VSHO JAARVERSLAG 2019

Via deze weg verschaffen wij u een korte inkijk in de gang van zaken van het bestuur van VSHO; de Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding. Dit verslag bestrijkt het tijdperk van het najaar van 2018 tot de laatste maanden van 2019. Er is in dat tijdperk veel gebeurd. Hele mooie en fijne dingen; maar helaas ook negatieve en minder prettige dingen. Hierna laten we nagenoeg alle gebeurtenissen nog eens rustig de revue passeren voor u. Heeft u even tijd? Zetten we alle meer en minder belangrijke VSHO-zaken voor u chronologisch op een rij.

Wat er zich allemaal rondom VSHO afspeelt rond september 2018…

Voorzitter op dat moment is Jacqueline van der Zwan en zij wordt bijgestaan door Esther Kalsbeek, André Duijghuisen, Phil Wheeler, Leo van Gerven, Sweder Bosch, Arjan Houwaart en Jolande Bonen; allen met hun eigen verantwoordelijkheid en formele of informele rol in het bestuur van VSHO. Dit team wordt bijgestaan door uitvoerend secretaris Cees van der Ende, die vanaf die tijd de aspirant-uitvoerend secretaris Johan Lapidaire aan het inwerken is. Dan al spelen de gebruikelijke thema’s als keuzevakken, doorstroom, examinering een belangrijke rol binnen de diverse overleggen. Ook signaleren we ook dan al nieuwerwetse vormen van opleiden; per regio zeer uiteenlopend met ieder zijn eigen USP’s. Tweetalig onderwijs met eigen uitdaging op het gebied van doorstroming. Opkomst van practoraten. En ga zo maar door. De Minister van OC&W schrijft de brief “versterkt (beroeps-)onderwijs”, die van veel belang zal blijken voor zowel VMBO als MBO. Een heel traject om te komen tot en gedegen beleidsplan voor de toekomst verkeert in een afrondende fase op dit moment. Op weg naar VSHO 2.0. De intentie was om koppelwedstrijden te doen met VMBO en MBO. Veel MBO scholen deden mee met de wedstrijden van Skills; dat was top georganiseerd. VSHO heeft dat toen ook geprobeerd met VMBOkandidaten. Dat bleek helaas geen succes. Naar aanleiding van die ervaringen besluit VSHO om voor VMBOkandidaten -als vanouds- zelf de wedstrijden te organiseren; meer gericht op de vakken koken en serveren. 2 De samenwerking met het HBO binnen de VSHO wordt node gemist binnen de beroepskolom. En dat terwijl de VSHO volgend jaar 30 jaar bestaat. De gevolgen van een enkele omissie op financieel gebied binnen VSHO zijn hersteld. Met name de penningmeester heeft de zaken weer goed voor elkaar en hem wordt probleemloos décharge verleend. De begroting voor het volgende jaar is goedgekeurd. De scholingsdagen zijn weer een groot succes geweest met weer meer deelnemers dan de voorgaande jaren. De voorzitter geeft aan de voorzittershamer in te willen gaan leveren. Er lijkt voldoende animo tussen de aanwezigen om deze rol over te gaan nemen. De overige functies trekken ook voldoende belangstellenden om ingevuld te worden. Bijgestaan door diverse vrijwilligers (voor administratie, secretariaat, scholingsdagen en andere faciliterende werkzaamheden) gaat het bestuur vol goede moed richting het nieuwe jaar. Langzaam krijgen plannen voor het vieren van het 30-jarig jubileum stap-voor-stap gestalte. Binnen het bestuur worden volop ideeën geopperd. Een kleine commissie pakt de voorbereidingen op. Er wordt al een datum genoemd zelfs. Er wordt gestreefd naar 200 deelnemers aan een conferentie. Helaas heeft de conferentie om op dat moment nog onbekende redenen geen doorgang gevonden. Ondertussen staat de organisatie rond de scholingsdagen niet stil. Voor 2019 wordt een mooi assortiment bij elkaar verzameld. Vanuit formele hoek wordt nog eens aangegeven, dat het bestuur van een school participant is van de VSHO en dit delegeert aan de directeur. VSHO is formeel dus géén docentenvereniging!

