vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 19 juli 2021

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 3 februari 2021 online.

Online aanwezig: Arjan Houwaart, Sjaak Waasdorp, Sweder Bosch, Robert van der Roest en Leo van Gerven.
Verslag: Johan Lapidaire
!! met rood aangegeven punten zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Welkom en opening AH

  19:34 uur: welkom voor allen online door de voorzitter.
  Agenda voortaan van aanvullende informatie voorzien: per agendapunt wordt status van agendapunt
  aangegeven.
 2. Vaststelling agenda Allen

  Agenda wordt met twee punten aangevuld:
  – Gebruikersovereenkomst voor het ter beschikking stellen van hardware aan bestuursleden. RvdR
  zet dit in gang (1)

  – Informatievoorziening van Koos Schadée stroomlijnen
 3. Vaststellen van het verslag van de vorige vergadering én actualiseren actiepuntenlijst

  (bijlage 1 en 2: !! NB deze keer vooraf beoordelen en doorgeven aan JL) Allen Actie
  Concept-verslag kan omgezet worden naar eindversie van verslag. Kan met weglaten van namen op de
  site gezet worden.
  Naar aanleiding van een aantal punten:
  – Ad 4: Adres van VSHO en andere gegevens bij KvK worden aangepast
  – Ad 5: Kerstkaarten-actie zeer geslaagd en succesvol. Enthousiast ontvangen; geen enkele kaart
  retour ontvangen.
  JL maakt verslag geschikt voor publicatie (2)
  – JL actualiseert actiepuntenlijst op eigen verantwoording (3)

 4. Stand van zaken overleg C¿to en CvTE AH Informatie Instemming

  Drie scenario’s in toegezonden notitie. Allen besproken met CvTE
  Door inzetten van enquête veldraadpleging uitvoeren.
  CvTE komt ons ogenschijnlijk zeer ruim tegemoet. Dat zijn we niet gewend.
  SPV brengt ter discussie of ze wel of niet door moeten gaan met CSPE. Hierover overleg met het veld.
  Meer toetsen op vaardigheden is het doel.
  Gerard heeft VSHO nodig om landelijk examens in stand te houden: dus niet te veel haast.
  Vanuit de stukken: hoe staan deelnemers erin met het oog op CSPE? Bijvoorbeeld 3e
  jaar schoolexamen en 4e jaar starten met niveau 2?
  Sweder: hoe gelijkwaardigheid diploma’s waarborgen? Kwaliteitseisen!
  Leerjaar 3: wat moet getoetst bij leerlingen? Wat is belangrijk? Door examens dan af te nemen is er 4e
  jaar tijd voor keuzevakken. Leerjaar 3 toetsen; leerjaar 4 diepgang.
  Attentie voor “wildgroei” Ogenschijnlijk hebben de eerste scholen HBR al geschrapt. Inspectie
  beoordeelt te allen tijde aan de hand van syllabus en examenprogramma.
  Voor wat betreft het examenprogramma: de syllabus móet blijven.
  CSPE of schoolexamen? Denk aan voorval met opbolmachine in examenopdracht, die zeker op aantal
  scholen niet aanwezig is.
  De methodiek moet simpeler. Discussie blijft over CSPE.
  Ook toetsing aan PTA blijft taak van inspectie.

  Nu drie scenario’s. Waarom welk scenario kiezen? Dat wordt teruggekoppeld aan Gerard. Daarmee
  enquête opstellen in samenwerking met SPV en CvTE.
  Leo: oppert, dat VSHO servicebank voor opdrachten zou moeten gaan beheren. Gebruik van deze
  faciliteit onderdeel laten zijn van lidmaatschap van VSHO. Op deze wijze expertise delen.
  Volgende week gesprek van Arjan met Susan van den Heuvel van OC&W.
  Vraag/opdracht: lees door scenario’s in notitie. Bedenk dan hoe e.e.a. handen en voeten kan krijgen en
  kies voor CSPE of schoolexamen. Geef programma van eisen voor aanbeveling en speel e.e.a. door aan
  Sjaak (4)

