vrijwilligers meenemen in bijstellingen vrijwilligersovereenkomsten: zie agendapunt 5

9. Communicatie en PR

 • Eerste nieuwsbrief nieuwe stijl is verzonden: er is veel op geklikt. 1.858 verzonden gevolgd door 355 uitschrijvingen.
 • Cijfers achter de site komen later via websitebeheerder; b.v. over extra kliks na verschijnen nieuwsbrief en dergelijke
 • 2e Nieuwsbrief nieuwe stijl gaat kort na deze vergadering de deur uit.

10. Wedstrijd

 • Positieve ervaringen over vakwedstrijden met de Rooi Pannen Eindhoven en ZinspiratieLab van de Sligro in Veghel.
 • ZinspiratieLab biedt mogelijkheden om ooit wedstrijdlocatie te zijn. Interesse vanuit hun kant voor NK en scholingsdagen is zeker aanwezig
 • Nieuwe keuken de Rooi Pannen biedt vele mogelijkheden met bijzonder restaurant en werkruimtes. Huidige beoogde keuken biedt ruimte aan 10 keukenteams.
 • Per 1-2-2020 kunnen teams zich via de site aanmelden: 10 teams lijkt wat weinig, maar uitgangspunt is nieuwe keuken van de Rooi Pannen. Op de dag van NK zijn daar geen lessen; hele school is beschikbaar.
 • Verder 200 vierkante meter beschikbaar voor tafels in centrale hal, presentatietafels sponsoren, recreatielokaal beschikbaar voor office bediening, afwas in bakkerij-lokalen. Keuken met eigen units.
 • Wedstrijdmenu onder constructie bij externe relatie. Uitvoerend secretaris regelt geheime proef-kooksessie met samensteller wedstrijdmenu
 • Gevraagd wordt om een goede fotograaf (zoon van een docent) te mogen inhuren op de wedstrijddag om ‘goede’ foto’s van hoge kwaliteit, die ook op de site, Facebook, Instagram en voor andere doeleinden ingezet kunnen worden. Kosten € 400 exclusief BTW en reiskosten. Hiervoor wordt unaniem toestemming verleend.
 • Alle bestuursleden (en vrijwilligers) stellen een eigen lijst op van gewenste VSHO-foto’s en sturen die ruim voor 19-3-2020 toe aan uitvoerend secretaris (12)
 • Cees van der Ende uitnodigen voor de prijsuitreiking.
 • Nader onderzoeken: subsidiemogelijkheden vakwedstrijden: taak voor bestuurslid met portefeuille vakwedstrijden i.s.m. uitvoerend secretaris (13)
 • Overnachtingen later aangeven: deal via vrijwilliger vakwedstrijden
 • Wedstrijdcommissie gaat dag voor NK al naar Eindhoven en overnacht bij de Rooi Pannen
 • Sponsoren werven op initiatief van penningmeester annex faciliterende school (leading) en nauwe samenwerking met vrijwilliger vakwedstrijden
 • Extra aandacht voor financiën en de verantwoording daarvan; toezeggingen aan leveranciers:
  • Vermelding op de site van VSHO
  • Uitnodiging wedstrijdrestaurant 2 personen
  • Vermelding in wedstrijdboekje
 • Uitnodigingen voor restaurantgasten tijdens vakwedstrijden is verantwoording van wedstrijdorganisatie; verzoeken of adviezen van andere bestuursleden zijn vanzelfsprekend te allen tijde welkom (14)
 • Op termijn ook bakkers betrekken bij wedstrijden; écht een andere doelgroep dan horeca

11. Scholingsdagen

 • Zie opmerking agendapunt 2
 • Op de site onder scholingsdagen specifiek vermelden: niet betaald; niet deelnemen!! (15)
 • Beleid t.a.v. weigeren cursisten op scholingsdagen is een verantwoordelijkheid van de penningmeester. Momenteel kan deze niet zien hoe een factuur wordt verzonden. Wordt aan gewerkt.
 • Aanmeldingen voor scholingsdagen 2020 loopt gestaag: 99 inschrijvingen.
 • Cursussen zijn al vol. Japanse keuken is erbij gekomen. Graag vermelden in nieuwsbrief. Mogelijk extra cursusaanbod via ZinspiratieLab. Penningmeester gaat facturering verzorgen.
 • Vermelding op de site krijgt goedkeuring van voltallige bestuur
 • Aanpak en opzet scholingsdagen voor AVO-, R/T- en Economie-docenten wordt door bestuurslid scholingsdagen opgepakt in nauwe samenwerking en goed overleg met vrijwilliger scholingsdagen. Graag suggesties in deze doorgeven aan betrokkenen (16)
 • Attentie t.a.v. vermelding juiste prijzen scholingsdagen: € 195 per dag voor leden; € 250 per dag voor niet-leden; € 160 per dagdeel.

12. VSHO-site(s) en mail

 • Geen bijzonderheden besproken; foto’s laten maken: eerder goedgekeurd

13. VSHO-evenement (30 jaar)

 • “On hold” houden

14. Terugkoppeling diverse instanties

 •  

15. Gast aan tafel

 • Secretaris maakt voorstel voor volgende “gast aan tafel” (17)
  Denk aan KHN, bakkers, recreatie
 • Volgende vergadering meer over ‘Huis ter Duin Academy’

16. Lopende zaken

 • Geen belangwekkende zaken aan de orde.

17. W.v.t.t.k.

 • Op termijn: presentatie VSHO maken voor presenteren aan toekomstige partners én gasten aan tafel (18)
 • Volgende week spreken voorzitter en secretaris met voorzitter SPV
 • Gedragscode richting adviseurs van bestuur: toesturen goedgekeurde notulen; verder geen formele verplichtingen

18. Rondvraag en sluiting

 • Deelname Examenfestival doorgeven aan uitvoerend secretaris (19)
 • Voorzitter, secretaris en uitvoerend secretaris hebben ongeveer drie weken voor bestuursvergadering steeds agendaoverleg
 • Verzoek aan uitvoerend secretaris om zoektocht te starten naar VSHO-speldje… mogelijk op langere termijn medaille o.i.d. Idem over schrijfmappen (20)