vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Categorie op Notulen

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 18 januari 2022

!! met highlight aangegeven regels zijn actiepunten; ook terug te vinden op de actiepuntenlijst !!

 1. Welkom en opening
  “Voor het eerst van zijn leven” heet de nieuwe voorzitter in deze hoedanigheid alle aanwezigen van
  harte welkom en opent de vergadering.
 2. Vaststelling agenda
  Agenda wordt onveranderd vastgesteld.
 3. Gast aan tafel SVH
  Gedeelte met afzonderlijk verslag aangaande ontwikkelingen bij SVH, die van belang (kunnen) zijn voor
  VSHO in het algemeen en het vmbo HBR in het bijzonder.
 4. Stand van zaken Nieuwe leerweg Gemengde/Theoretische Leerweg
  Overleg hierover met vertegenwoordigster van Ministerie van OC&W wordt ingepland op 1 februari a.s.
  om 15:00 of 16:00 uur.
 5. Rondje langs het veld
  School-voor-school-punten en persoonlijke verwachtingen op lange en korte termijn slaan we deze keer
  -met het oog op resterende tijd- over.
  • Aanblijven voorzitter en secretaris namens één school: vanuit het bestuur geen bezwaar, waarbij
   verondersteld wordt dat er voldoende professionaliteit aanwezig is om hier integer mee om te
   gaan.
   Bijkomende doelstelling van bestuur is bestuur uit te breiden met 2 vertegenwoordigers van
   brede HBR-scholen. Hier actief mee aan de slag (allen) en oproep opnemen in VSHO-tour (…) en
   in e-magazine (…). (1)
  • Gang van zaken voorzitterswissel verdient weliswaar geen schoonheidsprijs, maar
   misverstanden zijn inmiddels uit de weg geruimd. … verzorgt artikel in e-magazine over
   scheidende en startende voorzitter. (2)
   Scheidende voorzitter mag kiezen hoeveel en welke aandacht het bestuur nog gaat schenken
   aan zijn afscheid. (3)

 6. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  • … en … regelen aanpassingen gegevens KvK. (4)
  • … regelt dat … gemachtigd wordt KvK-zaken aan te passen en laat bevoegdheden scheidende
   voorzitter intrekken. (5)
  • … regelt aanpassing ING-pas met scheidende en startende voorzitter. (6)
  • Verzenden kerstkaart opnemen in het jaarplan 2022 VSHO. (7) Want was in 2020 wel een heel
   groot succes en jammer dat we dit in 2021 niet gedaan hebben.
 7. Vasststellen van het verslag van de vorige vergadering en actualiseren actiepuntenlijst
  Verslag wordt doorgenomen en zonder aanvullingen goedgekeurd en geschikt geacht (met weglating
  namen) voor publicatie op de site van VSHO.
  Uitvoerend secretaris actualiseert de actiepuntenlijst, die punt voor punt wordt doorgenomen.
  Naar aanleiding van verslag:
  • Viering jubileum François Vatel is uitgesteld naar 4 en 5 oktober 2022
  • SPV: … gaat taken overnemen van … op het gebied van (bij-)scholingsmogelijkheden binnen SPV.
   Assortiment opleidingen combineren met VSHO-scholingsdagen en vice versa.
  • … verzorgt kopij t.b.v. vermelding op de VSHO-site van de (bij-)scholingsmogelijkheden van SPV. (8)
 8. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  1. Functieprofielen bestuursleden: moeten we nu maar eens snel regelen. … stuurt huidige spullen
   functieprofielen binnen bestuur rond en ieder vult zijn profiel binnen twee weken in en
   retourneert aan …. (9)
  2. VSHO Beleidsplan krijgt de functie van kompas voor bestuursbesluiten.
 9. Stand van zaken financiën
  • Betalingen lopen nog steeds flink achter. Penningmeester biedt excuus aan voor het feit, dat hij
   op dit gebied niet heel actief is geweest.
   … gaat dit oppakken en wanbetalers (75 scholen) persoonlijk bellen en contactpersonen
   bijwerken. (10)
  • … deelt zijn nieuwe lijst met naw-gegevens met LvG. (11).
  • Lijst kan ook gebruikt worden voor het plannen van de VSHO-tour.
   In de lijst is ook opgenomen of het brede of smalle scholen betreft en hoeveel leerlingen een
   school heeft.
  • Vraag is of bestuur dit soort zaken zou moeten uitbesteden. Antwoord is vooralsnog “Nee”.
  • … gaat ook vrijwilligersovereenkomsten-dossier actualiseren; betreft 4 overeenkomsten. (12)
  • Ledenwerving, ledenkorting, sponsoring en ledenvoordeel: … gaat dit opnemen in zijn zijn
   toekomstvisie op dit gebied. (13)