Door met de VSHO richting het einde van 2018 en het begin van 2019

Nog steeds blijkt doorstroming van VMBO naar MBO de nodige perikelen te kennen. Per regio worden gelukkig vaak zeer verschillende en vooral praktische oplossingen gevonden. De rekentoetsen zijn daar zeker onderdeel van; hierdoor worden niveauverschillen wel heel goed duidelijk. De datum voor de VSHO Vakwedstrijden wordt vastgesteld op 27 maart 2019. Grote verschillen van mening duiken op over het voortbestaan van de huidige VSHO. Het nieuwe beleidsplan leidt tot heel veel discussie en verschillen van inzicht. De nagestreefde eensgezindheid tussen VMBO en MBO lijkt ver weg; de betrokken partijen lijken steeds verder uit elkaar te drijven. De boodschap wordt heel verschillend ontvangen binnen WDH en VMBO Platform HBR. Onderwerpen als statuten, bestuurssamenstelling, inschrijving Kamer van Koophandel, bouwen nieuwe site, vergadersystematiek en taakverdeling binnen het bestuur worden op de lange baan geschoven. De scholingsdagen 2019 gaan online. Langzaam verschijnen donkere wolken boven de VSHO. Om een lang verhaal kort te maken: op voorspraak van de WDH trekken de MBO-vertegenwoordigers binnen het bestuur van de VSHO terug. Om hen moverende redenen ziet het MBO onvoldoende toegevoegde waarde vanuit de VSHO. Volgens de inzichten van het MBO hebben andere instanties en voorzieningen bij voorbaat de gaten gevuld die zouden kunnen ontstaan bij opheffing van de VSHO. Het gepresenteerde beleidsplan biedt het MBO-veld onvoldoende aanleiding om dit plan te ondersteunen: bijvoorbeeld doorstroom is volgens de aanwezige deelnemers aan 3 de betreffende vergadering van de WDH een regionaal en geen landelijke taakgebied. Deskundigheidsbevordering van docenten behoeft geen landelijke inbedding. Die zouden ook per activiteit door de scholen zelf georganiseerd en gefinancierd kunnen worden. Het MBO-veld ziet wel brood in het voortbestaan van VSHO als kennis- en netwerkplatform voor directie en medewerkers van horeca-opleidingen; maar dan nóg breder over de hele gastvrijheidssector. Dit alles is in het kort de strekking van het formeel schrijven dat in april bij VSHO in de bus valt. Al ruim voor die tijd heeft de voorzitter informeel en persoonlijk laten weten dat zij enerzijds de gang van zaken zeer betreurt, maar zich anderzijds -om zeer begrijpelijke redenen- schaart achter haar collega-MBOvertegenwoordigers.

Werk aan de winkel voor VMBO-vertegenwoordigers binnen VSHO

In het jaar dat VSHO haar 30-jarig bestaan zou vieren, ontvangt de voorzitter 30 tulpen als dank voor haar inzet voor VSHO. Informeel nemen MBO-scholen afscheid van de VSHO, maar het staat individuele scholen vrij om in de komende schooljaren lid te blijven van VSHO. Begin april 2019 treden de zittende bestuursleden namen het MBO terug en laten de VSHO over aan het VMBO-veld. Die hebben immers gekozen door te willen gaan met het 30-jarig fenomeen VSHO. Werk aan de winkel: nieuwe bestuursleden, invullingen bestuursfuncties, KvK, statuten, financiën, overdracht van gelden, communiceren over de veranderingen, opnieuw benoemen van adviseurs etc. etc. moeten allemaal aangepast worden aan de nieuwe situatie. En dat alles eigenlijk al voor de zomervakantie begint. Gelukkig zijn de penningmeester uit het MBO-veld én zijn vrijwilliger zo loyaal om alle financiën tot het einde van het jaar af te zullen wikkelen. In alle rust en vol wederzijds begrip en vertrouwen wordt het oude VSHO-bestuur ontbonden. In de eerste maanden van 2019 is -ondanks de bestuurlijke perikelen- keihard doorgewerkt aan het organiseren van de vakwedstrijden en het opzetten van de scholingsdagen. De wedstrijden vinden 27 maart plaats in Voorhout: gastheer aldaar is de KTS Teylingen College. Twaalf teams van twee koks en één gastheer/gastvrouw strijden die dag om de hoogste eer. Allen keren huiswaarts met een onvoorstelbaar groot prijzenpakket. Voorzien van de juiste informatie voor iedereen in mooie boekwerkjes verloopt de dag enerzijds heel soepel vanuit de organisatie; anderzijds heel spannend voor de deelnemers: er blijken heel veel talenten rond te lopen binnen het speelveld van de VSHO: deze dag leken ze verzameld in Voorhout. Voor een uitgebreid verslag, de foto’s en de winnaars van deze bijzondere dag, verwijzen wij u naar onze site: www.vsho.nl en dan het tabblad wedstrijden. En wat we zeker vanaf deze plek niet mogen vergeten is bewondering en dank uitspreken richting een heel scala aan medewerkers, sponsoren (klik ze maar eens aan op de site bij het verslag van deze wedstrijd) en partners bij het hele wedstrijdgebeuren. Zeker niet in de laatste plaats de organiserende school en haar docenten. Wat een power gaat er van dat team uit! Complimenten! Tijdens de wedstrijddag is er een nieuwe wisselbokaal in het leven geroepen: de Cees van der Ende wisselbokaal. Als oprecht eerbetoon voor alle inspanningen voor de VSHO door deze persoon. Tussen neus en lippen door blijkt de Drank- en Horecawet gewijzigd te zijn waardoor het formeel niet meer verboden is om in lessituaties minderjarige leerlingen of studenten in aanraking te laten komen met alcohol. Mede (maar zeker niet alleen) door het lobbywerk van VSHO tot stand gekomen. 4 Ondertussen wordt het personeelstekort in de horeca al maar groter en nijpender. Goed perspectief voor leerlingen en studenten, maar minder leuk voor het horeca-bedrijfsleven. Kortlopende horeca-gerichte opleidingen -zonder al te veel formele regeltjes- schieten door het hele land als paddenstoelen uit de grond. Enerzijds prettig voor het bedrijfsleven; anderzijds lichtelijk bedreigend voor het regulier horecaberoepsonderwijs. Gaat het hier om diploma-devaluatie?

