vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Categorie op Notulen

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 6 november 2023

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Opening en welkom
  Om 15:15 uur heet de voorzitter alle aanwezigen van harte welkom.
  Aanvullend agendapunt wordt ‘prijzen van masterclasses en workshops: wordt behandeld bij
  agendapunt 5
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  Er zijn geen ingebrachte stukken.
 3. Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
  .. merkt op dat .. de in het verlag van 28-9 vermelde studie reeds heeft afgerond.
  Actiepuntenlijst wordt ter plekke geactualiseerd.
  Verzoek van penningmeester declareerbare bedragen voor vrijwilligers nogmaals expliciet te vermelden in verslag. Deze luiden: voor reguliere vrijwilligers blijft het bestuur het normbedrag van 2022 hanteren; zijnde € 1.500 per kalenderjaar; vervolgens … op urenbasis met maximum van €1.000 per kalenderjaar en voor -veel uitgebreider geachte werkzaamheden van … het normbedrag 2024 zijnde € 1.900 per kalenderjaar.
 4. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  Klankbordgroep vmbo HBR/CvTE/Cito
  In overleg met .. en CvTE en .. van Cito is besloten tot een effectieve klankbordgroep bestaande uit zes personen; en geen 15 zoals aanvankelijk voorgesteld.
  Ervan uitgaande dat keukengebeuren inmiddels grotendeels duidelijk is , wordt de focus gericht op twee leden voor Horeca annex Hospitality annex Gastheerschap; vervolgens twee leden Bakkerij en tot slot twee leden Recreatie annex Leisure.
  Begin Januari of februari 2024 een eerste interne afstemmingbijenkomst onder leiding van VSHO vmbo Platform HBR. Later in dezelfde periode eerste formele bijeenkomst samen met CvTE en Cito. Feit is dat de Klankbordgroep er komt. Precieze vorm is nog niet geheel duidelijk
  CvTE en Cito stellen de agenda op en sturen die aan ons door. Zij verzoeken aspirant-leden van de nieuwe klankbordgroep om zich m.b.v. een persoonlijk filmpje aan elkaar voor te stellen.
  De mogelijkheden qua facilitering richting leden klankbordgroep worden momenteel nog onderzocht
  … verzorgt een oproep voor aspirant-leden Klankbordgroep vmbo HBR/CvTE/Cito (1)
  … meldt zich voor Recreatie/Leisure; … en … voor Horeca/Hospitality/Gastheerschap.
  OC&W streeft naar vernieuwing van de profielen: HBR zit in de tweede range van profielen, die
  vernieuwd gaan worden.
  Aanpassing naamgeving is wettelijk mogelijk zonder al te veel problemen.
  2028 is het streefjaar voor doorvoeren aanpassingen van examens en profielen.
  … laat nog weten, dat hij deel gaat nemen aan een Werkgroep van OC&W over bevoegdheden voor docenten, waarbij het streven wordt dat op het terrein van pedagogiek en didactiek examentaken afgetekend mogen worden door stageverlenende-scholen

  Landelijke bijeenkomst 2024 VSHO vmbo Platform HBR
  Gezien de door evenementenburo ROCA van ruim € 35.000 lijkt bijeenkomst niet mogelijk. Daartoe zijn er in principe onvoldoende financiële middelen beschikbaar.
  Dit betreft alleen organisatiekosten door ROCA. Bijkomende kosten voor bijvoorbeeld eten, drinken, goodiebag, zaalhuur etc. zijn hier niet in verwerkt.
  … gaat informatie inwinnen bij Landelijk studiedag MVI, die bij hem op school plaats gaat vinden en hen vragen wat succesfactor van hun bijeenkomst is.
  MVI heft een contributie van meer dan € 800.
  Opzet van MVI-dag is ontvangst, workshoprondes, bijeenkomst directies, docentenworkshops en ter afsluiting cabaret (waarschijnlijk Cees van Amstel)
  Verder informatie inwinnen op welke school/ROC eventueel een dergelijke conferentie gehouden zou kunnen worden.
  Datum is ook nog niet vastgesteld; in eerdere vergadering is voorkeur voor vrijdag aangegeven.
  … stuurt de wensenlijst annex Programma van Eisen op basis waarvan ROCA offerte heeft opgesteld rond aan bestuursleden (2); kunnen zij daar misschien mee verder

  Taken- functie-verdeling
  … gaat beschikbare functieprofielen doorsturen aan alle bestuursleden (3).
  Volgende vergadering taakverdeling op de agenda