 10. Stand van zaken pr en communicatie
  • Uitbrengen VSHO Nieuwsbrief stokt een beetje; blazen we op niet al te lange termijn nieuw
   leven in.
  • Site VSHO en overige social media zijn up-to-date.
  • Scholingsdagen :
   o Data bekend
   o Aankondiging en inschrijving moeten in gang gezet worden
   o Per scholingsdag ander maximum aantal deelnemers
   • Prijskaartje per scholingsdag bekend.
    ▪ Scholingsdagen moeten zichzelf bedruipen.
    • Hoogste uitgave voor één scholingsdag is € 3000
  • o Vast bedrag per cursist voor elke scholingsdag
  • … verzorgt financieel overzicht van de scholingsdagen en stuurt dit rond. (14)
  • … maakt plan over de toekomst van scholingsdagen i.c.m. SPV-scholingsmogelijkheden op
   terrein van HBR. (15)
  • … regelt VSHO-laptop voor …. (16)
  • Van agendapunt 13: werkafspraken follow-up enquête i.c.m. promotie VSHO
   o Voor e-magazine zijn 2 personen nodig voor ‘de rode draad’ in magazine
   o Auteur heeft zich inmiddels ingelezen
   o Planning e-magazine volgt▪ Planning VSHO-tour hier op af stemmen c.q. van af leiden.
   o In de toekomst e-magazine inzetten voor sponsoren van VSHO
 11. Stand van zaken vakwedstrijden
  • Nog 2 deelnemende teams mogelijk.
  • Voorwedstrijd Noord-Holland: ja of nee nogmaals € 300 ‘sponsoren’. Ja!
  • Kopij draaiboeken scholingsdagen en vakwedstrijden voor iedereen beschikbaar via de drive van VSHO.
  • Woensdag voor wedstrijddatum bestuursvergadering om 16:00 uur; diner om 18:00 uur.
  • … regelt hotelkamers bij de Rooi Pannen Eindhoven voor bestuursleden aan de vooravond van
   de VSHO Vakwedstrijden. (17)

 12. Terugkoppeling diverse instanties (SPV, CvTE, SLO, Cito, SVH etc.)
  Er is contact geweest met Cito (uitvoerder) en CvTE (opdrachtgever) over veldraadpleging van VSHO.
  Verslag gedaan en gemeld, dat voorkeur van VSHO-leden uit gaat naar scenario 1. Middels de VSHO-tour zoeken we bekrachtiging/bevestiging hiervan.

  Gastheerschap hiervan los gekoppeld. Van gastheerschap naar hospitality. Uitvoering binnen recreatie op basis van formule van de school.
  Discussie gewenst met 4 vertegenwoordigers van scholen en van bedrijfsleven. Serieuze kandidaten: … en …

  VSHO is benaderd door …: er zijn 2 vacatures binnen de examencommissie HBR, waarvan één voor
  voorzitter. … ambieert de rol van voorzitter en gaat dit kenbaar maken.
  Verder een vacature voor de vaststellingscommissie. … stelt zich eventueel ook hiervoor beschikbaar.
  … plaatst vacatures examen- en vaststellingscommissie van CvTE online op VSHO-site (en eventueel in nieuwsbrief) zo gauw deze beschikbaar zijn. (18)
 13. Werkafspraken follow-up enquête i.c.m. promotie VSHO
  Zie verslag agendapunt 10 van deze vergadering
 14. W.v.t.t.k.
  Geen punten behandeld.
 15. Rondvraag/sluiting
  • Aanhouden VSHO als naam van Platform HBR: komen we op terug als beleidsplan wordt
   opgesteld.
  • Vraag via mail over gang van zaken komende examens: schrijver doorverwijzen naar
   examenloket CvTE

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 24 juni 2021.

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 24 november online