vsho chef
vsho host
vsho baker
vsho tour
previous arrow
next arrow

Categorie op Notulen

Verslag van de VSHO bestuursvergadering van 28 september 2023

 1. Opening en welkom
  De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
 2. Mededelingen, ingekomen en uitgegane stukken
  • VSHO-cursussen via Stichting Platforms VBMO (SPV) : 40% korting wordt verrekend. Nog uit te zoeken hoe facturering gaat verlopen na aanmelding via SPV.
   (N.B. noot van de notulist: op bijscholingvmbo.nl staan weliswaar 11 cursussen onder het profiel HBR, maar bij geen enkele cursus staat een beschrijving, datum, prijs of wat dan ook!!!!!)
  • Vandaag introductie van twee nieuwe bestuursleden: … van … en … van ….
   • …: keukendocent in Rotterdam, ook werkzaam (geweest) bij Horeca Academie, grotendeel bekend bij alle aanwezigen
   • …: les-ervaring opgedaan bij College de Brink, ook ruime ervaring in Praktijkonderwijs. Momenteel werkzaam bij Compaen, alwaar ze Marcel de Haan opvolgde. Heeft studie Educational Needs afgerond.
  • Volgende vergadering bij e-captain: leverancier van software t.b.v. financiële admininstratie.
 3. Vaststellen van het verslag van de vorige vergaderingen én actualiseren actiepuntenlijst
  Niet besproken
 4. Lopende organisatorische zaken en activiteiten van het bestuur
  Invulling klankbordgroep CvTE:
  • Notitie/mailbericht aan voorzitter en secretaris over dit onderwerp van de hand van … d.d. 26-6-2023 bijgevoegd bij uitnodiging vergadering.
   Bestuur kan zich vooralsnog niet helemaal vinden in de strekking van deze mail, waarin o.a. voorgesteld wordt om klankbordgroepen van 10 à 15 personen uit het scholenveld samen te stellen.
  • Proces tussen CvTE, OC&W en VSHO vmbo Platform HBR verloopt uitermate stroperig
  • Vele ontwikkelingen rond Basis, Kader, Gemengde en Theoretische Leerweg betreffende invulling vrijwillige BeroepsGerichte Programma´s (BGP´s). Deze ontwikkeling is niet OK. Theoretisch vak met eenmalig kijkje in de branche met korte analyse zou vakgerichte invulling moeten zijn. Beroepsoriëntatie wordt 2-uurs-vak in de lessentabel. 2028 worden BGP’s ingevuld.
  • Voorzitter stuurt betreffende Toekomstvisie vmbo toe aan alle bestuursleden (1).
  • Leden ontwikkelgroep niet meer up-to-date.
  • OC&W reserveert geld voor hele project:
   • Cito weet ’t blijkbaar niet meer qua examinering HBR. Blijft hangen op hun theoretisch stokpaardje ‘objectiviteit’.
   • 29-9 heeft voorzitter overleg met OC&W en zal verslag uitbrengen onder bestuur n.a.v. dit overleg (2). Dan wordt procedure over vervolg bekend; o.a. hoeveel klankbordgroepen en hoeveel leden per klankbordgroep.
    • Gedacht van bestuur is 2 à 3 leden verdeeld over 3 groepen: Recreatie, Horeca en Bakkerij.
   • Vanuit CvTE en Cito nemen 3 personen zitting in vakgroep. Aan hen moet goed weerwoord gegeven kunnen worden. Huidige benadering zeer formeel en niet sterk
    • vanuit de werkvloer van werkveld benaderd. Misschien verandert dit nu … als clustermanager beroepsgerichte examens leiding geeft; zij heeft blijkbaar een horeca-achtergrond.
    • Kandidaat-klankbordgroep-leden persoonlijk benaderen en beginnen met oproep in de nieuwsbrief.

Voorstel ROCA Productions

 • kan ons helpen bij organisatie Landelijke en/of regionale bijeenkomsten voor het werkveld vmbo HBR. Of bij vernieuwen website, samenstellen van een magazine of het ontwikkelen van een VSHO app.
 • Hiertoe zeer globale notitie opgesteld.
 • Bestuur wil prioriteit leggen bij Regionale en Landelijke bijeenkomsten.
  • Daarbij nadruk op profileren VSHO Platform vmbo HBR als kennisplatform
  • Mailing naar scholen a.h.v. up-to-date adresssenbestand op basis van DUO-lijsten.
  • Ideeën:
   • …, voorzitter SPV als spreker
   • Exameninformatie
   • Hospitality Pact
   • Marktkramen
   • Partnerpresentaties (SVH, Uitgeversgroep, MBOraad, Gastronomisch Gilde)
   • Overheidsinformatie
   • Vakinhoudelijke workshops
   • Ja/nee koppelen aan VSHO-wedstrijddag
   • Invullen in symposium-vorm
   • Vrijdag mooie dag om evenement voor HBR-docenten te organiseren
   • Denk om bezetting kleine afdelingen van scholen; dat die ook gelegenheid kunnen creëren om te komen
   • Er moet voor docenten wél wat te halen zijn: motivatie richting leidinggeven om te ‘mogen’ gaan.
   • Bekostiging vanuit bestaande middelen VSHO Platform vmbo HBR
   • Bekostiging door sponsoren, partners, overheid en/of SPV
   • … en … zijn optimaal vmbo-gericht als koks.
 1. Stand van zaken financiën
  Penningmeester heeft werk gemaakt van innen achterstallige betalingen aan de hand van een professioneel geactualiseerd scholenoverzicht a.h.v. DUO-gegevens over vmbo HBR-scholen. Zelfde overzicht zal ingezet worden voor aanschrijven c.q. werven aspirant-leden van VSHO Platform vmbo HBR.
 1. Stand van zaken scholingsdagen, pr en communicatie
  Niet besproken.
 1. VSHO Vakwedstrijden 2024
  Niet besproken.