previous arrow
next arrow
Slider

Alle berichten door op VSHO

Stay Home Hospitality Academy

Afgelopen zondag was een grote klap voor de horeca. Van de 466.000 medewerkers zit een groot gedeelte nu thuis. Op deze manier dragen de horecamedewerkers en de bedrijven haar steentje bij aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. De impact van deze maatregel is groot. Tegelijkertijd biedt het een klein voordeel: medewerkers kunnen nu aan de slag met hun kennis en vaardigheden. Lees meer

Eindexamen 2020: Geen speelruimte meer bij de N-termen van de profielvak-cspe’s

Geachte heer, mevrouw,  

Vanaf het examenjaar 2020 hebben scholen niet langer de mogelijkheid speelruimte te hanteren bij de N-termen voor de profielvak-cspe’s. In de examenjaren tot en met 2019 behelsde de speelruimte dat de school, mits deze voldeed aan een aantal randvoorwaarden, bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s binnen een beperkte bandbreedte mocht afwijken van de door het CvTE bekendgemaakte N-termen.   Lees meer

Toespraak Eric van ’t Zelfde 30 januari

Beste collega´s,

De tijd van ons binnen de schoolmuren bekommeren over het onderwijs is definitief voorbij, vanaf nu zoeken we de straten op!

Ik richt mij tot de ouders van Nederland.

Ik kom hier niet met een verhaal over hoe mooi mijn vak of ons beroep is. Ik kom ook niet met een bord dat het onderwijs wordt verwaarloosd waarop word cursief geschreven staat zonder T. Laat die tijden van ludieke aandacht voor de problemen in het onderwijs voorbij zijn!

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving waarin iedereen kind een volwaardig bestaan krijgt!

Wij staken niet voor die betekenisloze drie procent salarisverhoging of voor die 50 uur professionalisering die je niet kunt opnemen. Wij staken vandaag voor de kwaliteit, menselijkheid en fatsoenlijkheid van onze maatschappij.

Beste ouders, na al uw ijver op uw werk; na al uw uren in de file, na al uw uren die u liefdevol in uw gezin stopte, na al uw braaf-betaalde-belastingen en uw keurige gedrag, staat dit uw zoon of dochter te wachten:

Uw kind ontvangt onderwijs van incomplete en vermoeide onderwijsteams. Zo hebben 55.000 basisschoolleerlingen in Nederland dit jaar geen leerkracht en genieten daarmee geen onderwijs. In 2027 ontbreekt er 10.000 FTE voor de klas en in 2028 ontvangen 240.000 kinderen geen les.

240.000 kinderen in 2028; bijna een kwart miljoen kinderen wordt daarmee in dit land de toekomst ontnomen.

Beste politiek,

Nu jullie de laatste twintig jaar de teloorgang van het onderwijs vakkundig hebben vormgegeven, moeten jullie je laatste verantwoordelijkheid in dit proces op je nemen: wijs die 240.000 kinderen die geen fatsoenlijk bestaan mogen hebben in dit land, maar aan! Vertel het deze kids!

Beste ouders van Nederland, jullie hopen vurig op een fatsoenlijke toekomst van jullie kinderen. Waarin zij met vertrouwen en zelfstandigheid kunnen staan.

Laat deze hoop varen. Jullie kinderen zullen met achterstanden bij begrijpend lezen en technisch lezen en rekenen de school verlaten. Zij ontvangen niet het onderwijsadvies dat in hen zit. Door de incomplete onderwijsteams volgt op de basisschool de eerste afstroom in niveau! Dit totaal buiten uw zichtveld om.
Vraag dus niet voor wie wij staken, wij staken voor uw kinderen.

In ons VO is het niet anders!

Ook hier staan incomplete en vermoeide onderwijsteams. In het VO geven wij onvoldoende kwalitatieve onderwijstijd en ook hier vallen onze mensen om.  

Er zijn geen docenten meer te vinden voor Duits, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Engels, informatica, Nederlands en Frans. Die 1600 fte aan tekorten gaan we niet opvangen; de docentenopleidingen gaan dit gat niet vullen en de vergrijzing van ons corps is een feit.

Ondertussen is het onderwijs voor uw kind een mijnenveld gemaakt door bijvoorbeeld de kernvakken-regeling; de vakken waar de tekorten schrikbarend groot zijn.

Laat de hoop op een waardige toekomst voor uw kinderen dus maar varen.