  Actualiseren adressenlijst HBR vmbo-scholen
  Opdracht is wegens onuitvoerbaarheid en miscommunicatie teruggekomen van opdrachtnemen.
  Nu daar intern mee aan de slag.
  .., … en … gaan adressenlijst HRB vmbo-scholen actualiseren (4). Ze maken hiervoor afspraak.
  JL heeft eerder begin gemaakt met actualiseren van de lijsten en zal deze doorsturen.
 5. Stand van zaken financiën
  Naar aanleiding van de door de penningmeester uitgestuurde aanmaningen/herinneringen is er ruim € 7.000 binnengekomen. Planning is ruim € 20.000 te ontvangen.
  Ruim 30 mailtjes ontvangen. 10 adressen terug ontvangen; opnieuw verstuurd met bijgestelde gegevens als juiste contactpersoon.
 • … levert pr een stuk aan voor publicatie in eerstkomende nieuwsbrief (5)
 • … sluit boekjaar eind december af en stelt begroting voor 2024 op (6).
 • … zet vanaf januari inning (combi-)contributie in gang (7).
 • T.z.t. in overleg alsnog een keer vergaderen bij E-captain. Betreffende programmatuur wordt al
  geruime tijd gebruikt door de penningmeester. Programma biedt t.z.t. veel meer mogelijkheden
  voor bestuur voor b.v. onderhouden van de website.
 • … zegt toe KvK-gegevens te zullen actualiseren met het oog op wisselingen binnen bestuur. (8)
 • Aanvullende agendapunt: Prijzen masterclasses en workshops: via de site van SPV krijgt een lid €40 korting [noot van notulist: is het nu ‘feitelijk € 40 of 40%; euro’s of procenten???]. De prijzen van onze masterclasses en workshops op de SPV-site moeten € 235 worden. (9) Zodoende komen die -na aftrek van de korting- alsnog uit op de reguliere prijs van € 195 voor leden. Niet-leden krijgen geen korting en kunnen zich aanmelden via de eigen site.
 1. Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
 • … regelt aanmeldfunctie voor nieuwsbrief op de site (10)
 • Er zijn diverse scholingsdagen in ontwikkeling. … is hier druk mee bezig.
 • Onderbrengen binnen assortiment van SPV betekent voortaan officiële scholingscertificaten van
  SPV.
 • Verzoek aan allen om suggesties voor nieuwe workshops en masterclasses door te geven aan …. (11)
 • In de toekomst tijdig regelen, dat bestuursleden aanwezig zijn bij de start van cursussen.
 • Briefpapier en enveloppen in huisstijl kunnen besteld worden: 1.000 stuks
 • Nieuwsbrief wordt aanstaande vrijdag verstuurd met daarin o.a.:
  o Voorstellen nieuwe bestuursleden
  o Informeren naar welke masterclasses en workshops in het werkveld behoefte is
 • VSHO-tour wordt tot nader order uitgesteld.
 • Verzoek van … voor abonnement op Misset Horeca (€ 348 p.j.) wordt afgewezen.
 • Overdenking omtrent stimuleren collegiale visitatie c.q. collegiaal overleg c.q. collegiaal netwerken. Idee voor VSHO vmbo Platform HBR om dit actief te promoten en eventueel faciliteren.
  … levert kopij over collegiale visitatie voor komende nieuwsbrief. (12)
 1. VSHO Vakwedstrijden 2024
  Voorstel van Zeeland om wedstrijden 4 april 2024 te organiseren is afgewezen. Aangeboden alternatief voor donderdag 28 maart 2024 wordt verder uitgewerkt. Is de dag vóór Goede Vrijdag.
  … gaat berichten in de komende nieuwsbrief over nieuwe datum 28-3-2024 voor VSHO Vakwedstrijden. (13)
  … zorgt voor geheime ontwikkeling en geheim proefkoken van het wedstrijdmenu. (14)
  … stuurt bijgestelde bericht van Sweder over wedstrijden toe aan …. (15)
  17-11-2023 is er fysiek overleg in Middelburg. Leden wedstrijdorganisatie zijn hiervoor uitgenodigd door Scalda. Helaas kunnen die niet allemaal fysiek aanwezig zijn. In principe gaan … en … daar samen heen.
  … stuurt begroting en financiële verantwoording vakwedstrijden 2022 toe aan leden
  wedstrijdorganisatie om eventueel aanbod Scalda mee te kunnen vergelijken. (16)

  In principe is maximaal € 3.500 beschikbaar voor de organisatie van vakwedstrijden.
 2. Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, C¿to, SVH e.d.)
  Geen mededelingen
  … gaat … uitnodigen voor één van de komende vergaderingen. Zal hij ook regelen voor … van CvTE en … van Cito. (17) T.z.t. met andere partijen regelen, dat zij invulling geven aan het fenomeen ‘Gast aan tafel’ op de overige vergaderdata.
 3. W.v.t.t.k. (als de tijd het toelaat)
  Rooster van aftreden blijkt correct; nawe-gegevens kunnen compleet gemaakt worden.
 4. Rondvraag/Sluiting
  Korte vraag en overdenking n.a.v. vorige vergadering binnen bestuur plus verduidelijking door voorzitter rond standpunt omtrent PGP (: stand van zaken, moet terug naar vmbo; kwaliteit en inhoud door vmbo bepaald, nu te veel voor HAVO en MAVO, moet praktijkgerichte oriëntering zijn, projecten passen hier positief in, invulling ontwikkelt zich nu in verkeerde richting, ontwikkelingen staan stil tot 2028