vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Archief op 10 november 2023

Voorstellen Remco Faasse

Hoi, ik ben Remco Faasse, geboren onder de rook van Rotterdam en een kleine 20 jaar werkzaam geweest in de Rotterdamse horeca. Van strandtent tot sterrenzaak, van kleine eenmans keuken tot party congrescentrum. Alles wel gedaan in de horeca. 

Nu 11 jaar met veel plezier werkzaam in het onderwijs. Zowel op het voorgezet als middelbare horeca onderwijs. Omdat ik koken zo’n mooi vak vind en het erg belangrijk vind om me te blijven ontwikkelen zie je mij nog regelmatig werken in de Rotterdamse horeca. 

Naast mijn onderwijstaken vind ik ook het netwerken erg leuk en belangrijk. Zo heb ik jarenlang diverse uitjes georganiseerd voor de foodclub (Rotterdamse horeca vereniging) en organiseer ik samen met een vriend benefiet diners.
Als ik niet aan het werk ben kan ik heel erg genieten van reizen en/in de natuur. Heb het geluk gehad dat ik al vele reizen/tochten over diverse werelddelen heb mogen maken.

Met al deze ervaring en mijn organisatie skills hoop ik voor het platform HBR in te gaan zetten. Verder wil ik mij inzetten om het HBR onderwijs tot zijn recht te laten komen en het belang van de leerlingen voorop te stellen.

Voorstellen Elodie Meester

Ellody Meester

Mijn naam is Elodie Meester en sinds dit schooljaar bestuurslid binnen VSHO Platform vmbo HBR.
Gestart op het VMBO, waarna ik een kleine uitstap heb gemaakt naar het Praktijkonderwijs.
Ontzettend leerzaam, want binnen deze vorm van onderwijs staat de ontwikkeling van de leerling
centraal. De master Educational Needs sloot hier mooi bij aan. Na het ontwikkelen van diverse
leerlijnen heb ik besloten om mijn hart voor het horeca vakonderwijs te volgen en deze ervaring mee
terug te nemen naar de afdeling HBR waar ik nu werk.

Binnen het onderwijs zijn er altijd vernieuwingen en kaders waarbinnen er gewerkt wordt. Het is interessant om te kijken op welke manier leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken, aan persoonlijke leerdoelen werken, praktische vaardigheden ontwikkelen en met een pak vol kennis en ervaring naar een vervolgopleiding gaan. Naast de start bij VSHO ben ik ook gestart met de opleiding Leergang
curriculum ontwerp. Graag voeg ik deze kennis samen met de ontwikkelingen die het VSHO op de
voet volgt.

Afscheid Sweder Bosch na acht jaarbestuurslid VSHO/Platform HBR

Geachte medebestuursleden en leden van de VSHO/Platform HBR,
Met een gevoel van dankbaarheid en reflectie schrijf ik deze brief om mijn
afscheid aan te kondigen als bestuurslid van de VSHO/platform HBR na een
periode van 8 jaar. Het is met gemengde gevoelens dat ik deze beslissing heb
genomen, maar ik geloof dat de tijd rijp is voor nieuwe uitdagingen en kansen.
Acht jaar geleden werd ik benaderd door Arjan Houwaard, toenmalig bestuurslid,
bij een van de landelijke wedstrijden koken en serveren, met de vraag of ik mijn
krachten wilde bundelen met de VSHO/platform HBR. Samen met toenmalig
voorzitter Jacqueline van de Zwam en het complete bestuur hebben we prachtige
jaren mogen beleven. Na Jacqueline nam Arjan Houwaard het voorzitterschap
over en onder zijn leiding hebben we eveneens belangrijk werk verricht. Nu,
alweer twee jaar, heeft Marco van Wijngaarden de rol van voorzitter van de
VSHO/platform HBR op zich genomen, met enthousiaste medebestuursleden
zoals Robert van de Roest, Johan Lapidair, Leo van Gerven en Sjaal Waasdorp.
Gelukkig zijn er ook twee nieuwe bestuursleden bijgekomen, Elodie Meester en
Remco Faasse. Ik wens hen van harte een vruchtbare tijd binnen dit fantastische
team toe.


