vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 31 mei 2024

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 30 januari 2024

Verslag van de bestuursvergaderingen van VSHO Platform HBR van 30 januari 2024
Aanwezig: …
Afwezig: …
Verslag…

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Opening en welkom

Voorzitter opent om 15:30 uur de vergadering stipt op tijd en heet allen welkom.

 • Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  –     
  … maakt kenbaar dat zij belangstelling heeft om zich kandidaat te stellen voor de functie binnen de vaststellingscommissie HBR van CvTE; formeel mag kandidaat geen platform-bestuurslid
  –      … neemt contact op met … inzake cspe (1)
  –      … van SVH kan contact opnemen met Robert over publiceren commerciële tekst in nieuwsbrief. Plan is dit verzoek breder te trekken. Suggestie om brief te sturen aan potentiële sponsoren met soortgelijk aanbod als waar SVH om vraagt. … en … oriënteren binnen SPV bij andere platforms en spelen aldaar gehanteerde prijzen door aan Robert, die daar dan mee aan de slag kan gaan. (2). Schatting is dat we uitkomen tussen de € 500 en € 2.500; afhankelijk van omvang en frequentie.

 • Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
 • … vraag aan PR bij … te checken naar de inschrijvingen voor de bijscholingsdagen. Graag het hele aanbod linken naar bijscholing HBR. … draagt er zorg voor dat alle cursussen Recreatie moeten op de site bijscholingvmbo.nl vermeld gaan worden.
 • Gepubliceerde teksten bijscholing zouden geredigeerd moeten worden. Volgende vergadering.(3)
 • … gaat helpen bij het vullen van social media.(4) Denk aan beelden over scholingsdagen op Instagram, social calender voor verschillende scholingsdagen etc.
 • … gaat ervoor zorgen, dat de actiepuntenlijst optimaal wordt ingekort. (5)
 • Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
 • 6 personen hebben zich gemeld voor klankbordgroep CvTE/Cito
 • Congres:
  • Platform MVI heeft congres voor 100 à 150 deelnemers georganiseerd. Begroting € 15.000 à € 18.000. Georganiseerd op een school binnen het netwerk. Organiserende school regelt workshops.
  • Extern bureau ingeschakeld om inschrijvingen te coördineren i.c.m. badges met workshop-aanmelding.
   Platform MVI heeft eigen reclamecampagne uitgevoerd.
   • Datum Congres VSHO Platform HBR: volgend jaar 2025.
   • Globaal programma van eisen: jaarlijks terugkerend event.
   • Mogelijk in combinatie met vakwedstrijden.
   • Scholingsdagen daarin meenemen.
   • Moet op een lesdag zijn; daarom aanvangstijd ná 12:00 uur.
   • Liefst ergens in maart. Niét na de herfst (oktober).
   • Voorstel voor 2025: Den Haag i.c.m. vakwedstrijden. Datum n.t.b. Vakantieperiodes in beeld brengen.
   • Samenstelling werkgroep Congres: …, …, … en …. (6)
 • Nieuwjaarsborrel, jaarlijks terugkerend event van VSHO Platform HBR; organisatie … (7)
 • Taakverdeling binnen bestuur:
  • … en … aangesteld als Algemeen Bestuurslid; verrichten taken daar waar nodig en springen bij daar waar gevraagd.
 • Volgende vergadering: verdere uitwerking Beleidsplan VSHO Platform HBR (8)
  • Versie van … is startpunt.
  • Beleidsplan huidige versie … op de site publiceren (9)
 • Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
 • Volgende vergadering reorganisatie opzet scholingsdagen op de agenda.(15)
  • Procedures, publiceren, aanbod, intern organiseren, afscheid …?, relatie met vakwedstrijden, aan te bieden dagdelen, rol bestuursleden ontvangst deelnemers, uitwisseling tussen SPV- en VSHO-aanbod …..
 • Sitebeheer volgende vergadering bespreken.(16)
 • Procedure inschrijving /betaling scholingsdagen volgende vergadering bespreken. (17)
 • Naamgeving/huisstijl: VSHO Platform HBR is de te gebruiken naamgeving tot zo lang nuttig en noodzakelijk.
 • … ruimte op Drive van VSHO regelen onder mailadressen … en .. (18)

 • VSHO Vakwedstrijden 2024

Organisatie loopt volgens planning.

 • In grote lijnen identiek aan resultaten 2023
 • Verplichte afname consumpties etc. bij cateraar van Scalda
 • Volgende editie vakwedstrijden begroting in vroeger stadium bespreken
 • Álle bestuursleden worden op de wedstrijddag in Zeeland verwacht.
 • Subsidieaanvraag regionale wedstrijd goedgekeurd
 • Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, C¿to, SVH e.d.)

Agendapunt is komen te vervallen aan begin van vergadering.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 17:35 uur.