Werk aan de VSHO-winkel voor en na de zomervakantie

De nieuwe bestuurssamenstelling wordt stap-voor-stap bekend. Al direct neemt Arjan Houwaart de voorzittershamer over, Leo van Gerven gaat de scepter zwaaien over de financiën, Sjaak Waasdorp wordt verantwoordelijk voor de functie van secretaris en het bestuur wordt direct aangevuld met Sweder Bosch met de portefeuille vakwedstrijden en in de loop van het jaar is het bestuur compleet met Robert van der Roest, die communicatie, PR en scholingsdagen tot zijn takenpakket mag rekenen. Dit hele team wordt bijgestaan door Johan Lapidaire, die inmiddels voldoende is ingewerkt door Cees van der Ende in de functie uitvoerend secretaris. Deze laatste is verzocht om als adviseur van het bestuur aan te blijven zodat de bestuursleden hem kunnen raadplegen wanneer zij dat nodig achten. Het nieuwe bestuur wordt versterkt door een beperkt aantal vrijwilligers: voor de organisatie van scholingsdagen, de vakwedstrijd en voor het bouwen de nieuwe VSHO-site; inmiddels een lust voor het oog; maar daarover later mee. De directeur van de François Vatelschool gaat de VSHO vertegenwoordigen binnen de SPV. Al snel wordt er een nieuw logo ontworpen voor de nieuwe VSHO: voortbordurend op de eerder ingeslagen weg. Scholen worden naar beste eer en geweten geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en op de hoogte gebracht van het mogelijkheid hun lidmaatschap van de VSHO tijdig op te zeggen. Opzeggingen op grote schaal blijven uit. Op het moment van opstellen van dit jaarverslag is nog niet bekend hoeveel leden de VSHO nu nog telt. Komt vast later dit jaar nog wel boven water. Voor het nieuwe schooljaar worden de contributies minimaal aangepast aan de nieuwe omstandigheden: € 125 per jaar voor een VMBO-school; € 270 voor een MBO-school, € 195 voor een hele scholingsdag voor leden van de VSHO en € 250 voor niet-leden; voor halve dagen gelden afwijkende tarieven. De Vaktechnische Uitwerking van Keuzevakken (VUK) steekt weer de kop op. De ontwikkelingen blijven achter. Dit verdient de volle aandacht van het bestuur. Ook omtrent de examens en de fout geplande evalutatiedatum is veel gedoe. Ook hier gaat de VSHO achteraan. Processen verlopen stroperig met de diverse instanties. Belangenbehartiging voor het VMBO HBR vergt veel inspanning en energie. De vakwedstrijden blijken ook te zijn afgesloten met een klein positief saldo. Er is veel geleerd door de organisatoren en veel op papier gezet zodat het organiseren volgend jaar hopelijk minder arbeidsintensief zal zijn. Na een verzoek om een bijdrage aan een blackbox-wedstrijd, besluit het bestuur van VSHO zich te focussen op de bestaande VSHO vakwedstrijden. Het nieuwe bestuur van VSHO schrijft zichzelf de volgende doelstellingen voor en gaat daarmee aan de slag om deze punten uit te werken in een Beleidsstuk VSHO HBR
• Invullen adviseurschap doorstroming VMBO-MBO
• Vernieuwingen op het gebied van doorstroming.
• Professionele kwaliteit docenten.
• Vakwedstrijden.
Helaas kan niet alles tegelijk: Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Langzaam krijgt de nieuwe site ook vorm. Geheel in de nieuwe huisstijl en voorzien van compacte en actuele informatie. Lanceren voor het eind van het jaar. Volgend jaar de vakwedstrijden in Eindhoven op 19 maart. Met vernieuwende inschrijvingvoorwaarden. Zelfs de Sligro bij monde van ZINinspiratieLab toont belangstelling voor het faciliteren van VSHO Vakwedstrijden. Later tijdens de bestuurstermijn maar eens op zoek naar sponsoren en partners. In ieder geval ongekend veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven hiervoor. Eerst intern zaken op orde brengen en in gang zetten.