Beste politiek, maakt u zich niet druk over onze internationale ranking, in het VO hebben wij namelijk geleerd hoe we jullie schade aan het onderwijs onzichtbaar kunnen maken voor jullie electoraat:

Door afstroom en uitstroom en ophokuren en hopeloze teaching-to-the-test, met aan het einde de examentrainingen in de meivakanties, waarna de grote cosmetische fraude van de N-term ons allemaal redt, hebben de leerlingen nog enig zicht op het diploma.

Wij staken vandaag voor alle kinderen van Nederland en staan stil bij die 604.000 kinderen die in dit land onder de armoedegrens opgroeien en op de hardst getroffen scholen zitten.

Wij staken voor die gezinnen en hun kinderen die zijn aangesloten bij de grootste bank van Nederland; de voedselbank.

Want als je hakt aan de wortels van het onderwijs, dan hak je aan de wortels van de rechtvaardige samenleving!

De scholen met een hoog leerlingengewicht, dus gebieden met laag opgeleide ouders,… die dezelfde fundamentele rechten hebben op een fatsoenlijke toekomst voor hun kinderen worden weer kansloos gemaakt!

In de achterstandswijken is het PO lerarentekort zo’n 40%! De taalachterstanden en de rekenachterstanden zijn er gemiddeld tweeënhalf jaar. Jullie kinderen verlaten het primair onderwijs in groep acht met een didactische leeftijd van groep 6 of 7. Jullie kinderen zijn niet dom; ze hebben alleen achterstanden cadeau gekregen vanuit het waardeloze beleid van de overheid.

Het VO zal in die gebieden die achterstanden niet inlopen. Onderwijs als emancipatiemachine, die tijd is voorbij, accepteer jullie plek in de voor jullie bewust gecreëerde onderklasse!

Inwoners van Nederland, besef dat de leerkrachten, docenten en OOP-ers van Nederland niet staken om de eigen portemonnee, maar om de teloorgang van de maatschappij, om de teloorgang van Nederland.

Jullie docententeams zijn kapotgemaakt, zeg vaarwel tegen jullie volwaardige participatie in de maatschappij;

Jullie bibliotheken worden gesloten, zeg vaarwel tegen jullie leesvaardigheid;

Jullie buurthuizen worden gesloten, zeg vaarwel tegen een gevoel van gemeenschap;

Jullie wijkagenten worden wegbezuinigd, zeg vaarwel tegen vriendelijke orde op straat;

Jullie Jeugdzorg is kapot gedecentraliseerd; reken niet op ondersteuning als het even tegenzit;

Jullie verplegers en verpleegsters zijn kapot gedraaid en onderbetaald, hoop dat je gezond blijft, zeker nu gezond voedsel duurder wordt gemaakt door je overheid.

Hoop niet op de politiek, zij zien jullie niet, het merendeel zit lachend verscholen achter hun mobieltjes in onze Tweede Kamer hun wachtgeld en reiskostenvergoeding te verdedigen, terwijl zij in de overtuiging leven te weten wat het beste is voor jullie.

Beste ouders van Nederland,

De zure appel is nog niet doorbeten. Mochten jullie kinderen zich door dat docentenloze en visieloze afreken-landschap van het onderwijs hebben heen geworsteld; dan wacht hen lage lonen, het liefst in neoliberale ZZP-constructies, zonder bescherming van ontslagrecht, pensioenopbouw of verzekeringen. Waarna zij zullen hopen op woningen die er niet zijn of die onbetaalbaar zijn.

Een fatsoenlijke en rechtvaardige maatschappij wordt niet gevormd in de Tweede Kamer, maar in de klaslokalen van Nederland en in jullie stemhokjes!

Het fatsoen van een land bestaat uit de wijze waarop men haar burgers onderwijs aanbiedt en gunt.

Sluit u daarom aan bij de onderwijzers die er in Nederland nog zijn!

Ik zie mij vandaag gesteund door 4000 scholen en door een groot aantal onderwijsbestuurders.

Dan wil ik nu met jullie het Onze Arie bidden voor onze Minister die hier vandaag afwezig is:

Onze Arie,

Onze Arie die afwezig zijt,
Uw naam wordt gemist,
Uw tekorten komen,
De teloorgang zal geschiede,
Gelijk in alle scholen.
Geef ons heden fatsoenlijk onderwijs,
En vergeef ons de vermoeidheid in onze teams,
Gelijk wij u uw afwezigheid vergeven,
Leid ons niet in constante verzoeking,
Maar verlos ons van de tekorten,
Want van u is het onderwijs
en de schade tot in de Eeuwigheid.

In naam van de lesloze leerlingen; in naam van de 604.000 kinderen onder de armoedegrens, en in naam van de verdere vervreemding,

Amen.

