Welkom bij de december nieuwsbrief van de VSHO

 in deze nieuwsbrief de volgende punten.

  • Voorwoord van de voorzitter
  • Bericht van de penningmeester
  • Nederlandse vakwedstrijden
  • Scholingsdagen
  • CSPE-CITO
  • VSHO feestdagen wens
  • Deelnemende scholenBericht van de Voorzitter

Beste Collega’s

We leven in een bijzondere tijd; de corona-pandemie heeft veel losgemaakt en voor veel extra werk gezorgd binnen onze scholen. Met veel inspiratie en inlevingsvermogen is het schooljaar 2019/2020 afgerond zonder Centraal Examen. Ook de VSHO heeft hier mee te maken gehad: de scholingsdagen, de landelijke vakwedstrijden en bijeenkomsten konden geen doorgang vinden wegens besmettingsgevaar.

In het nieuwe schooljaar krijgen we wederom te maken met veel terugkerende problemen waarvoor nog geen oplossing is gevonden; zoals bijvoorbeeld de geringe plaatsingsmogelijkheden binnen nationale en internationale bedrijven voor de beroepsvormende stages in horeca en toerisme.

Er is al veel gesproken en gezegd over de maatregelen, die de overheid ons land heeft opgelegd m.b.t. de lockdown waar we ons momenteel in bevinden. Hierdoor heeft het voor mij geen zin  om hier nog iets aan toe te voegen. Andermaal wordt er van onze scholen de nodige creativiteit en improvisatie verwacht om de leerlingen zoveel mogelijk bij de les te houden.

Wij -het bestuur van de VSHO- wensen jullie daar heel veel sterkte en succes mee. Laten we hopen, dat het aantal besmettingen hierdoor drastisch zal dalen en dat we de deuren van de scholen weer spoedig kunnen openen.

De VSHO zit ondertussen niet stil en is volop in beweging: onder andere met de ontwikkelingen rond de nieuwe leerweg GL/TL, het ontwikkelen van VMBO-leermiddelen in samenwerking met SVH, de doorlopende leerlijnen VMBO-MBO met als speerpunt niveau 2, onderhandelingen met Cito en CvTE m.b.t. een vernieuwd CSPE en uiteraard de VSHO-scholingsdagen.

We houden jullie hierover graag op de hoogte via onze website, onze nieuwsbrief en onze andere social media-kanalen als Facebook, Instagram en LinkedIn.

Ik hoop dat jullie op een gepaste wijze het jaar met collega’s en leerlingen af kunnen sluiten en kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Ik wens jullie uit naam van het bestuur van de VSHO gelukkige en bovenal gezonde feestdagen.

Arjan Houwaart,
voorzitter VSHO.

Bericht van de Penningmeester,


Afgelopen jaar heeft de vereniging een aantal wijzigingen ondergaan. Een daarvan is de scheiding tussen het MBO en het VMBO. Hierdoor is het penningmeesterschap overgedragen aan mij.

Inmiddels zijn we nu alweer een jaar verder en moeten we vaststellen dat er een aantal scholen zich hebben afgemeld als lid van deze mooie vereniging. Dat doet ons veel verdriet, en we gaan proberen u te overtuigen om uw besluit nogmaals te overwegen.

De kosten van een lidmaatschap € 125,- VMBO en € 270,- voor MBO zijn relatief weinig te noemen. Wat krijgt u ervoor terug, een vraagbaak voor uw organisatie, een vereniging welke zich inzet voor het horecaonderwijs wat wij elke dag geven en ervaren. De contacten welke wij hebben met het platvorm VMBO en de VO-raad. Daarnaast geven wij elk jaar een aantal scholingsdagen cq workshops waar u zich voor kunt aanmelden. Deze zijn erop gericht om uw werk als docent te kunnen vernieuwen en zowel uw kennis als die van anderen te kunnen delen. Hierdoor wordt ons onderwijs steeds beter ingevuld. Indien u lid bent krijgt u hiervoor een reduceert tarief. Bij deelname aan 2 of meer scholingsdagen heeft u het lidmaatschapsgeld al terugverdient.  

Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat het afgelopen jaar wij (zoals zovele organisaties), niet in staat zijn geweest om onze workshops en scholingsdagen uit te kunnen voeren. In verband met het Covid-19 virus wat ons allemaal in de ban houdt, was het onmogelijk om hier invulling aan te geven. Evenzo met de landelijke wedstrijden van het VSHO welke dit jaar afgelast zijn geweest.