Via het einde van het jaar 2019 …. op naar 2020

En voor we het weten is het jaar al bijna weer voorbij. Bijzondere aandacht voor het fenomeen Wolf-cijfers. Zou mooi zijn als we scholen kunnen aanzetten tot het invullen van deze gegevens. Kunnen we allemaal ons voordeel mee doen met het oog op examens in de toekomst. Er wordt druk aan nieuwe vormen van examineren gewerkt in nauwe samenwerking met het CvTE en Cito. Initiatieven om te komen tot goed gesprekken en veldraadpleging zijn inmiddels in gang gezet. Speerpunten voor examineren zullen indien mogelijk de volgende zaken worden:
• flexibiliseren in afname-moment
• beschikbare inventaris
• nut en noodzaak driegangenmenu
• variatie in duurzaamheid en houdbaarheid
De eerste digitale nieuwsbrief van VSHO verschijnt ook nog voor het eind van het jaar. Daarin onderwerpen als een warm welkom, aankondiging van de nieuwe website (ook even tussendoor gelanceerd), nut, noodzaak en bestaansrecht- en gronden van de VSHO, inschrijving voor de scholingsdagen van 2020, oproep tot het aanleveren van de juiste gegevens van enerzijds de scholen en anderzijds directies en docenten van HBR-scholen; ongeacht uit het VMBO of het MBO. En tot slot de nieuwe bestuurssamenstelling. Er wordt ook vooruit gedacht: de vergaderplanning voor het eerste halfjaar van 2020 luidt: 23 januari in Amsterdam, 2 april in Laren en 4 juni in Voorhout. Langzaam komen ook de financiën op gang. De rekeningen voor lidmaatschap zijn verstuurd; nu afwachten hoeveel scholen zonder bezwaar hun lidmaatschap aanhouden. Het mailverkeer binnen VSHO wordt beter geregeld. De voorzitter is bereikbaar onder voorzitter@vsho.nl, de secretaris onder secretaris@vsho.nl. Kijk maar op de site voor het mailadres van alle bestuursleden. 6 Het hele jaar door staat het bestuur open voor ideeën of suggesties van medewerkers uit het veld van VMBO HBR. Voel u vrij om via de mail contact op te nemen met een van de bestuursleden of bel onze uitvoerend secretaris; hij zal er voor zorgen dat uw vraag of suggestie snel op de goede plek binnen het bestuur terecht komt. De voorbereidingen voor de scholingsdagen en de vakwedstrijden kosten nu al veel tijd en inspanning van de diverse betrokkenen. Met veel plezier en inzet wordt hier vrolijk aan doorgewerkt. Voor de middellange termijn hebben we de ambitie uitgesproken ook scholingsdagen en vakwedstrijden voor B en de R van HBR te willen aanpakken. Heeft u ideeën?……………. Laat het ons weten; we zijn zoek naar goede inspiratie. Ook voor de site zijn we op zoek naar relevante en voor het werkveld interessante informatie en ontwikkelingen, die we willen gaan ontsluiten onder het tabblad “à la minute”. Weet u wat? Speel het maar door; hoe meer onderwerpen hoe liever. Desgewenst nemen we uw onderwerp ook mee in de nieuwsbrief. U ziet: VSHO bestuursleden en vrijwilligers zitten niet stil en verzetten veel werk. Het liefst in úw voordeel. Heeft u een punt van aandacht……….. laat het ons weten. Hopelijk tot ziens namens het voltallige bestuur van VSHO en haar vrijwilligers,

Arjan Houwaart
Leo van Gerven
Sjaak Waasdorp
Sweder Bosch
Robert van der Roest
Johan Lapidaire