vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Alle berichten door op VSHO

Mooie cijfers in 2023 voor vmbo HBR

Voor de 20e keer heeft DUO de Onderwijscijfers gepubliceerd. Deze zijn bewerkt door het SPV en vervolgens geselecteerd door VSHO Platform HBR. Op het eerste gezicht lijken de cijfers voor het vmbo teleurstellend. Ten opzichte van 2022 zijn de leerlingaantallen in het vmbo met 3% afgenomen. Het HBR veld is hierop een positieve uitzondering. Er zitten in de derde klas van veel profielen minder leerlingen dan het voorgaande jaar. Een tweede blik leert echter dat in 2022 meer leerlingen dan ‘normaal’ instroomden in het vmbo. 2022 was een uitzonderlijk jaar. Vergelijken we de cijfers van 2023 met die van 2021 dan is er nog steeds sprake van een toename van het aantal leerlingen in beroepsgerichte leerwegen. In totaal volgen ruim 60.000 leerlingen een beroepsgerichte leerweg in het vmbo; Een kleine 2800 zijn te vinden op HBR-scholen.

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 6 november 2023

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Opening en welkom
  Om 15:15 uur heet de voorzitter alle aanwezigen van harte welkom.
  Aanvullend agendapunt wordt ‘prijzen van masterclasses en workshops: wordt behandeld bij
  agendapunt 5
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  Er zijn geen ingebrachte stukken.
 3. Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
  .. merkt op dat .. de in het verlag van 28-9 vermelde studie reeds heeft afgerond.
  Actiepuntenlijst wordt ter plekke geactualiseerd.
  Verzoek van penningmeester declareerbare bedragen voor vrijwilligers nogmaals expliciet te vermelden in verslag. Deze luiden: voor reguliere vrijwilligers blijft het bestuur het normbedrag van 2022 hanteren; zijnde € 1.500 per kalenderjaar; vervolgens … op urenbasis met maximum van €1.000 per kalenderjaar en voor -veel uitgebreider geachte werkzaamheden van … het normbedrag 2024 zijnde € 1.900 per kalenderjaar.
 4. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  Klankbordgroep vmbo HBR/CvTE/Cito
  In overleg met .. en CvTE en .. van Cito is besloten tot een effectieve klankbordgroep bestaande uit zes personen; en geen 15 zoals aanvankelijk voorgesteld.
  Ervan uitgaande dat keukengebeuren inmiddels grotendeels duidelijk is , wordt de focus gericht op twee leden voor Horeca annex Hospitality annex Gastheerschap; vervolgens twee leden Bakkerij en tot slot twee leden Recreatie annex Leisure.
  Begin Januari of februari 2024 een eerste interne afstemmingbijenkomst onder leiding van VSHO vmbo Platform HBR. Later in dezelfde periode eerste formele bijeenkomst samen met CvTE en Cito. Feit is dat de Klankbordgroep er komt. Precieze vorm is nog niet geheel duidelijk
  CvTE en Cito stellen de agenda op en sturen die aan ons door. Zij verzoeken aspirant-leden van de nieuwe klankbordgroep om zich m.b.v. een persoonlijk filmpje aan elkaar voor te stellen.
  De mogelijkheden qua facilitering richting leden klankbordgroep worden momenteel nog onderzocht
  … verzorgt een oproep voor aspirant-leden Klankbordgroep vmbo HBR/CvTE/Cito (1)
  … meldt zich voor Recreatie/Leisure; … en … voor Horeca/Hospitality/Gastheerschap.
  OC&W streeft naar vernieuwing van de profielen: HBR zit in de tweede range van profielen, die
  vernieuwd gaan worden.
  Aanpassing naamgeving is wettelijk mogelijk zonder al te veel problemen.
  2028 is het streefjaar voor doorvoeren aanpassingen van examens en profielen.
  … laat nog weten, dat hij deel gaat nemen aan een Werkgroep van OC&W over bevoegdheden voor docenten, waarbij het streven wordt dat op het terrein van pedagogiek en didactiek examentaken afgetekend mogen worden door stageverlenende-scholen

