vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 28 juni 2022

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 18 januari 2022

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Welkom en opening
  “Voor het eerst van zijn leven” heet de nieuwe voorzitter in deze hoedanigheid alle aanwezigen van
  harte welkom en opent de vergadering.
 2. Vaststelling agenda
  Agenda wordt onveranderd vastgesteld.
 3. Gast aan tafel SVH
  Gedeelte met afzonderlijk verslag aangaande ontwikkelingen bij SVH, die van belang (kunnen) zijn voor
  VSHO in het algemeen en het vmbo HBR in het bijzonder.
 4. Stand van zaken Nieuwe leerweg Gemengde/Theoretische Leerweg
  Overleg hierover met vertegenwoordigster van Ministerie van OC&W wordt ingepland op 1 februari a.s.
  om 15:00 of 16:00 uur.
 5. Rondje langs het veld
  School-voor-school-punten en persoonlijke verwachtingen op lange en korte termijn slaan we deze keer
  -met het oog op resterende tijd- over.
  • Aanblijven voorzitter en secretaris namens één school: vanuit het bestuur geen bezwaar, waarbij
   verondersteld wordt dat er voldoende professionaliteit aanwezig is om hier integer mee om te
   gaan.
   Bijkomende doelstelling van bestuur is bestuur uit te breiden met 2 vertegenwoordigers van
   brede HBR-scholen. Hier actief mee aan de slag (allen) en oproep opnemen in VSHO-tour (…) en
   in e-magazine (…). (1)
  • Gang van zaken voorzitterswissel verdient weliswaar geen schoonheidsprijs, maar
   misverstanden zijn inmiddels uit de weg geruimd. … verzorgt artikel in e-magazine over
   scheidende en startende voorzitter. (2)
   Scheidende voorzitter mag kiezen hoeveel en welke aandacht het bestuur nog gaat schenken
   aan zijn afscheid. (3)

 6. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  • … en … regelen aanpassingen gegevens KvK. (4)
  • … regelt dat … gemachtigd wordt KvK-zaken aan te passen en laat bevoegdheden scheidende
   voorzitter intrekken. (5)
  • … regelt aanpassing ING-pas met scheidende en startende voorzitter. (6)
  • Verzenden kerstkaart opnemen in het jaarplan 2022 VSHO. (7) Want was in 2020 wel een heel
   groot succes en jammer dat we dit in 2021 niet gedaan hebben.
 7. Vasststellen van het verslag van de vorige vergadering en actualiseren actiepuntenlijst
  Verslag wordt doorgenomen en zonder aanvullingen goedgekeurd en geschikt geacht (met weglating
  namen) voor publicatie op de site van VSHO.
  Uitvoerend secretaris actualiseert de actiepuntenlijst, die punt voor punt wordt doorgenomen.
  Naar aanleiding van verslag:
  • Viering jubileum François Vatel is uitgesteld naar 4 en 5 oktober 2022
  • SPV: … gaat taken overnemen van … op het gebied van (bij-)scholingsmogelijkheden binnen SPV.
   Assortiment opleidingen combineren met VSHO-scholingsdagen en vice versa.
  • … verzorgt kopij t.b.v. vermelding op de VSHO-site van de (bij-)scholingsmogelijkheden van SPV. (8)
 8. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  1. Functieprofielen bestuursleden: moeten we nu maar eens snel regelen. … stuurt huidige spullen
   functieprofielen binnen bestuur rond en ieder vult zijn profiel binnen twee weken in en
   retourneert aan …. (9)
  2. VSHO Beleidsplan krijgt de functie van kompas voor bestuursbesluiten.
 9. Stand van zaken financiën
  • Betalingen lopen nog steeds flink achter. Penningmeester biedt excuus aan voor het feit, dat hij
   op dit gebied niet heel actief is geweest.
   … gaat dit oppakken en wanbetalers (75 scholen) persoonlijk bellen en contactpersonen
   bijwerken. (10)
  • … deelt zijn nieuwe lijst met naw-gegevens met LvG. (11).
  • Lijst kan ook gebruikt worden voor het plannen van de VSHO-tour.
   In de lijst is ook opgenomen of het brede of smalle scholen betreft en hoeveel leerlingen een
   school heeft.
  • Vraag is of bestuur dit soort zaken zou moeten uitbesteden. Antwoord is vooralsnog “Nee”.
  • … gaat ook vrijwilligersovereenkomsten-dossier actualiseren; betreft 4 overeenkomsten. (12)
  • Ledenwerving, ledenkorting, sponsoring en ledenvoordeel: … gaat dit opnemen in zijn zijn
   toekomstvisie op dit gebied. (13)