Voor wat betreft deze gitzwarte boodschap, wij staan hier, wij kunnen niet anders.

Eric van ‘t Zelfde

Huis ter Duin als inspiratie nieuwe generatie

Nog voor de jaarwisseling is de handtekening gezet voor de nieuwe samenwerking tussen Grand Hotel Huis ter Duin en KTS Voorhout. Arjan Houwaart, Teamleider leerjaar 3/4 HBR en Stephan Stokkermans, Managing Director Grand Hotel Huis ter Duin, deden dit onder toeziend oog van leerlingen, ouders, pers en genodigden in het vijf sterren hotel. Lees verder

Werkbezoek aan de Horeca Vakschool Rotterdam

Op 22 november heeft een delegatie van MBO Raad, VO-raad en OCW een werkbezoek gebracht aan de horecavakschool in Rotterdam. Op deze school volgen bijna 300 vmbo-leerlingen, vanaf klas 1 horecaonderwijs. Ze leren er koken, bakken, serveren, gastvrouw of -heer zijn en activiteiten organiseren. Dat alles in een levensechte omgeving met een echte bakkerij, een professionele keuken en een restaurant waar mensen uit de buurt graag gebruik van maken.

Statuten VSHO versie JL2020

Heden, de veertiende april negentienhonderdzevenennegentig verscheen voor mij, Mr Marinus Antonius Petrus Dirven, notaris te standplaats Sassenheim: de heer ——– ——— ——- — — —-, houder van paspoort nummer ——-, particulier, wonende te ———-, ———- — (postcode —- –), geboren te ————- op ————- mei —————————–, —— ten deze handelend ter uitvoering van na te melden besluit van de algemene vergadering van de te ’s-Gravenhage doch te Ochten aan de Mercuriusweg 12-A (postcode 4051 CV) kantoorhoudende vereniging genaamd: “Vereniging van Scholen met een Horeca-opleiding” – hierna te noemen: de vereniging – en welk besluit tot het verrichten van na te melden handelingen werd gemachtigd.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: De statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting, op negen november negentienhonderdachtentachtig voor mij, notaris, verleden.

In de op eenentwintig november negentienhonderdzesennegentig te Tiel gehouden algemene vergadering, zijn aan de orde gesteld de navolgende voorstellen:

 1. Over te gaan tot omzetting van de vereniging in een stichting conform het hiernavolgende;
 2. Over te gaan tot wijziging van de statuten conform de hierna in deze akte opgenomen tekst.

Aangezien in deze vergadering niet het in artikel 18 lid 3 van de statuten van de vereniging bedoelde quorum ter vergadering vertegenwoordigd was, kon ter zake geen rechtsgeldig besluit genomen worden.

In verband hiermee is conform het bepaald in artikel 18 lid 3 van de statuten een tweede algemene vergadering bijeengeroepen welke vergadering op achttien december negentienhonderdzesennegentig te Nieuwegein is gehouden. In deze vergadering zijn de voorstellen tot omzetting en statutenwijziging, zoals deze in de eerste vergadering aan de orde zijn geweest, met de conform artikel 18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste meerderheid van tenminste negen/tiende (9/10) gedeelte van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen aangenomen.

Gemelde vergaderingen zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 en 18 lid 1 van de statuten van de vereniging bijeengeroepen, terwijl ook het bepaalde in artikel 18 lid 2 met betrekking tot vorenstaande voorstellen is nageleefd.

Terzake van de voorgenomen omzetting heeft de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage de conform artikel 18 lid2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste machtiging verleent, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte beschikking de dato achttien maart negentienhonderdzevenennegentig.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze vervolgens ter uitvoering van gemelde besluiten de vereniging om te zetten in een stichting en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam, Zetel en Duur
Artikel 1

 1. De Stichting draagt de naam: STICHTING VERENIGING VAN SCHOLEN MET EEN HORECA-OPLEIDING, bij verkorting aan te duiden als V.S.H.O.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Gravenhage
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel
Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel:
   a. het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen scholen met een horeca-opleiding in alle geledingen van het horeca-onderwijs;
   b. het bevorderen van de professionaliteit van het horeca-onderwijs;
   c. het organiseren of laten organiseren van conferenties, seminars en studiereizen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. Indien desondanks door de vereniging financieel voordeel wordt behaald, dient dit te worden aangewend overeenkomstig de doelstelling als in lid 1 van dit artikel vermeld.
  3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Vermogen
Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

– contributies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten;
– subsidies;
– alle andere verkrijgingen en baten.

De minimum hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.