  Landelijke bijeenkomst 2024 VSHO vmbo Platform HBR
  Gezien de door evenementenburo ROCA van ruim € 35.000 lijkt bijeenkomst niet mogelijk. Daartoe zijn er in principe onvoldoende financiële middelen beschikbaar.
  Dit betreft alleen organisatiekosten door ROCA. Bijkomende kosten voor bijvoorbeeld eten, drinken, goodiebag, zaalhuur etc. zijn hier niet in verwerkt.
  … gaat informatie inwinnen bij Landelijk studiedag MVI, die bij hem op school plaats gaat vinden en hen vragen wat succesfactor van hun bijeenkomst is.
  MVI heft een contributie van meer dan € 800.
  Opzet van MVI-dag is ontvangst, workshoprondes, bijeenkomst directies, docentenworkshops en ter afsluiting cabaret (waarschijnlijk Cees van Amstel)
  Verder informatie inwinnen op welke school/ROC eventueel een dergelijke conferentie gehouden zou kunnen worden.
  Datum is ook nog niet vastgesteld; in eerdere vergadering is voorkeur voor vrijdag aangegeven.
  … stuurt de wensenlijst annex Programma van Eisen op basis waarvan ROCA offerte heeft opgesteld rond aan bestuursleden (2); kunnen zij daar misschien mee verder

  Taken- functie-verdeling
  … gaat beschikbare functieprofielen doorsturen aan alle bestuursleden (3).
  Volgende vergadering taakverdeling op de agenda

  Actualiseren adressenlijst HBR vmbo-scholen
  Opdracht is wegens onuitvoerbaarheid en miscommunicatie teruggekomen van opdrachtnemen.
  Nu daar intern mee aan de slag.
  .., … en … gaan adressenlijst HRB vmbo-scholen actualiseren (4). Ze maken hiervoor afspraak.
  JL heeft eerder begin gemaakt met actualiseren van de lijsten en zal deze doorsturen.
 5. Stand van zaken financiën
  Naar aanleiding van de door de penningmeester uitgestuurde aanmaningen/herinneringen is er ruim € 7.000 binnengekomen. Planning is ruim € 20.000 te ontvangen.
  Ruim 30 mailtjes ontvangen. 10 adressen terug ontvangen; opnieuw verstuurd met bijgestelde gegevens als juiste contactpersoon.
 • … levert pr een stuk aan voor publicatie in eerstkomende nieuwsbrief (5)
 • … sluit boekjaar eind december af en stelt begroting voor 2024 op (6).
 • … zet vanaf januari inning (combi-)contributie in gang (7).
 • T.z.t. in overleg alsnog een keer vergaderen bij E-captain. Betreffende programmatuur wordt al
  geruime tijd gebruikt door de penningmeester. Programma biedt t.z.t. veel meer mogelijkheden
  voor bestuur voor b.v. onderhouden van de website.
 • … zegt toe KvK-gegevens te zullen actualiseren met het oog op wisselingen binnen bestuur. (8)
 • Aanvullende agendapunt: Prijzen masterclasses en workshops: via de site van SPV krijgt een lid €40 korting [noot van notulist: is het nu ‘feitelijk € 40 of 40%; euro’s of procenten???]. De prijzen van onze masterclasses en workshops op de SPV-site moeten € 235 worden. (9) Zodoende komen die -na aftrek van de korting- alsnog uit op de reguliere prijs van € 195 voor leden. Niet-leden krijgen geen korting en kunnen zich aanmelden via de eigen site.
 1. Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
 • … regelt aanmeldfunctie voor nieuwsbrief op de site (10)
 • Er zijn diverse scholingsdagen in ontwikkeling. … is hier druk mee bezig.
 • Onderbrengen binnen assortiment van SPV betekent voortaan officiële scholingscertificaten van
  SPV.
 • Verzoek aan allen om suggesties voor nieuwe workshops en masterclasses door te geven aan …. (11)
 • In de toekomst tijdig regelen, dat bestuursleden aanwezig zijn bij de start van cursussen.
 • Briefpapier en enveloppen in huisstijl kunnen besteld worden: 1.000 stuks
 • Nieuwsbrief wordt aanstaande vrijdag verstuurd met daarin o.a.:
  o Voorstellen nieuwe bestuursleden
  o Informeren naar welke masterclasses en workshops in het werkveld behoefte is
 • VSHO-tour wordt tot nader order uitgesteld.
 • Verzoek van … voor abonnement op Misset Horeca (€ 348 p.j.) wordt afgewezen.
 • Overdenking omtrent stimuleren collegiale visitatie c.q. collegiaal overleg c.q. collegiaal netwerken. Idee voor VSHO vmbo Platform HBR om dit actief te promoten en eventueel faciliteren.
  … levert kopij over collegiale visitatie voor komende nieuwsbrief. (12)
 1. VSHO Vakwedstrijden 2024
  Voorstel van Zeeland om wedstrijden 4 april 2024 te organiseren is afgewezen. Aangeboden alternatief voor donderdag 28 maart 2024 wordt verder uitgewerkt. Is de dag vóór Goede Vrijdag.
  … gaat berichten in de komende nieuwsbrief over nieuwe datum 28-3-2024 voor VSHO Vakwedstrijden. (13)
  … zorgt voor geheime ontwikkeling en geheim proefkoken van het wedstrijdmenu. (14)
  … stuurt bijgestelde bericht van Sweder over wedstrijden toe aan …. (15)
  17-11-2023 is er fysiek overleg in Middelburg. Leden wedstrijdorganisatie zijn hiervoor uitgenodigd door Scalda. Helaas kunnen die niet allemaal fysiek aanwezig zijn. In principe gaan … en … daar samen heen.
  … stuurt begroting en financiële verantwoording vakwedstrijden 2022 toe aan leden
  wedstrijdorganisatie om eventueel aanbod Scalda mee te kunnen vergelijken. (16)