  Leo: dit jaar GL-leerlingen examen zonder gasten afnemen. Dit loskoppelen en combineren met toetsen.
  Gaat iemand CSPE gebruiken als schoolexamen? Let dan op de gebruikerseisen. Arjan heeft hier meer
  informatie over. SW checkt formele mogelijkheden en onmogelijkheden over gebruik oude CSPE’s (5)
 5. Stand van zaken nieuwe leerweg Gemengde/Theoretische Leerweg SW Informatie

  Concept -programma is licentie gebonden programma. Nu beschikbaar voor ZW, TNT en Economie.
  Verder nog geen startdocumenten te vinden. Op de site van SPV is de voortgang terug te vinden.
  Programma-ontwikkeling ligt nu als het ware stil (stand van zaken november 2019).
  Mag onder geen enkel beding beroepsgerichte kant op komen. AH zit hier bovenop via de
  ontwikkelgroep.
 6. CSPE wordt SE

  Leerlingen én docenten hebben het niet makkelijk. Veel online.
  Nu in eigen hand: AVO ja/nee examineren: vraag van SPV aan VSHO. Ja/nee SE en waarom?
  AVO moet zijn als vorig jaar. Kan eigenlijk niet anders. Nu corrigeren duurt zo lang.
  Stand van zaken 4e-klassers SB: veel online. AH: 1e helft 1e week theorie en praktijk en inloggen theorie
  als niet aanwezig. 2e helft 2e week. Kleine groepen biedt veel effectiviteit. SW: idem. Examenweek is
  drama.
  RvdR: halve klas in 2 lokalen. In samenwerking met wat supervisie. Praktijk in 2 delen. Thuisonderwijs
  met thuisopdrachten. Op school vakmatig bezig. Kleine groepen groot voordeel. Resultaat: CSPE kunnen
  ze aan. Achterstand lopen ze op bij “ervaring”.
  Kortom advies VSHO is: houd CE AVO als in 2020!

  Open dagen:
  RvdR: 3 tot 8 mensen in wisselende samenstelling goed verlopen. Veel geld uitgegeven aan goede films!
  SB: nieuw in school. Apparatuur van bedrijf gekregen: schoolstudio met middenin een camera. Links
  bakkers, rechts kookopleiding, middenin spreker en een camera, die iedereen (allen op voldoende
  corona-afstand van elkaar) volgt. Geen € 1.700 maar € 1.500 hiervoor betaald. SB stuurt informatie en
  links door over Webinar Geek (6).

 7. Online scholing VSHO 2021

  De heer Menanteau wil zijn medewerking hier wel aan verlenen.
  RvdR gaat overleggen met Gert-Jan Sneekes.
  Wie wil nog meer? RvdR brainstormt over introductie online leren van VSHO (7)
  Webinar o.i.d. omdat scholingsdagen geen doorgang vinden; leden krijgen voorrang bij dit webinar. Dit
  zou moeten kunnen met Webinar Geek. Kan het webinar zo door naar You Tube.
  Faciliteiten van RvdR kunnen grote groepen aan voor een webinar: chatrooms, outbreakrooms voor 100
  deelnemers en meer.
 8. Verspreiden enquête

  – AH, RvdR, JL en mevrouw van SPV projectteam enquête? Allen Uitvoering
  Tijdpad moet nog uitgezet worden, maar wordt wel kort.
  Subsidie voor dit project beschikbaar via SPV.
  Enquêtes moeten snel uitgezet worden.
  Zo snel mogelijk vragen invullen (SW) en dan 4-2 doorzetten naar SPV.
  Nu: 0-meting: wat vinden leerlingen en hun omgeving etc. hier van?
  Begin maart moeten de enquêtes naar de scholen gestuurd worden.
  JL en RvdR verzorgen een optimale respons; terugkoppeling in april. Alles in overleg met C¿to. Denk aan
  gebruik social media. Veel delen. Scholen persoonlijk benaderen.