Verder heb ik nauw samengewerkt met de onmisbare krachten achter de
schermen, zoals de toegewijde en energiebom Gertjan Sneekes en Linda de
Kleine, die aanzienlijk hebben bijgedragen aan onze opleidingen. Daarnaast wil ik
mijn waardering voor Gertjan Sneekes en Johan Lapidair, die samen met mij, als
portefeuille houder wedstrijden, vele jaren lang de organisatie van de NK koken
en serveren hebben geleid. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan Theo Muller,
onze webbeheerder, met wie ik gedurende vele jaren intensief heb
samengewerkt om de VSHO/Platform HBR- website te optimaliseren. Jouw
toewijding en inzet voor de VSHO/Platform HBR zijn van onschatbare waarde!
De afgelopen 8 jaar waren voor mij een onvergetelijke reis, gekenmerkt door
persoonlijke groei, uitdagingen en bovenal de gelegenheid om samen te werken
met een fantastische gemeenschap van individuen die zich met hart en ziel
inzetten voor het welzijn van onze organisatie. Samen hebben we diverse
mijlpalen bereikt, projecten geïnitieerd en uitgevoerd, en de VSHO naar nieuwe
hoogten gestuwd. Ik ben buitengewoon trots op wat we samen hebben
verwezenlijkt, en ik ben ervan overtuigd dat de VSHO een glanzende toekomst
tegemoet gaat.


Mijn besluit om af te treden als bestuurslid was niet eenvoudig, maar ik ben van
mening dat het van belang is dat nieuwe bestuursleden het stokje overnemen en
frisse ideeën en energie inbrengen. Ik heb het volste vertrouwen in het huidige
bestuur en de toekomstige leiders van de VSHO; zij zullen de organisatie naar
nog grotere hoogten stuwen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn diepe waardering uit te
spreken voor alle leden, vrijwilligers en medebestuursleden waarmee ik de
afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Jullie toewijding en inzet zijn
bewonderenswaardig, en ik ben dankbaar voor de vriendschappen en
herinneringen die ik heb opgebouwd.
Hoewel ik afscheid neem van mijn rol als bestuurslid, zal mijn betrokkenheid bij
de VSHO/platform HBR en haar missie onverminderd blijven voortbestaan. Dit is
geen definitief afscheid, maar eerder een ’tot ziens’ als een betrokken lid dat
blijft meedenken en ondersteunen!
Nogmaals, dank jullie wel voor de geweldige jaren die ik als bestuurslid heb
mogen beleven. Ik wens jullie allen veel succes in al jullie toekomstige
inspanningen en blijf geloven in de cruciale rol die de VSHO/platform HBR nu en
in de toekomst speelt bij het behartigen van de belangen van de 120 VMBO-
scholen in Nederland.
Ik zal jullie missen, maar ik weet dat we altijd met warme herinneringen
verbonden zullen blijven.
Met warme groeten,
Sweder Bosch
Bestuurslid 2015-2023