  In principe is maximaal € 3.500 beschikbaar voor de organisatie van vakwedstrijden.
 2. Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, C¿to, SVH e.d.)
  Geen mededelingen
  … gaat … uitnodigen voor één van de komende vergaderingen. Zal hij ook regelen voor … van CvTE en … van Cito. (17) T.z.t. met andere partijen regelen, dat zij invulling geven aan het fenomeen ‘Gast aan tafel’ op de overige vergaderdata.
 3. W.v.t.t.k. (als de tijd het toelaat)
  Rooster van aftreden blijkt correct; nawe-gegevens kunnen compleet gemaakt worden.
 4. Rondvraag/Sluiting
  Korte vraag en overdenking n.a.v. vorige vergadering binnen bestuur plus verduidelijking door voorzitter rond standpunt omtrent PGP (: stand van zaken, moet terug naar vmbo; kwaliteit en inhoud door vmbo bepaald, nu te veel voor HAVO en MAVO, moet praktijkgerichte oriëntering zijn, projecten passen hier positief in, invulling ontwikkelt zich nu in verkeerde richting, ontwikkelingen staan stil tot 2028

Vacature lid vaststellingscommissie profielvak Horeca, Bakkerij en recreatie vmbo

Beste collega’s,

Namens het College voor Toetsen en Examens ben ik op zoek naar een nieuw lid voor de vaststellingscommissie Profielvak Horeca, Bakkerij en Recreatie vmbo. In de bijlage treft u de vacature voor het nieuwe lid aan.

Wij zien de voordracht van het platform graag voor 1 maart 2024 tegemoet. Wij ontvangen bij de voordracht graag een beknopt curriculum vitae van de kandidaat. Na het overnemen van de voordracht is het lid gehouden aan een geheimhoudingsverklaring en legt het dan ook geen verantwoording aan het platform af over de werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens.

Als er zich bij het platform geen geschikte kandidaten melden, in dat geval zetten wij andere stappen om een kandidaat voor de vacature te vinden.

U kunt uw curriculum vitae voor 1 maart 2024 sturen naar voorzitter@vsho.nl

Mede namens de clustermanagers van het College voor Toetsen en Examens, 

Hartelijke groet,

Pieter van der Bent
clustermanager vmbo themahouder werving

Informatie NK koken en serveren 2024

Nederlandse kampioenschap
Koken en Serveren
VMBO
VSHO Vakwedstrijden 2024
Koken en Serveren


Inleiding:
De VSHO organiseert al 30 jaar regionale en Nederlandse kampioenschappen Koken en Serveren voor VMBO-leerlingen. In het verleden gingen de regio’s onderling de strijd met elkaar aan. De winnaar van de regionale wedstrijden ging indertijd automatisch naar de Landelijke finale.


Nieuwe opzet sinds 2020:
Omdat meerdere regio’s geen onderlinge strijd meer voeren, is besloten de landelijke wedstrijd voor alle VMBO-leden van de VSHO open te stellen. Het blijft mogelijk per regio onderlinge wedstrijden te organiseren; maar elke school behoudt de mogelijkheid zich individueel aan te melden voor het Nederlands kampioenschap.


