vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 16 oktober 2023

Afscheid Sweder Bosch na acht jaarbestuurslid VSHO/Platform HBR

Geachte medebestuursleden en leden van de VSHO/Platform HBR,
Met een gevoel van dankbaarheid en reflectie schrijf ik deze brief om mijn
afscheid aan te kondigen als bestuurslid van de VSHO/platform HBR na een
periode van 8 jaar. Het is met gemengde gevoelens dat ik deze beslissing heb
genomen, maar ik geloof dat de tijd rijp is voor nieuwe uitdagingen en kansen.
Acht jaar geleden werd ik benaderd door Arjan Houwaard, toenmalig bestuurslid,
bij een van de landelijke wedstrijden koken en serveren, met de vraag of ik mijn
krachten wilde bundelen met de VSHO/platform HBR. Samen met toenmalig
voorzitter Jacqueline van de Zwam en het complete bestuur hebben we prachtige
jaren mogen beleven. Na Jacqueline nam Arjan Houwaard het voorzitterschap
over en onder zijn leiding hebben we eveneens belangrijk werk verricht. Nu,
alweer twee jaar, heeft Marco van Wijngaarden de rol van voorzitter van de
VSHO/platform HBR op zich genomen, met enthousiaste medebestuursleden
zoals Robert van de Roest, Johan Lapidair, Leo van Gerven en Sjaal Waasdorp.
Gelukkig zijn er ook twee nieuwe bestuursleden bijgekomen, Elodie Meester en
Remco Faasse. Ik wens hen van harte een vruchtbare tijd binnen dit fantastische
team toe.


Verder heb ik nauw samengewerkt met de onmisbare krachten achter de
schermen, zoals de toegewijde en energiebom Gertjan Sneekes en Linda de
Kleine, die aanzienlijk hebben bijgedragen aan onze opleidingen. Daarnaast wil ik
mijn waardering voor Gertjan Sneekes en Johan Lapidair, die samen met mij, als
portefeuille houder wedstrijden, vele jaren lang de organisatie van de NK koken
en serveren hebben geleid. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan Theo Muller,
onze webbeheerder, met wie ik gedurende vele jaren intensief heb
samengewerkt om de VSHO/Platform HBR- website te optimaliseren. Jouw
toewijding en inzet voor de VSHO/Platform HBR zijn van onschatbare waarde!
De afgelopen 8 jaar waren voor mij een onvergetelijke reis, gekenmerkt door
persoonlijke groei, uitdagingen en bovenal de gelegenheid om samen te werken
met een fantastische gemeenschap van individuen die zich met hart en ziel
inzetten voor het welzijn van onze organisatie. Samen hebben we diverse
mijlpalen bereikt, projecten geïnitieerd en uitgevoerd, en de VSHO naar nieuwe
hoogten gestuwd. Ik ben buitengewoon trots op wat we samen hebben
verwezenlijkt, en ik ben ervan overtuigd dat de VSHO een glanzende toekomst
tegemoet gaat.


Mijn besluit om af te treden als bestuurslid was niet eenvoudig, maar ik ben van
mening dat het van belang is dat nieuwe bestuursleden het stokje overnemen en
frisse ideeën en energie inbrengen. Ik heb het volste vertrouwen in het huidige
bestuur en de toekomstige leiders van de VSHO; zij zullen de organisatie naar
nog grotere hoogten stuwen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn diepe waardering uit te
spreken voor alle leden, vrijwilligers en medebestuursleden waarmee ik de
afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Jullie toewijding en inzet zijn
bewonderenswaardig, en ik ben dankbaar voor de vriendschappen en
herinneringen die ik heb opgebouwd.
Hoewel ik afscheid neem van mijn rol als bestuurslid, zal mijn betrokkenheid bij
de VSHO/platform HBR en haar missie onverminderd blijven voortbestaan. Dit is
geen definitief afscheid, maar eerder een ’tot ziens’ als een betrokken lid dat
blijft meedenken en ondersteunen!
Nogmaals, dank jullie wel voor de geweldige jaren die ik als bestuurslid heb
mogen beleven. Ik wens jullie allen veel succes in al jullie toekomstige
inspanningen en blijf geloven in de cruciale rol die de VSHO/platform HBR nu en
in de toekomst speelt bij het behartigen van de belangen van de 120 VMBO-
scholen in Nederland.
Ik zal jullie missen, maar ik weet dat we altijd met warme herinneringen
verbonden zullen blijven.
Met warme groeten,
Sweder Bosch
Bestuurslid 2015-2023