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 28 september 2023

 1. Opening en welkom
  De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  • VSHO-cursussen via Stichting Platforms VBMO (SPV) : 40% korting wordt verrekend. Nog uit te zoeken hoe facturering gaat verlopen na aanmelding via SPV.
   (N.B. noot van de notulist: op bijscholingvmbo.nl staan weliswaar 11 cursussen onder het profiel HBR, maar bij geen enkele cursus staat een beschrijving, datum, prijs of wat dan ook!!!!!)
  • Vandaag introductie van twee nieuwe bestuursleden: … van … en … van ….
   • …: keukendocent in Rotterdam, ook werkzaam (geweest) bij Horeca Academie, grotendeel bekend bij alle aanwezigen
   • …: les-ervaring opgedaan bij College de Brink, ook ruime ervaring in Praktijkonderwijs. Momenteel werkzaam bij Compaen, alwaar ze Marcel de Haan opvolgde. Heeft studie Educational Needs afgerond.
  • Volgende vergadering bij e-captain: leverancier van software t.b.v. financiële admininstratie.
 3. Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
  Niet besproken
 4. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  Invulling klankbordgroep CvTE:
  • Notitie/mailbericht aan voorzitter en secretaris over dit onderwerp van de hand van … d.d. 26-6-2023 bijgevoegd bij uitnodiging vergadering.
   Bestuur kan zich vooralsnog niet helemaal vinden in de strekking van deze mail, waarin o.a. voorgesteld wordt om klankbordgroepen van 10 à 15 personen uit het scholenveld samen te stellen.
  • Proces tussen CvTE, OC&W en VSHO vmbo Platform HBR verloopt uitermate stroperig
  • Vele ontwikkelingen rond Basis, Kader, Gemengde en Theoretische Leerweg betreffende invulling vrijwillige BeroepsGerichte Programma´s (BGP´s). Deze ontwikkeling is niet OK. Theoretisch vak met eenmalig kijkje in de branche met korte analyse zou vakgerichte invulling moeten zijn. Beroepsoriëntatie wordt 2-uurs-vak in de lessentabel. 2028 worden BGP’s ingevuld.
  • Voorzitter stuurt betreffende Toekomstvisie vmbo toe aan alle bestuursleden (1).
  • Leden ontwikkelgroep niet meer up-to-date.
  • OC&W reserveert geld voor hele project:
   • Cito weet ’t blijkbaar niet meer qua examinering HBR. Blijft hangen op hun theoretisch stokpaardje ‘objectiviteit’.
   • 29-9 heeft voorzitter overleg met OC&W en zal verslag uitbrengen onder bestuur n.a.v. dit overleg (2). Dan wordt procedure over vervolg bekend; o.a. hoeveel klankbordgroepen en hoeveel leden per klankbordgroep.
    • Gedacht van bestuur is 2 à 3 leden verdeeld over 3 groepen: Recreatie, Horeca en Bakkerij.
   • Vanuit CvTE en Cito nemen 3 personen zitting in vakgroep. Aan hen moet goed weerwoord gegeven kunnen worden. Huidige benadering zeer formeel en niet sterk
    • vanuit de werkvloer van werkveld benaderd. Misschien verandert dit nu … als clustermanager beroepsgerichte examens leiding geeft; zij heeft blijkbaar een horeca-achtergrond.
    • Kandidaat-klankbordgroep-leden persoonlijk benaderen en beginnen met oproep in de nieuwsbrief.

Voorstel ROCA Productions

 • kan ons helpen bij organisatie Landelijke en/of regionale bijeenkomsten voor het werkveld vmbo HBR. Of bij vernieuwen website, samenstellen van een magazine of het ontwikkelen van een VSHO app.
 • Hiertoe zeer globale notitie opgesteld.
 • Bestuur wil prioriteit leggen bij Regionale en Landelijke bijeenkomsten.
  • Daarbij nadruk op profileren VSHO Platform vmbo HBR als kennisplatform
  • Mailing naar scholen a.h.v. up-to-date adresssenbestand op basis van DUO-lijsten.
  • Ideeën:
   • …, voorzitter SPV als spreker
   • Exameninformatie
   • Hospitality Pact
   • Marktkramen
   • Partnerpresentaties (SVH, Uitgeversgroep, MBOraad, Gastronomisch Gilde)
   • Overheidsinformatie
   • Vakinhoudelijke workshops
   • Ja/nee koppelen aan VSHO-wedstrijddag
   • Invullen in symposium-vorm
   • Vrijdag mooie dag om evenement voor HBR-docenten te organiseren
   • Denk om bezetting kleine afdelingen van scholen; dat die ook gelegenheid kunnen creëren om te komen
   • Er moet voor docenten wél wat te halen zijn: motivatie richting leidinggeven om te ‘mogen’ gaan.
   • Bekostiging vanuit bestaande middelen VSHO Platform vmbo HBR
   • Bekostiging door sponsoren, partners, overheid en/of SPV
   • … en … zijn optimaal vmbo-gericht als koks.
 1. Stand van zaken financiën
  Penningmeester heeft werk gemaakt van innen achterstallige betalingen aan de hand van een professioneel geactualiseerd scholenoverzicht a.h.v. DUO-gegevens over vmbo HBR-scholen. Zelfde overzicht zal ingezet worden voor aanschrijven c.q. werven aspirant-leden van VSHO Platform vmbo HBR.
 1. Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
  Niet besproken.
 1. VSHO Vakwedstrijden 2024
  Niet besproken.