 10. Stand van zaken pr en communicatie
  • Uitbrengen VSHO Nieuwsbrief stokt een beetje; blazen we op niet al te lange termijn nieuw
   leven in.
  • Site VSHO en overige social media zijn up-to-date.
  • Scholingsdagen :
   o Data bekend
   o Aankondiging en inschrijving moeten in gang gezet worden
   o Per scholingsdag ander maximum aantal deelnemers
   • Prijskaartje per scholingsdag bekend.
    ▪ Scholingsdagen moeten zichzelf bedruipen.
    • Hoogste uitgave voor één scholingsdag is € 3000
  • o Vast bedrag per cursist voor elke scholingsdag
  • … verzorgt financieel overzicht van de scholingsdagen en stuurt dit rond. (14)
  • … maakt plan over de toekomst van scholingsdagen i.c.m. SPV-scholingsmogelijkheden op
   terrein van HBR. (15)
  • … regelt VSHO-laptop voor …. (16)
  • Van agendapunt 13: werkafspraken follow-up enquête i.c.m. promotie VSHO
   o Voor e-magazine zijn 2 personen nodig voor ‘de rode draad’ in magazine
   o Auteur heeft zich inmiddels ingelezen
   o Planning e-magazine volgt▪ Planning VSHO-tour hier op af stemmen c.q. van af leiden.
   o In de toekomst e-magazine inzetten voor sponsoren van VSHO
 11. Stand van zaken vakwedstrijden
  • Nog 2 deelnemende teams mogelijk.
  • Voorwedstrijd Noord-Holland: ja of nee nogmaals € 300 ‘sponsoren’. Ja!
  • Kopij draaiboeken scholingsdagen en vakwedstrijden voor iedereen beschikbaar via de drive van VSHO.
  • Woensdag voor wedstrijddatum bestuursvergadering om 16:00 uur; diner om 18:00 uur.
  • … regelt hotelkamers bij de Rooi Pannen Eindhoven voor bestuursleden aan de vooravond van
   de VSHO Vakwedstrijden. (17)

 12. Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, Cito, SVH etc.)
  Er is contact geweest met Cito (uitvoerder) en CvTE (opdrachtgever) over veldraadpleging van VSHO.
  Verslag gedaan en gemeld, dat voorkeur van VSHO-leden uit gaat naar scenario 1. Middels de VSHO-tour zoeken we bekrachtiging/bevestiging hiervan.

  Gastheerschap hiervan los gekoppeld. Van gastheerschap naar hospitality. Uitvoering binnen recreatie op basis van formule van de school.
  Discussie gewenst met 4 vertegenwoordigers van scholen en van bedrijfsleven. Serieuze kandidaten: … en …

  VSHO is benaderd door …: er zijn 2 vacatures binnen de examencommissie HBR, waarvan één voor
  voorzitter. … ambieert de rol van voorzitter en gaat dit kenbaar maken.
  Verder een vacature voor de vaststellingscommissie. … stelt zich eventueel ook hiervoor beschikbaar.
  … plaatst vacatures examen- en vaststellingscommissie van CvTE online op VSHO-site (en eventueel in nieuwsbrief) zo gauw deze beschikbaar zijn. (18)
 13. Werkafspraken follow-up enquête i.c.m. promotie VSHO
  Zie verslag agendapunt 10 van deze vergadering
 14. W.v.t.t.k.
  Geen punten behandeld.
 15. Rondvraag/sluiting
  • Aanhouden VSHO als naam van Platform HBR: komen we op terug als beleidsplan wordt
   opgesteld.
  • Vraag via mail over gang van zaken komende examens: schrijver doorverwijzen naar
   examenloket CvTE

Ontwikkeling CSPE

Beste collega,

Fijn dat je op zo’n korte termijn wilt deelnemen aan een belangrijk overleg tussen ons platform, Cito en CvtE. Dit overleg is een vervolg op een verdiepingsslag aansluitend op de gehouden enquête.