Ik hoop dat u allen zich bewust bent van het goede werk dat wij voor u willen verrichten en zouden het fijn vinden om u als lid te mogen ontvangen.

Hiervoor kunt u een email sturen naar penningmeester

Nederlandse kampioenschap VSHO Vakwedstrijden Koken en Serveren VMBOgaan dit jaar helaas NIET door!


De VSHO organiseert al 30 jaar de vakwedstrijden voor het Nederlandse kampioenschap Koken en Serveren voor VMBO-leerlingen.

Na de annulering in 2020 zouden de landelijke vakwedstrijden in 2021 alsnog plaatsvinden bij de Rooi Pannen in Eindhoven; in hun gloednieuwe keuken en restaurant is plaats voor acht landelijke equipes. Deze acht equipes zouden gaan strijden om het Nederlandse kampioenschap Koken en Serveren. Dit alles onder het toeziend oog van een vakkundige jury bestaande uit de top van culinair Nederland. De vakwedstrijden vinden normaliter eind maart plaats.

In goed overleg met het bestuur van de VSHO hebben we nu al moeten besluiten om de vakwedstrijden komend jaar (2021) wederom niet door te laten gaan!!

De organiserende school -de Rooi Pannen- heeft aangegeven aankomend jaar geen grote activiteiten te willen laten plaatsvinden i.v.m. de corona-perikelen.

De corona-maatregelen vanuit RIVM geven tot op heden geen inzicht hoe het er begin maart uit gaat zien. De VSHO vindt het ontzettend jammer, dat de vakwedstrijden vanwege de corona-pandemie niet door kan gaan. We gaan ons het komende jaar richten op het wedstrijdjaar 2022, waarin we hopelijk weer een Nederlandse Kampioenschap Koken en Serveren kunnen organiseren.

Vriendelijke groet namens het gehele bestuur van VSHO,

Sweder Bosch
Bestuurslid vakwedstrijden

Gert-Jan Sneekes
Wedstrijd en scholing

Johan Lapidaire
Uitvoerend secretaris


Mededeling vanuit scholingsdagen


Beste collegae,

Ook vanuit de invalshoek van de VSHO Scholingsdagen helaas weinig vreugdevolle mededelingen.

Viel ons programma van mei en juni van dit jaar door corona volledig in het woelige viruswater … ook voor 2021 hebben we helaas nu al moeten besluiten om ook de VSHO Scholingsdagen 2021 níet door te laten gaan.

Een diepe teleurstelling voor alle bedrijven, die wij wederom bereid gevonden hadden om samen met de VSHO weer een prachtig scholingsprogramma aan te bieden.

Van butler tot bierbrouwen; van patisserie tot fileren van een hazenbout; niets van dit alles is dit schooljaar meer mogelijk.

Op het moment dat wij dit moesten besluiten waren er bijna 10.000 corona-besmettingen per dag; dit betekent voor de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet veel goeds.
Vaccinatie loopt door tot augustus, maar ook dit is onzeker. We kunnen daarom niet anders dan dit besluit nemen: geen scholingsdagen, geen bijscholing, geen interessante samenkomsten met collega-vakdocenten, geen praktische nieuwe ontwikkelingen toetsen.
Maar we zijn niet verslagen. We komen terug; en wel met een mooi scholingsprogramma voor 2022, dat wij in november/december 2021 zullen presenteren.
“Wat in een goed vat zit, verzuurt niet”, is een oud en wijs spreekwoord.
 Het scholingscomité wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021.

Met optimistische groet,

Gertjan Sneekers & Robert van der Roest


Vermindering van de organisatie last van het profielvak-cspe HBR

CvTE en Cito werken al enige tijd aan modulering c.q. flexibilisering van de cspe’s. De huidige profielstructuur voor de beroepsgerichte vakken biedt de scholen veel ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Dat vraagt ook om een vorm van toetsing / examinering die, rekening houdend met de bestaande wet- en regelgeving rond centrale examens, ruimte biedt om hier op aan te sluiten. 

