vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 24 juni 2021.

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 24 juni 2021.

Met

met oranje aangegeven punten zijn actiepunten; ook terug te vinden op de nieuwe actiepuntenlijst !!

 1. Welkom en opening
  …. heet iedereen welkom en verontschuldigt …., die helaas gedwongen is andere prioriteiten te stellen;
  waarvoor begrip.
  Agenda wordt conform concept-opzet vastgesteld.
 2. Verslag en actiepuntenlijst Allen
  Verslag van 3 februari 2021 wordt vastgesteld en kan gepubliceerd worden.
  Van de tussentijdse online bijeenkomst d.d. 8 april 2021 is door de uitvoerend secretaris geen formeel
  verslag opgesteld, omdat hij niet de hele vergadering bijwoonde.

  Vrijwel alle actiepunten van de actiepuntenlijst blijken afgewerkt. Deze kan als afgerond beschouwd
  worden. Een enkel overgebleven punt verhuist mee naar de nieuwe actiepuntenlijst.

  Er is contact geweest van …. met Baukje Visser en Bart Weustink van SVH. Aanbod was een jaar gratis
  proefperiode voor nieuwe methode voor vmbo; de vervolgprijs daarvan nog niet bekend. Methode van
  Uitgeversgroep biedt ook passend aanbod.

  Verzoek van …. om alle digitale VSHO-zaken op de VSHO-drive te plaatsen, zodat ze voor ieder
  bestuurslid te allen tijde toegankelijk zijn. (1).


  Functieomschrijvingen bestuursleden volgende vergadering op agenda; format wordt door ….
  rondgestuurd; elk bestuurslid vult zélf format in (2).


  VSHO Magazine blijft een hele goede suggestie: later hierover verder praten; wellicht opstellen als een
  soort jaarverslag.

  Vrijwilligersovereenkomsten met ingang van het nieuwe schooljaar invoeren; …. gaat dit verzorgen (3).
  Tevens aangepaste versie hanteren voor personen, die hand- en spandiensten verrichten. Geldigheid
  van overeenkomst 1 schooljaar geldig verklaren.

  Gebruikersovereenkomst voor laptop komt op korte termijn van de hand van ….. (4).
 3. Stand van zaken financiën
  Op financieel gebied is niet zo veel loos. …. moet nog enkele herinneringen versturen.
  2
  50 van de 120 facturen zijn (nog) niet betaald.
  MBO-scholen haken in helaas vaak af.
  …. stuurt overzicht van officiële leden (lees: scholen, die betaald hebben) van VSHO toe aan …. (5).
 4. Uitgezette enquêtes en vervolgacties
  78 reacties ontvangen op de uitgezette enqêtes; 177 gebounced. Hoge score volgens CSPE (48 was al
  hoog). …. checkt of het mogelijk is de bron van reacties te achterhalen.
 5. Bijeenkomst(en) Gastheerschap en Recreatie
  Geen bijzonderheden: zie opzet en prioriteiten VSHO-jaarplan
 6. Stand van zaken Nieuwe Leerweg Allen
  …. is lid van constructiegroep geworden.
  Nieuwe Leerweg wordt voorbereiding niveau 4. Bestuur zet hier grote vraagtekens bij.
  Gemengde Theoretisch Leerweg: invoerdatum ergens in 2024/2025; voornamelijk níet beroepsgericht
  maar praktijkgericht. Geen profielvak; ze werken niet voor opdrachtgever; ze zíjn opdrachtgever.
 7. Vakwedstrijden 2022
  Geen bijzonderheden: zie opzet en prioriteiten VSHO-jaarplan
 8. Scholing 2021/2022
  Geen bijzonderheden: zie opzet en prioriteiten VSHO-jaarplan
 9. Rooster van aftreden
  …. stuurt laatste versie van rooster van aftreden rond (6).
 10. W.v.t.t.k.
  Geen bijzonderheden: zie opzet en prioriteiten VSHO-jaarplan
 11. Rondvraag
  Geen bijzonderheden: zie opzet en prioriteiten VSHO-jaarpla
VSHO

Reacties zijn gesloten.