Erfstellingen en legaten mogen niet anders aanvaard worden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur
Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden.
 2. De samenstelling van het bestuur dient zodanig te zijn, dat elk van de hierna in artikel 9 lid 3 bedoelde onderwijssecties elk met tenminste een zetel vertegenwoordigd is.
 3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
  persoon worden vervuld.
 4. Van de ontstane vacature wordt aan de participanten melding gemaakt.
 5. Zowel ieder bestuurslid als de participanten van de onderwijssectie, met inachtneming van artikel 4 lid 2, zijn bevoegd tot het voordragen van kandidaten voor een benoeming van bestuurslid welke voordracht evenwel niet bindend is. De voordracht van kandidaten voor een bestuurslidmaatschap dient bij de oproeping van de vergadering schriftelijk te worden medegedeeld.
 6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
 7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een door de voorzitter te bepalen plaats.
 2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of dor één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als
  voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijk, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld, schriftelijk, per telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluite wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 15. Het bestuur kan waarnemers tot bestuursvergaderingen toelaten.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigersbevoegdheid komt mede tot aan hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer
  bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden van een bestuurslid;
  b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  d. bij ontslag conform het hierna in lid 2 bepaalde;
  e. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  f. indien en zodra het desbetreffende bestuurslid niet meer werkzaam is binnen het horeca-onderwijsveld.
 2. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door een eenstemmig besluit van alle overige in functie zijnde bestuursleden, mits ten tijde van het nemen van het gemeld besluit in het bestuur geen vacatures ontstaan.
 3. De leden van het bestuur hebben gedurende drie jaar zitting en treden af volgens een op te maken rooster. Het aftreden geschiedt aan het einde van de dag waarop de jaarvergadering wordt gehouden. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, zij worden geacht kandidaat te zijn, tenzij zij tenminste twee (2) maanden voor de jaarvergadering meedelen, dat zij niet voor herverkiezing in aanmerking wensen te komen. Indien een bestuurslid niet langer meer werkzaam is binnen het horecaonderwijsveld, ontstaat er een tussentijdse vacature, waarin met in achtneming van de bepalingen in deze statuten, zo mogelijk binnen twee (2) maanden wordt voorzien. De gekozene treedt in functie op de dag na zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn gekozen.

Participanten
Artikel 9

 1. Participanten van de stichting kunnen zijn alle rechtspersonen welke een of meer ingevolge de Nederlandse onderwijswetgeving erkende scholen met een horeca-opleiding exploiteren, almede zelfstandig rechtspersoonlijkheid bezittende afdelingen daarvan.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle participanten zijn opgenomen.
 3. Alle participanten van de stichting zijn ingedeeld in onderwijssecties, met betrekking tot welker instelling, wijziging, opheffing en organisatie het bestuur met inachtneming van de bij de Nederlandse onderwijswetgeving, deze statuten en het huishoudelijk reglement gestelde regelen besluit. De stichting kent thans de navolgende onderwijssecties:
  – Hoger Hotelonderwijs;
  – Middelbaar Beroepsonderwijs;
  – Voorbereidende Middelbaar Beroepsonderwijs.
 4. De participanten behoren tot de onderwijssectie waaronder zij krachtens de Nederlandse onderwijswetgeving ressorteren. Of bij onduidelijkheid daaromtrent, tot de onderwijssectie, waarbij zij door het bestuur zijn ingedeeld.
 5. Als vertegenwoordiger van een participant treedt op degene die belast is met de dagelijkse leiding daarvan. De betrokken participant dient de secretaris zo spoedig mogelijk van een wijziging van de dagelijkse leiding in kennis te stellen. Voor aanvang van de vergadering van participanten dienen de vertegenwoordigers zich bij de secretaris in te schrijven op de daarvoor bestemde intekenlijst.

Vergadering van participanten
Artikel 10

 1. Het bestuur is gerechtigd tot het bijeenroepen van een participantenvergadering.
 2. Participanten zijn gerechtigd tot het bijeenroepen van een vergadering, als tenminste tien participanten dit wenselijk oordelen.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 11

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden, eventueel, indien het bestuur zulks vooraf heeft bepaald, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent.
 3. Het secretariële jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting. De complete goedgekeurd jaarstukken kunnen door de participanten schriftelijk worden opgevraagd bij de secretaris.

Reglement
Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zij vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaald in artikel 13, lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarbij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbare handelsregister, dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.
 4. Ieder bestuurslid is bevoegd de in lid 2 van dit artikel bedoelde akte te (doen) verlijden en te tekenen.

Ontbinding en vereffening
Artikel 14

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaald in artikel 13 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13, lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zo veel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, besluit het bestuur. De comparant is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Sassenheim op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.