In het onderwijsveld zelf leeft de vraag naar meer ruimte ook. CvTE en Cito hebben de intentie  hieraan, voor zover althans mogelijk binnen de (huidige) spelregels en met behoud van de kwaliteit van de cspe’s, tegemoet te komen. 

De afgelopen periode heeft nog eens extra duidelijk gemaakt, dat modulering van de cspe’s juist ook voor het profielvak HBR, de ruimte biedt om te kunnen anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Bij de schoolexamens maar ook bij het cspe. De huidige cspe structuur, waarin de onderdelen keuken en gastheerschap in sterke mate met elkaar vervlochten zijn, werkt dan niet mee.

Voor bijna alle cspe’s van de andere profielvakken geldt nu al, dat de onderdelen onafhankelijk van elkaar in willekeurige volgorde kunnen worden afgenomen. Of, als een school dat wil, in carrouselvorm kan worden afgenomen. Daarbij kan dan een deel van de leerlingen starten met onderdeel A van het cspe, terwijl een ander deel van de leerlingen tegelijkertijd start met onderdeel bijvoorbeeld onderdeel C. 

Voor HBR is dat tot nu toe slechts in beperkte mate mogelijk. De intentie is om in samenwerking met en afstemming met het CvTE en Cito een kader voor een structuur van het cspe te realiseren in eerste instantie gericht op: 

  • het ontvlechten van de onderdelen keuken en gastheerschap, waarmee de volgordelijkheid bij de afname doorbroken kan worden en er dus meer ruimte voor de scholen bij de organisatie van de afname ontstaat;
  • beperking van de organisatie last; bijvoorbeeld door organisatie-technisch gezien minder complexe opdrachten en minder omvangrijke opdrachten te gaan maken.

Uitgangspunt is dat de inhoud van het examenprogramma en bijbehorende syllabus de kaders vormen waarbinnen het cspe moet passen

Vooraankondiging enquête

Het overleg tussen het platform, Cito en CVTE  heeft inmiddels een aantal voorstellen opgeleverd. Deze voorstellen, mogelijk nog aangevuld met voorstellen vanuit een aantal scholen, worden in eerste instantie besproken in een werkgroep / denktank. Graag hadden wij dat overigens op een andere wijze opgepakt; het plan was per regio workshopbijeenkomsten te organiseren over dit onderwerp. Corona maakt dat voor nu echter onmogelijk. 

Het pakket aan voorstellen opgeleverd door de werkgroep / denktank en voorzien van de benodigde uitleg wil het platform in de loop van dit schooljaar vervolgens via een enquête ook voorleggen aan de leden van het platform / de scholen die HBR in het onderwijsprogramma hebben opgenomen. Op deze wijze hopen CvTE, Cito en het platform in afstemming met de vakdocenten HBR de komende periode toch stappen te kunnen zetten op weg naar een breed door het veld gedragen inhoud en vorm van de cspe’s HBR. Ondanks de pandemie lukt het dan hopelijk om nog voor de zomervakantie van 2021 echt voortgang te boeken. 

Met dit bericht willen wij u nu vast informeren over bovenstaande ontwikkelingen.

De bedoeling is u de komende tijd regelmatig op de hoogte te brengen van de stand van zaken in deze. En vanzelfsprekend ……… uw reacties  mee te nemen bij het zetten van vervolgstappen.

Laat ons via dit mail adres weten, dat we u t.z.t. zeker niet mogen vergeten om deze enquête in te laten vullen.


Feestdagen wens
Via deze weg wil het bestuur van de VSHO iedereen een hele fijne feestdagen en een heel goed, gelukkig maar vooral gezond 2021 wensen

Het bestuur van de VSHO

Arjan, Sjaak, Leo, Sweder, Johan en Robert


HERHAALDE OPROEP VMBO EN MBO SCHOLEN

Doordat de website geheel vernieuwd is en op het tabblad alle deelnemende scholen vermeld staan. Kan het zijn dat uw school geen juiste omschrijving heeft. Ga naar de website van de VSHO deelnemende scholen en check daar of de school er correct op vermeld staat (URL, adres, logo etc.) indien dit niet zo is meld dit aan secretariaat@vsho.nl als er iets aangepast moet worden. Indien je collega’s geen VSHO nieuwsbrief ontvangen geef dan naam en mailadres van collega voor wie deze nieuwsbrief (ook) interessant is aan hetzelfde adres door…