Datum en plaats 2024:
De teams gaan onder het toeziend oog van een vakkundige jury strijden om de titel Nederlands kampioen Koken en Nederlands kampioen Serveren.
Een schoolteam bestaat uit drie personen: twee koks en één gastheer/-vrouw. In 2024 wordt de wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap Koken en Serveren VMBO gehouden bij Scalda in Middelburg. In de keuken en restaurant van deze school is plaats voor 8 teams.
De wedstrijd vindt plaats op 4 april 2024. Noteer maar vast in uw agenda.
Inschrijven vanaf 8 januari 2024 om 12.00:
De inschrijfkosten voor deze wedstrijd bedragen slechts €100,- per team; de rest van de wedstrijdkosten komen voor rekening van de VSHO. Verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
We hanteren hierbij de regels “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en “Vol is vol”.
Daarentegen verzekeren wij de scholen c.q. de teams, die in 2024 achter het net vissen, een plaats bij het volgende kampioenschap.


Tot slot:
Wij van de VSHO gaan er op voorhand samen met u een geweldige kampioensdag van maken.


Vriendelijke en gastvrije groet,


Het VSHO-wedstrijdteam
Sjaak Waasdorp en Robert van der Roest, waarnemend bestuursleden vakwedstrijden
Gertjan Sneekes, wedstrijdsecretaris VSHO
Johan Lapidaire, uitvoerend secretaris VSHO

Voorstellen Remco Faasse

Hoi, ik ben Remco Faasse, geboren onder de rook van Rotterdam en een kleine 20 jaar werkzaam geweest in de Rotterdamse horeca. Van strandtent tot sterrenzaak, van kleine eenmans keuken tot party congrescentrum. Alles wel gedaan in de horeca. 

Nu 11 jaar met veel plezier werkzaam in het onderwijs. Zowel op het voorgezet als middelbare horeca onderwijs. Omdat ik koken zo’n mooi vak vind en het erg belangrijk vind om me te blijven ontwikkelen zie je mij nog regelmatig werken in de Rotterdamse horeca. 

Naast mijn onderwijstaken vind ik ook het netwerken erg leuk en belangrijk. Zo heb ik jarenlang diverse uitjes georganiseerd voor de foodclub (Rotterdamse horeca vereniging) en organiseer ik samen met een vriend benefiet diners.
Als ik niet aan het werk ben kan ik heel erg genieten van reizen en/in de natuur. Heb het geluk gehad dat ik al vele reizen/tochten over diverse werelddelen heb mogen maken.

Met al deze ervaring en mijn organisatie skills hoop ik voor het platform HBR in te gaan zetten. Verder wil ik mij inzetten om het HBR onderwijs tot zijn recht te laten komen en het belang van de leerlingen voorop te stellen.

Voorstellen Elodie Meester

Ellody Meester

Mijn naam is Elodie Meester en sinds dit schooljaar bestuurslid binnen VSHO Platform vmbo HBR.
Gestart op het VMBO, waarna ik een kleine uitstap heb gemaakt naar het Praktijkonderwijs.
Ontzettend leerzaam, want binnen deze vorm van onderwijs staat de ontwikkeling van de leerling
centraal. De master Educational Needs sloot hier mooi bij aan. Na het ontwikkelen van diverse
leerlijnen heb ik besloten om mijn hart voor het horeca vakonderwijs te volgen en deze ervaring mee
terug te nemen naar de afdeling HBR waar ik nu werk.

Binnen het onderwijs zijn er altijd vernieuwingen en kaders waarbinnen er gewerkt wordt. Het is interessant om te kijken op welke manier leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken, aan persoonlijke leerdoelen werken, praktische vaardigheden ontwikkelen en met een pak vol kennis en ervaring naar een vervolgopleiding gaan. Naast de start bij VSHO ben ik ook gestart met de opleiding Leergang
curriculum ontwerp. Graag voeg ik deze kennis samen met de ontwikkelingen die het VSHO op de
voet volgt.