De Culinaire vakwedstrijd 2023 gewonnen door

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar 30 maart 2023 was een hele spannende dag voor 9 teams van elk twee koks en één gastheer/gastvrouw. Op die dag vond namelijk het Nederlands Kampioenschap Koken en Serveren vmbo VSHO vak wedstrijden 2023 plaats.

De dag ervoor waren een aantal teams al in Amsterdam aangekomen en sliepen in een hotel vlak tegenover de school. Andere teams waren de ochtend van 30 maart vroeg vertrokken om op tijd in Amsterdam te zijn. Alle teams waren ruim op tijd. Enerzijds waren de deelnemers best een beetje gespannen en in afwachting wat zou gaan komen. Maar wie nog veel zenuwachtiger waren? Hun begeleiders!

De wedstrijdcommissie had de mise en place voor elkaar. Keuken stonden klaar, restaurant was gereed, ingrediënten beschikbaar, materiaal en apparatuur startklaar, ontbijt klaar, juryleden met lijsten in de hand, heel veel sponsoren geregeld, informatieboekjes met opdrachten en ander printwerk netjes op tijd afgeleverd: alle teams in beeld op papier en aanwezig op de wedstrijdlocatie.

Rond de klok van negen uur start de wedstrijd. Deelnemers hebben tot 13:30 uur de tijd om hun mise en place te maken: per team in de keuken en per individu in het restaurant. De deelnemers werken serieus aan de voorbereiding van de viergangenlunch: na een amuse een voorgerecht, soep, hoofdgerecht en een dessert.

De docent/begeleiders gaan de bakkerij in voor een masterclass patisserie van Jamay Tuller, een zeer talentvolle patissier die ook duizenden volgers heeft op haar blog! De begeleiders blijven daar tot net voor de lunch. Hierdoor zijn alle wedstrijdkandidaten op zichzelf aangewezen. Eenieder kwijt zich serieus van zijn, haar of hun taak. De tijd vliegt en langzaam zien de toeschouwers de contouren van de lunch ontstaan. Iedereen beschikt over dezelfde ingrediënten, maar kan daarmee een geheel eigen invulling geven: zowel in de keuken als in het restaurant. De wedstrijd is in volle gang.

In de keuken wordt een lunch gemaakt; daarnaast een opdracht met productherkenning. In het restaurant worden tafels gedekt en ook enkele opdrachten afgewerkt: het voeren van een verkoopgesprek, het herkennen van fouten op een gedekte tafel, deelnemen aan een kennistoets, maken van een koffievariant en het maken van een cocktail. Ja, je wordt niet zomaar Nederlands kampioen.

De koksteams bereiden elke voor zes personen de gerechten: vier voor gasten in het restaurant, één voor de jury en één voor de showtafel. In het restaurant serveert elke kandidaat de viergangenlunch (met cocktail, wijn, water en koffie) aan vier gasten. Aan elke tafel heeft in principe een sponsor met gast plaatsgenomen plus een directie met gast van een van de deelnemende scholen.

De volgende scholen hebben een team afgevaardigd:

· Lodewijk College, Terneuzen

· College de Brink, Laren

· Spaarne College, Haarlem

· De Rooi Pannen, Eindhoven

· François Vatel, Den Haag

· Hubertus & Berkhoff, Amsterdam

· CSG-Comenius Zamenhof, Leeuwarden

· De Rooi Pannen, Tilburg

· Twents Carmel College, Oldenzaal

Van welke scholen zullen de uiteindelijke winnaars afkomen? De strijd is spannend.