De opbrengst van de bijeenkomst op 21 juni wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de cspe’s voor toekomstige cspe’s vanaf 2024. In deze bijeenkomst ligt de focus op de modules Keuken en Gastheerschap. We gaan op zoek naar de vorm die het mogelijk maakt om het cspe (meer) modulair af te nemen, passend bij de flow van het onderwijs van elke school afzonderlijk.

Het idee hierachter is dat op termijn ook de afzonderlijke profielmodules van het HBR-examenprogramma desgewenst als afzonderlijke deelexamens afgenomen kunnen worden.
Vanzelfsprekend binnen de geldende wet- en regelgeving. Dat houdt voor 2024 onder meer in, dat het cspe afgenomen moet worden binnen de vastgestelde examenperiode voor de cspe’s. Het houdt tevens in dat het cspe een goede afspiegeling moet blijven van de inhoud van het examenprogramma geldend voor het examenjaar 2024 en de uitwerking ervan in de syllabus.

De opbrengst van de bijeenkomst op 21 juni kan aanleiding zijn tot een verzoek de syllabus en mogelijk zelfs ook het examenprogramma te herzien. Dit wordt niet uit de weg gegaan. Er is echter wel meer tijd nodig om hierin concrete veranderingen doorgevoerd te krijgen. Ook omdat bijvoorbeeld OCW hierin een rol heeft.

Dit overleg is dus bedoeld om te kijken naar de toekomst van ons mooie vak; dat is niet geheel vrijblijvend. We zouden het fijn vinden als je ter voorbereiding op de bijeenkomst daarom het volgende doet.

Hoe ziet jouw droom-cspe eruit. Durf daarbij ook buiten je comfortzone te treden. Focus je voor nu op Keuken en Gastheerschap. Betrekhierbij nadrukkelijk aspecten als organisatielast, de opbouw (modulair) en inhoud van het cspe. Houdt er rekening mee dat per leerweg de kandidaten landelijk dezelfde opdrachten krijgen en daarbij dezelfde uitgangspositie moeten hebben. Benoem daarbij vooral ook wat je wél / in elk geval in het cspe aan bod wilt laten komen, dat wat een kandidaat moet kunnen laten zien op het examen. En op basis daarvan jij als docent/examinator rechtvaardig voor deze kandidaat kunt aangeven de mate van in het profielvak HBR vaardig zijn inclusief het beheersingsniveau van de bijbehorende theorie. 

Dat wat de kandidaat vanuit de gegeven opdracht in het cspe laat zien moet objectief te toetsen en te beoordelen zijn. Voor alle centrale examens geldt immers dat deze objectief toetsbaar en beoordeelbaar moeten zijn. Bevraag zo nodig hiervoor ook je vakcollega’s binnen jouw school/instelling. De bedoeling is, dat je jouw droom-cspe op de bijeenkomst kort en krachtdadig presenteert in de eerste ronde van dit overleg.

De opbrengst van deze aftrap ronde in dit overleg vormt de input voor twee vervolgrondes. In groepen van wisselende samenstelling worden jullie daarbij aan het werk gezet. Doelstelling is aan het einde van de dag de contouren van het vernieuwde CSPE onderdelen keuken en gastheerschap te kunnen schetsen.

Bij het overleg zal ook een vertegenwoordiging van zowel de constructiegroep van Cito als de vaststellingscommissie van CvTE aanwezig zijn. Op de dag zelf zal aangegeven worden welke vervolgstappen nog voor de zomervakantie en direct na de zomervakantie gezet worden.