  Tweede belangrijke vraag, die meegenomen wordt in enquête: rol gastheerschap t.o.v. Recreatie.
  Mondriaan gaat bijvoorbeeld dienstverleners/hospitality-medewerkers opleiden. Wat is de rol van breed
  hospitality. Gastheerschap moet een beeld gegeven worden. Nu gaat dat ten koste van
  keukenopdrachten. Momenteel is waardering van examenonderdelen het grote probleem.
  SW deelt voorbereidingsdocumenten van enquête vanaf 4-2-2021 met alle bestuursleden (8). Eerste
  versie stellen Sjaak en Marco 4-2-2021
 9. W.v.t.t.k. (als de tijd het toelaat) Allen Informatie

  – Stand van zaken financiën LvG Informatie
  – Vooruitblikken einde schooljaar 2020/2021 Allen Informatie
  Qua financiën is er weinig te melden. Vele lidmaatschappen worden netjes betaald.
  Vraag over vrijwilligersvergoedingen nu er zo veel zaken en evenementen geen doorgang kunnen
  vinden. Medewerkers scholingsdagen, ondersteuning automatisering: RvdR gaat vrijwilligers contacten
  over hun declaraties (9).

  LvG heeft adressenbestand verbeterd en aangevuld met contactpersonen voor betalingen. Zitten in zijn
  programma.
  Zaken van VSHO zijn allen openbaar en benaderbaar voor iedereen. Jaarverslagen opstellen in om die
  reden niet opportuun.
  Facturering en herinneringen met huidige programma is soepel verlopen. Er is ook een app-versie van
  dat programma beschikbaar.

  Vooruitblikken op het schooljaar. Over 2 jaar veel zij-instroom voorzien bij VSHO-scholen.

  MBO Rijnland: indalen MBO in VMBO: 4e jaar kennis en vaardigheden doceren, die afkomstig zijn uit het
  – 1e leerjaar niveau 2. Loopbaan- en burgerschap, niveau 2F Nederlands.
  Wiskunde en economie bij zogeheten “stapelaars” is probleem. Alle vakken afsluiten in keuzevakken;
  alles formatief.
  Rooi Pannen: MBO geeft meer probleem. Alleen 1e drie weken blijft -volgens zeggen- voorsprong van
  VMBO’ers merkbaar. AH stuurt programma aan LvG toe.
 10. Rondvraag/Sluiting AH

  Knipselkrant Koos Schadée: meerderen ontvangen deze. Structureel aan alle bestuursleden doorsturen is
  dus zinloos. SW en RvdR schiften voortaan belangrijke artikelen uit deze mailing en publiceren relevante
  stukken daaruit (10).

  Overigens heeft Koos Schadée formeel alleen nog betrokkenheid bij project TLGL

  AH en SW gaan binnenkort naar Jacqueline Kerkhoff om de stand van zaken betreffende VSHO uit te
  leggen.

  Interne gasten op school mag. Winkels zijn ook ‘gewoon’ open.

  SB: open dagen en aanmeldingen: “Ruiken, proeven, zien” mag helaas niet meer.
  Digitale intake. Nu 110 leerlingen ingeschreven; iets onder niveau van 2020.
  Tips:
  – Gadgets in boxen mee: brievenbuspakket per post
  – Onlangs: elk kind een kanjer-koek toegestuurd: veel respons.
  AH rondleidingen en als het ware intakegesprek met 1 ouder en 1 kind.
  RvdR: I.s.m. MBO Hilversum algemene voorlichtingsavond. Digitale voorlichting. Signaal: veel leerlingen
  laten beroepskeuzetest uitvoeren.
  SW: in Den Haag is het scholen van het basisonderwijs verboden om andere scholen te bezoeken.