Afscheid Sweder Bosch na acht jaarbestuurslid VSHO/Platform HBR

Geachte medebestuursleden en leden van de VSHO/Platform HBR,
Met een gevoel van dankbaarheid en reflectie schrijf ik deze brief om mijn
afscheid aan te kondigen als bestuurslid van de VSHO/platform HBR na een
periode van 8 jaar. Het is met gemengde gevoelens dat ik deze beslissing heb
genomen, maar ik geloof dat de tijd rijp is voor nieuwe uitdagingen en kansen.
Acht jaar geleden werd ik benaderd door Arjan Houwaard, toenmalig bestuurslid,
bij een van de landelijke wedstrijden koken en serveren, met de vraag of ik mijn
krachten wilde bundelen met de VSHO/platform HBR. Samen met toenmalig
voorzitter Jacqueline van de Zwam en het complete bestuur hebben we prachtige
jaren mogen beleven. Na Jacqueline nam Arjan Houwaard het voorzitterschap
over en onder zijn leiding hebben we eveneens belangrijk werk verricht. Nu,
alweer twee jaar, heeft Marco van Wijngaarden de rol van voorzitter van de
VSHO/platform HBR op zich genomen, met enthousiaste medebestuursleden
zoals Robert van de Roest, Johan Lapidair, Leo van Gerven en Sjaal Waasdorp.
Gelukkig zijn er ook twee nieuwe bestuursleden bijgekomen, Elodie Meester en
Remco Faasse. Ik wens hen van harte een vruchtbare tijd binnen dit fantastische
team toe.


Verder heb ik nauw samengewerkt met de onmisbare krachten achter de
schermen, zoals de toegewijde en energiebom Gertjan Sneekes en Linda de
Kleine, die aanzienlijk hebben bijgedragen aan onze opleidingen. Daarnaast wil ik
mijn waardering voor Gertjan Sneekes en Johan Lapidair, die samen met mij, als
portefeuille houder wedstrijden, vele jaren lang de organisatie van de NK koken
en serveren hebben geleid. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan Theo Muller,
onze webbeheerder, met wie ik gedurende vele jaren intensief heb
samengewerkt om de VSHO/Platform HBR- website te optimaliseren. Jouw
toewijding en inzet voor de VSHO/Platform HBR zijn van onschatbare waarde!
De afgelopen 8 jaar waren voor mij een onvergetelijke reis, gekenmerkt door
persoonlijke groei, uitdagingen en bovenal de gelegenheid om samen te werken
met een fantastische gemeenschap van individuen die zich met hart en ziel
inzetten voor het welzijn van onze organisatie. Samen hebben we diverse
mijlpalen bereikt, projecten geïnitieerd en uitgevoerd, en de VSHO naar nieuwe
hoogten gestuwd. Ik ben buitengewoon trots op wat we samen hebben
verwezenlijkt, en ik ben ervan overtuigd dat de VSHO een glanzende toekomst
tegemoet gaat.


Mijn besluit om af te treden als bestuurslid was niet eenvoudig, maar ik ben van
mening dat het van belang is dat nieuwe bestuursleden het stokje overnemen en
frisse ideeën en energie inbrengen. Ik heb het volste vertrouwen in het huidige
bestuur en de toekomstige leiders van de VSHO; zij zullen de organisatie naar
nog grotere hoogten stuwen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn diepe waardering uit te
spreken voor alle leden, vrijwilligers en medebestuursleden waarmee ik de
afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Jullie toewijding en inzet zijn
bewonderenswaardig, en ik ben dankbaar voor de vriendschappen en
herinneringen die ik heb opgebouwd.
Hoewel ik afscheid neem van mijn rol als bestuurslid, zal mijn betrokkenheid bij
de VSHO/platform HBR en haar missie onverminderd blijven voortbestaan. Dit is
geen definitief afscheid, maar eerder een ’tot ziens’ als een betrokken lid dat
blijft meedenken en ondersteunen!
Nogmaals, dank jullie wel voor de geweldige jaren die ik als bestuurslid heb
mogen beleven. Ik wens jullie allen veel succes in al jullie toekomstige
inspanningen en blijf geloven in de cruciale rol die de VSHO/platform HBR nu en
in de toekomst speelt bij het behartigen van de belangen van de 120 VMBO-
scholen in Nederland.
Ik zal jullie missen, maar ik weet dat we altijd met warme herinneringen
verbonden zullen blijven.
Met warme groeten,
Sweder Bosch
Bestuurslid 2015-2023