Ter info;

Voor het Recreatie-deel wordt overwogen een vervolgoverleg te plannen. Als de voor deze dag gehanteerde werkwijze goed blijkt te werken mogelijk op een soortelijke wijze als op deze bijeenkomst. Wij hopen op de dag zelf hierover al wel meer informatie te kunnen geven. 

Alvast heel veel dank voor je inzet!!

Mede namens Cito en CvTE,

met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VSHO

Ps Het overleg vindt plaats op College de Brink waar u kunt parkeren achter het gemeentehuis van Laren aan de Eemnesserweg nummer 19.

Uitslag Culinaire Vakwedstrijden 2022

De culinaire vakwedstrijd 2022 gewonnen door………….

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar 20 april 2022 was een hele spannende dag voor 9 teams van elk twee koks en één gastheer/gastvrouw. Op die dag vond namelijk het Nederlands Kampioenschap Koken en Serveren vmbo VSHO vakwedstrijden 2020 plaats.

De dag ervoor waren een aantal teams al in Eindhoven aangekomen en sliepen in een hotel. Andere teams waren de ochtend van 20 april vroeg vertrokken om op tijd in Eindhoven te zijn. Alle teams waren ruim op tijd. Enerzijds waren de deelnemers best een beetje gespannen en in afwachting wat zou gaan komen. Maar wie nog veel zenuwachtiger waren? Hun begeleiders!

De wedstrijdcommissie had de mis en place voor elkaar. Keuken stonden klaar, restaurant was gereed, ingrediënten beschikbaar, materiaal en apparatuur startklaar, juryleden met lijsten in de hand, heel veel sponsoren geregeld, informatieboekjes met opdrachten en ander printwerk netjes op tijd afgeleverd: alle teams in beeld op papier en aanwezig op de wedstrijdlocatie.

Rond de klok van half negen start de wedstrijd. Deelnemers hebben tot 13:30 uur de tijd om hun mis en place te maken: per team in de keuken en per individu in het restaurant. De deelnemers werken serieus aan de voorbereiding van de viergangenlunch: na een amuse een voorgerecht, soep, hoofdgerecht en een dessert.

De docent/begeleiders gaan op excursie naar Rosval om daar te zien hoe zij keukens maken en blijven daar tot na de lunch. Hierdoor zijn alle wedstrijdkandidaten op zichzelf aangewezen. Eenieder kwijt zich serieus van zijn, haar of hun taak. De tijd vliegt en langzaam zien de toeschouwers de contouren van de lunch ontstaan. Iedereen beschikt over dezelfde ingrediënten, maar kan daarmee een geheel eigen invulling geven: zowel in de keuken als in het restaurant. De wedstrijd is in volle gang.

In de keuken wordt een lunch gemaakt; daarnaast een opdracht met productherkenning. In het restaurant worden tafels gedekt en ook enkele opdrachten afgewerkt: het voeren van een verkoopgesprek, het herkennen van fouten op een gedekte tafel, deelnemen aan een kennistoets, maken van een koffievariant en het maken van een cocktail. Ja, je wordt niet zomaar Nederlands kampioen.

De koksteams bereiden elke voor zes personen de gerechten: vier voor gasten in het restaurant, één voor de jury en één voor de showtafel. In het restaurant serveert elke kandidaat de viergangenlunch (met cocktail, wijn, water en koffie) aan vier gasten. Aan elke tafel heeft in principe een sponsor met gast plaatsgenomen plus een directie met gast van een van de deelnemende scholen.

De volgende scholen hebben een team afgevaardigd:

 • Compaen vmbo, Zaandam
 • Lodewijk College, Terneuzen
 • NXT Maarsbergen, Maarsbergen
 • College de Brink, Laren
 • Spaarne College, Haarlem
 • SG Newton, Hoorn
 • De Rooi Pannen, Eindhoven
 • François Vatel, Den Haag en
 • Hubertus en Berkhoff, Amsterdam.