  RvdR: Vraagt naar stand van zaken leermiddelontwikkeling. Meeste werken met materiaal van
  Uitgeversgroep.
  Nu contacten tussen VSHO en SVH.
  Edu4All loopt ogenschijnlijk terug in kwaliteit. Quain toetsbank werkt niet. Baukje is daar nu weg. Leo
  Korbijn is enig overgebleven regio vertegenwoordiger van BOOM.
  SW en AH gaan hernieuwd contact opnemen met SVH met het oog op nieuwe VMBO-leermiddelenserie
  (11)

  RvdR: Onderwerpen voor nieuwsbrief gevraagd. Tip: verhoog kwaliteit vormgeving nieuwsbrief. RvdR
  gaat daarmee binnen mogelijkheden gebruikte programmatuur stoeien; dat is mailchimp. In Amsterdam
  verzorgen ze ook een nieuwsbrief voor ouders: SB biedt RvdR desgewenst hulp aan.
  Veel nieuwe ontwikkelingen in Laren: HBR en ZW 65% van school.

  Volgend digitaal overleg: woensdag 10 maart 2021 om 19:30 uur.

  21:09 afsluiting van het digitaal overleg. Met de boodschap, dat zo snel mogelijk follow-up verzorgd
  moet worden rondom de enquête, aandacht voor de nieuwe leerwegen en onderhandelingen met CvTE
  en C¿to

Uitslag enquête van HBR-examens binnen het VMBO?

Beste HBR collega-docenten, teamleiders en directieleden, 

Ruim voor de zomervakantie is in opdracht van de VSHO (in haar rol als Platform HBR) in samenspraak met Cito en de CvTE op uitgebreide schaal een onderzoek uitgezet onder een grote groep docenten, teamleiders en directieleden van vmbo scholen met een HBR opleiding.

Volgens School of Insights, het bureau, dat het onderzoek heeft uitgezet en verwerkt, is de respons goed en daardoor als representatief  te beschouwen. Via deze weg dan ook vriendelijk dank aan iedereen, die op ons eerder verzoek heeft gereageerd.

De onderzoeksresultaten zijn nog net voor de zomervakantie beschikbaar gekomen en geven onder andere antwoord op de vraag vanuit welke uitgangspunten het CSPE-HBR in de toekomst ontwikkelt kan gaan worden in samenwerking met Cito en het CvTE.

U kunt kennis nemen van de resultaten: open de bijlage of klik hier.  

( Een prettig stukje leeswerk voor in de vakantie )

In de enquête heeft u kunnen aangeven of wij u mogen benaderen om deel te nemen aan de totstandkoming van een nieuw te ontwikkelen scenario van het CSPE. Als u na het lezen van de uitkomsten alsnog wilt deelnemen, kunt u dit kenbaar maken aan ons secretariaat door een mailtje te sturen aan secretariaat@vsho.nl 

Na de zomervakantie, aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn wij van plan om namens het bestuur van de VSHO een ‘rondje langs de scholen’ te organiseren. We willen u en uw collega’s dan graag informeren over allerlei actuele VSHO-zaken waaronder eerder genoemde onderzoeksresultaten, VSHO vakwedstrijden/NK Koken en Serveren, doorlopende leerlijnen VMBO / MBO, onze cursussen en het belang van het lidmaatschap van de VSHO. Uiteraard kunt u ook de nodige vragen stellen!

Wilt u zich bij voorbaat verzekeren van een datum waarop we bij u langskomen, dan kunt u dit doorgeven aan: secretariaat@vsho.nl 

Rest ons u namens het voltallige bestuur van de VSHO een hele prettige zomervakantie te wensen en rekenen we -samen met u- op een volgend schooljaar zónder al te veel corona-perikelen.

Met vriendelijke groet,

Robert van der Roest
portefeuille pr & scholingsdagen.