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 28 september 2023

 1. Opening en welkom
  De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  • VSHO-cursussen via Stichting Platforms VBMO (SPV) : 40% korting wordt verrekend. Nog uit te zoeken hoe facturering gaat verlopen na aanmelding via SPV.
   (N.B. noot van de notulist: op bijscholingvmbo.nl staan weliswaar 11 cursussen onder het profiel HBR, maar bij geen enkele cursus staat een beschrijving, datum, prijs of wat dan ook!!!!!)
  • Vandaag introductie van twee nieuwe bestuursleden: … van … en … van ….
   • …: keukendocent in Rotterdam, ook werkzaam (geweest) bij Horeca Academie, grotendeel bekend bij alle aanwezigen
   • …: les-ervaring opgedaan bij College de Brink, ook ruime ervaring in Praktijkonderwijs. Momenteel werkzaam bij Compaen, alwaar ze Marcel de Haan opvolgde. Heeft studie Educational Needs afgerond.
  • Volgende vergadering bij e-captain: leverancier van software t.b.v. financiële admininstratie.
 3. Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
  Niet besproken
 4. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  Invulling klankbordgroep CvTE:
  • Notitie/mailbericht aan voorzitter en secretaris over dit onderwerp van de hand van … d.d. 26-6-2023 bijgevoegd bij uitnodiging vergadering.
   Bestuur kan zich vooralsnog niet helemaal vinden in de strekking van deze mail, waarin o.a. voorgesteld wordt om klankbordgroepen van 10 à 15 personen uit het scholenveld samen te stellen.
  • Proces tussen CvTE, OC&W en VSHO vmbo Platform HBR verloopt uitermate stroperig
  • Vele ontwikkelingen rond Basis, Kader, Gemengde en Theoretische Leerweg betreffende invulling vrijwillige BeroepsGerichte Programma´s (BGP´s). Deze ontwikkeling is niet OK. Theoretisch vak met eenmalig kijkje in de branche met korte analyse zou vakgerichte invulling moeten zijn. Beroepsoriëntatie wordt 2-uurs-vak in de lessentabel. 2028 worden BGP’s ingevuld.
  • Voorzitter stuurt betreffende Toekomstvisie vmbo toe aan alle bestuursleden (1).
  • Leden ontwikkelgroep niet meer up-to-date.
  • OC&W reserveert geld voor hele project:
   • Cito weet ’t blijkbaar niet meer qua examinering HBR. Blijft hangen op hun theoretisch stokpaardje ‘objectiviteit’.
   • 29-9 heeft voorzitter overleg met OC&W en zal verslag uitbrengen onder bestuur n.a.v. dit overleg (2). Dan wordt procedure over vervolg bekend; o.a. hoeveel klankbordgroepen en hoeveel leden per klankbordgroep.
    • Gedacht van bestuur is 2 à 3 leden verdeeld over 3 groepen: Recreatie, Horeca en Bakkerij.
   • Vanuit CvTE en Cito nemen 3 personen zitting in vakgroep. Aan hen moet goed weerwoord gegeven kunnen worden. Huidige benadering zeer formeel en niet sterk
    • vanuit de werkvloer van werkveld benaderd. Misschien verandert dit nu … als clustermanager beroepsgerichte examens leiding geeft; zij heeft blijkbaar een horeca-achtergrond.
    • Kandidaat-klankbordgroep-leden persoonlijk benaderen en beginnen met oproep in de nieuwsbrief.

Voorstel ROCA Productions

 • kan ons helpen bij organisatie Landelijke en/of regionale bijeenkomsten voor het werkveld vmbo HBR. Of bij vernieuwen website, samenstellen van een magazine of het ontwikkelen van een VSHO app.
 • Hiertoe zeer globale notitie opgesteld.
 • Bestuur wil prioriteit leggen bij Regionale en Landelijke bijeenkomsten.
  • Daarbij nadruk op profileren VSHO Platform vmbo HBR als kennisplatform
  • Mailing naar scholen a.h.v. up-to-date adresssenbestand op basis van DUO-lijsten.
  • Ideeën:
   • …, voorzitter SPV als spreker
   • Exameninformatie
   • Hospitality Pact
   • Marktkramen
   • Partnerpresentaties (SVH, Uitgeversgroep, MBOraad, Gastronomisch Gilde)
   • Overheidsinformatie
   • Vakinhoudelijke workshops
   • Ja/nee koppelen aan VSHO-wedstrijddag
   • Invullen in symposium-vorm
   • Vrijdag mooie dag om evenement voor HBR-docenten te organiseren
   • Denk om bezetting kleine afdelingen van scholen; dat die ook gelegenheid kunnen creëren om te komen
   • Er moet voor docenten wél wat te halen zijn: motivatie richting leidinggeven om te ‘mogen’ gaan.
   • Bekostiging vanuit bestaande middelen VSHO Platform vmbo HBR
   • Bekostiging door sponsoren, partners, overheid en/of SPV
   • … en … zijn optimaal vmbo-gericht als koks.
 1. Stand van zaken financiën
  Penningmeester heeft werk gemaakt van innen achterstallige betalingen aan de hand van een professioneel geactualiseerd scholenoverzicht a.h.v. DUO-gegevens over vmbo HBR-scholen. Zelfde overzicht zal ingezet worden voor aanschrijven c.q. werven aspirant-leden van VSHO Platform vmbo HBR.
 1. Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
  Niet besproken.
 1. VSHO Vakwedstrijden 2024
  Niet besproken.