Van welke scholen zullen de uiteindelijke winnaars afkomen? De strijd is spannend.

De wedstrijdlunch verloopt op het oog soepel. De docent/begeleiders lijken nog wel meer gespannen dan de kandidaten. Er wordt goed en mooi gewerkt in keuken en restaurant. De juryleden geven aan, dat de kandidaten dicht bij elkaar liggen bij zowel koken als serveren.

De hulptroepen van De Rooi Pannen draaien op volle toeren mee. Begeleidende docenten en helpende leerlingen verzorgen alle mogelijke faciliteiten van afwassen via wegwijzen tot begeleiden. Geweldig dat deze helpende handen zich deze dag geheel belangeloos ingezet hebben.

Stuk voor stuk geven de kookteams hun finale gerecht door. De bediening zorgt voor het uitserveren van het dessert en daarna nog koffie. Het loopt ruim tegen vier uur als alle deelnemers opgelucht adem kunnen halen en direct aan het evalueren slaan met hun docent/begeleiders. Stuk voor stuk hebben zij een topprestatie neergezet. Het feit, dat ze deze dag hun nek uitsteken ter meerdere eer en glorie van hun school verdient oprecht veel respect.

Dan komt het moment van de prijsuitreiking. Er worden mooie en respectvolle woorden gesproken en de deelnemers en medewerkers worden elk op eigen wijze bedankt. Bloemen, cadeaubonnen, flessen wijn vliegen bij wijze van dank over tafel. Onder het genot van een hapje en een drankje hoort iedereen de sprekers aan in afwachting van de prijsuitreiking.

Maar dan komen de teams een voor een om elk een fantastisch ruim gesponsord prijzenpakket in ontvangst te nemen. Alleen daarvoor zou je een volgende keer willen deelnemen aan een NK. Prijzen voor elke deelnemers waren afkomstig van bedrijven als Apolle Kruiden, Boom Beroepsonderwijs, Brabo verpakkingen, Bresc culinaire producten, Diversy, Van Eyck wijnkelders, Koppert Cress, Mêttre à Table, Nisbets, van Olphen vlees, De Rooi Pannen, Rosval, Sabattier, Sligro, SVH, Uitgeversgroep, Valmar Nederland, Devapo en Homeij. Niet te geloven dat zo veel gerenommeerde bedrijven een bijdrage leveren aan deze dag.

Ook de juryleden stonden hun mannetje c.q. vrouwtje en oordeelden over de winnaars van deze dag. Eigenlijk was iedereen winnaar. De dames Ingrid van Eeghem en Nicole Heerkens velden het oordeel over het gastheerschap en de heren Casimir Evens en Frank Saris velden het oordeel over de koks.

En wie staken er net een beetje bovenuit?
Bij de koks Carice Lodewijks en Ryan van Nimwegen van vmbo De Rooi Pannen Eindhoven en bij de bediening gastvrouw Nika Soolsma van Hubertus & Berkhoff Amsterdam.
Zij wonnen allemaal een ballonvaart aangeboden door De Rooi Pannen; daarnaast nog een berg prijzen.

Bij de koks kregen de teams van SG Newton uit Hoorn en College de Brink uit Laren bekers voor de tweede en derde prijs. De overige teams kregen allemaal een beker voor de vierde prijs.

Bij de bediening kreeg het Lodewijk College uit Terneuzen de beker voor de tweede prijs en College de Brink uit Laren die behorend bij de derde prijs. De andere deelnemers aan de serveerwedstrijd kregen elk een vierde-prijs-beker mee naar school.

Het was werkelijk een topdag. Moe maar voldaan vertrokken alle teams en hun docent/begeleiders richting huis. Achteraf kregen deelnemers en helpers nog netjes een mooi certificaat van deelname c.q. assistentie opgestuurd.

Hopelijk zien we alle scholen volgend weer terug bij het NK 2023; en het liefst méér scholen. 

Er is volgend jaar plek genoeg: Nederlands Kampioenschap vindt dan plaats in Amsterdam.