De wedstrijdlunch verloopt op het oog soepel. De docent/begeleiders lijken nog wel meer gespannen dan de kandidaten. Er wordt goed en mooi gewerkt in keuken en restaurant. De juryleden geven aan, dat de kandidaten dicht bij elkaar liggen bij zowel koken als serveren.

De hulptroepen van de Hubertus & Berkhoff draaien op volle toeren mee. Begeleidende docenten en helpende leerlingen verzorgen alle mogelijke faciliteiten van afwassen via wegwijzen tot begeleiden. Geweldig dat deze helpende handen zich deze dag geheel belangeloos ingezet hebben.

Stuk voor stuk geven de kookteams hun finale gerecht door. De bediening zorgt voor het uitserveren van het dessert en daarna nog koffie. Het loopt ruim tegen vier uur als alle deelnemers opgelucht adem kunnen halen en direct aan het evalueren slaan met hun docent/begeleiders. Stuk voor stuk hebben zij een topprestatie neergezet. Het feit, dat ze deze dag hun nek uitsteken ter meerdere eer en glorie van hun school verdient oprecht veel respect.

Dan komt het moment van de prijsuitreiking. Gastheer van de Hubertus Berkhoff, Sweder Bosch, opent de uitreiking. Er worden mooie en respectvolle woorden gesproken en de deelnemers en medewerkers worden elk op eigen wijze bedankt. Bloemen, cadeaubonnen, flessen wijn vliegen bij wijze van dank over tafel. Onder het genot van een hapje en een drankje hoort iedereen de sprekers aan in afwachting van de prijsuitreiking.

Maar dan komen de teams een voor een om elk een fantastisch ruim gesponsord prijzenpakket in ontvangst te nemen. Alleen daarvoor zou je een volgende keer willen deelnemen aan een NK. Prijzen voor elke deelnemers waren afkomstig van bedrijven als Apolle Kruiden, Bresc culinaire producten, , Koppert, Cress, wijnimport Bart, Sligro, SVH, Uitgeversgroep, Electrolux, Gastronomisch Gilde, Stimag, Floor Events, Segafredo, SVH, Koppert Cress en Solina, Niet te geloven dat zo veel gerenommeerde bedrijven een bijdrage leveren aan deze dag.

Ook de juryleden stonden hun mannetje c.q. vrouwtje en oordeelden over de winnaars van deze dag. Eigenlijk was iedereen winnaar. De heer Peter Bruins en mevrouw Kim Poortman velden het oordeel over het gastheerschap en de heren Egon van Hoof en Ingmar Ipema velden het oordeel over de koks.

En wie staken er net een beetje bovenuit?

KOKEN

1e prijs koken voor de Hubertus & Berkhoff

· Daan Kruijn

· Lars van Os

2e prijs koken College De Brink Laren

· Sterre Mak

· Pien de Coo

3e prijs koken Twents Carmel College

· David Groenveld

· Wesley Druiventak

SERVEREN

1e prijs serveren College De Brink in Laren

· Isa van der Waarden

2e prijs serveren Spaarne college

· Malou Olivier

3e prijs serveren Hubertus & Berkhoff

· Nynke Veenman

Het was werkelijk een topdag. Moe maar voldaan vertrokken alle teams en hun docent/begeleiders richting huis. Alle deelnemers nog netjes een mooi certificaat van deelname opgestuurd.

Hopelijk zien we alle scholen volgend weer terug bij het NK 2024; en het liefst méér scholen.

Er is volgend jaar plek genoeg: Nederlands Kampioenschap vindt dan plaats in Zeeland.

Groet,

Gertjan Sneekes , Johan Lapidaire en Sweder Bosch Organisatie VSHO Nederlandse Kampioenschappen Koken en Serveren